Eesti tänas: Anu Saabas

Eesti tänas: Anu Saabas

KÄEPIGISTUS PRESIDENDILT: Juba pea veerandsajandit KG-s ametis olnud Anu Saabas ei oota enda sõnul oma töö eest alati avalikku tunnustust.

Teenetemärgi andmisega ütles Eesti tänavu aitäh 97 inimesele, nende hulgas ka Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhatajale Anu Saabasele. Nüüdseks presidendilt Valgetähe V klassi ordeni kätte saanud naine ütleb, et uhkust sellise asja üle ta ei tunne.

“Palju kordi on küsitud, et kas oled uhke ka sellise tunnustuse üle. Sõnal “uhke” on minu jaoks väheke negatiivne tähendus. Ütleksin, et ma olen õnnelik,” räägib Anu Saabas, tõdedes siiski, et kui ta talle määratud autasust esimest korda kuulis, tundus see uskumatu.

Veidi ebamugav tunne

Algklasside õpetajana nüüd juba pea veerandsajandit KG-s ametis olnud naine ei oota enda sõnul oma töö eest alati avalikku tunnustust. “Olen õnnelik olnud iga väikesegi õnnestumise üle koostöös õpilaste, õpetajate ja lastevanematega,” tunnistab Saabas ning lisab, et aastate jooksul on neid hetki olnud päris palju.

Sellised hetked on tema sõnul töö osa. Sestap tunneb pigem tagasihoidlik pedagoog tunnustusega kaasneva “masside tähelepanu” all end veidi ebamugavalt. “Jagan oma õnne rohkem personaalselt,” ütleb ta. Siiski on õnnitlusi tulnud nii kaugemalt kui ka lähemalt. Hea sõna on öelnud sõbrad, kolleegid, endised ja tänased õpilased.

Tänu kõigile

“Tundsin, et tänu õpetajate, just Kuressaare gümnaasiumi töötajate suurele panusele, mitmekülgsele koostööle, oleme saavutanud ka üleriigilise märkamise,” kirjeldab Saabas mõtteid, mis teda valdasid presidendilt autasu saamisel, kui viimane lausus tseremoonia lõpusõnad: “Tänu teile on Eesti saanud targemaks, suuremaks, paremaks ja hoolivamaks.”
Anu Saabas on KG-s töötanud ligi 25 aastat, sellest 20 õppealajuhatajana. Just kool esitas ta tunnustuse saamiseks.

“Vahel tunnen, et ehk oleks rikastavam olnud töötada ka mõnes teises koolis või mõnes teises ametis,” mõtiskleb Anu Saabas, kuid lisab siis, et ta on olnud KG-s piisavalt rahul ja õnnelik.

“Kuressaare gümnaasium ongi ligilähedane minu unistuste koolile,” arvab ta. Selles koolis tema sõnul puudusi peaaegu et ei olegi. See on kõrge tunnustus inimeselt, kelle kohta on isiksuse profiili uurimusest välja tulnud, et tegu on perfektsionistiga.

“KG on kool, kus ma end koduselt tunnen,” toob Saabas välja ka ühe põhjuse. Lisaks kodutundele ei jäta ta märkimata ka tema arvates parimat koolijuhti ja kolleege.

Hea huumor tuleb kasuks

Õppealajuhataja töö ei kuulu teadupärast kergete kilda. Anu Saabas aga ei kurda ning peab oma ametit huvitavaks. “Töö on huvitav, piisavalt reglementeeritud, aga samas ka loomingulisust lubav,” räägib naine, kelle tööst moodustab suure osa igasugu plaanide, juhendite ja korralduste koostamine.

Väga oluliseks peab Anu Saabas suhtlemist. Seda just igal tasandil, nii õpilase, lapsevanema, õpetaja kui ka juhi tasandil.
Tavaliselt arvatakse, et õppealajuhataja töö on suhtlemine õpilastega, kel probleeme käitumise või õppimisega, ning tuleb ka ette, et pedagoog saadetakse kus seda ja teist. Anu Saabas lükkab vähemalt enda kohta taolise arvamuse ümber.

“On läinud nii, et ma ei ole pidanud vestlema häbematu või pahatahtliku õpilasega,” ütleb ta. “Igas õpilases on siiski olemas piisavalt arukust lugupidavaks suhtlemiseks,” on ta kindel. Kuid ainult ühel tingimusel – kui õpilast samamoodi lugupidavalt koheldakse.

Paratamatult tuleb ette ka kokkulepetest mitte kinni pidamist või hoolimatust. Sellistest asjadest aitavad üle saada optimistlikud ja rõõmsameelsed inimesed. Samuti kulub ära väike huumor. “Õpetamine koos hea huumoriga on mulle väga südamelähedane,” arvab Saabas.

Ei poolda kõiki uusi tuuli

Olukorras, kus riik läheb seda teed, et põhikoolid ja gümnaasiumid tahetakse lahku lüüa, arvab koolielu ja -korraldusega hästi kursis olev Anu Saabas, et tema arvates ei peaks sellist asja tegema käsu korras ja igal pool.

“Arvan, et iga omavalitsus peaks siiski olema piisavalt kompetentne ise määratlema, milline variant on kohalikest oludest lähtuvalt kõige optimaalsem ja vajalikum,” arutleb Saabas. Oma kooli inimestega on seda teemat arutatud ja jõutud selgusele, et parim oleks jätkata sellise koolina, nagu praegu ollakse.

“Meie kool on piisavalt populaarne lastevanemate ja õpilaste hulgas, kes soovivad meie kooli 1. klassis haridusteed alustada või 10. klassis jätkata,” on õppealajuhataja kindel.

Neljapäeval linnavolikogus vastuvõetud otsus, et Kuressaare põhikool liidetakse paari aasta jooksul KG-ga, ei ole Saabase arvates vale.

“Senised õppetöö tulemused on näidanud, et ka suures koolis on pea igal õpilasel, tänu hästitoimivale õpiabi tugisüsteemile, õpetajate tihedale koostööle õpilaste ja lastevanematega, võimalus edukalt õppida ja klass lõpetada,” lükkab ta ümber väited, et suurtes koolides ei tule õppimisest midagi välja. Samas arvab Anu Saabas, et KG juhtidel, töötajatel ja õpilastel endalgi on piisavalt arenguruumi, et põhitegevust, õppimist veelgi tõhustada ja edendada.

Virisemisest pole kasu

Kas nüüd hakkab äsja kõrge tunnustuse saanud õppealajuhataja töötama veelgi paremini ja tublimini? “Oodatav vastus oleks vist, et jah, nüüdsest ma teen kõike veel paremini,” annab Anu Saabas aimu, et tegelikult on tal mõttes hoopis midagi muud. “Tegelikkuses olen ma oma tööd alati väärtustanud, püüdnud teha kõike võimalikult põhjalikult,” ütleb ta, rõhutades, et tööd tuleb teha kogu aeg nii hästi kui võimalik.

Tulevikus peab ta siiski oluliseks kooli õpiabi tugisüsteemi arendamist. Uueks sihiks on võetud andekate õpilaste avastamine ja nende arendamine.

Anu Saabas on kindel, et kui iga päev on loomulikeks kaaslasteks üksteisemõistmine ja südamesoojus, pole ükski raskus ületamatu. “Virisemine ei anna midagi, aitab tegevus, ja siin pole piire,” on naine, kellele Eesti aitäh ütles, kindel.

Kristi Kandima, Raul Vinni


Esildis Anu Saabase esitamiseks Vabariigi Presidendi poolseks tunnustamiseks

Anu Saabas töötab Kuressaare Gümnaasiumis alates 1984. aastast.
Ta alustas tööd algklasside õpetajana, 1988 sügisest töötab Anu Saabas direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal. Anu Saabas omab magistrikraadi hariduse juhtimise erialal.

Ta on omandanud pedagoogika ja algõpetuse ning koolijuhi erialad. Anu Saabas on tunnustatud Kuressaare Linnavalitsuse poolt preemiaga “Aasta tegu hariduse vallas” 2002. aastal. Samuti on talle omistatud “Aasta Õpetaja” tiitel 1997. aastal.

Keskendudes juhtimistöös süsteemselt ja järjekindlalt kooli põhitegevustele – õppimisele ja õpetamisele –, on Anu pannud aluse efektiivselt toimivale õppekorraldusele, kus olulisel kohal on nii nõrgematele õpilastele mõeldud tugisüsteemide arendamine kui ka andekamatele õpilastele mõeldud tunnustussüsteemi täiustamine.

Häid tulemusi kinnitavad ka õppetöö statistilised näitajad õppeedukuse osas.
Anu Saabase eestvedamisel korraldatud töö tulemusena on põhikooli osas pea kahekordistunud õppetöö kvaliteet, märkimisväärselt on paranenud
õppeedukus, on saavutatud õpilaste minimaalne väljalangemus koolist.

20-aastase tõsise ja vastutustundliku, suurema välise kärata tehtud tööga sellel ametipostil on Anu Saabas pälvinud kolleegide tunnustuse ja lugupidamise.

Eriliselt oluline on see tegevus olnud aga kümnete ja kümnete omal ajal mingil põhjusel “raskete” laste õigele rajale tagasi aitamise poolest.
2008/2009. õppeaasta sügisest on õpilasi toetavad tegevused Anu Saabase eestvedamisel koondatud tugikeskusesse, mis võimaldab lastele pakutavat toetust veel paremini koordineerida.

Kooli metoodikanõukogu ja teisi töögruppe juhtides on Anu Saabas koolielu oluliste küsimuste lahendamisse kaasa tõmmanud suure osa kooli õpetajatest ja töötajatest.

Ta on nõudlik nii enese kui teiste suhtes, tema poolt ettevalmistatud tegemised on põhjalikult ette valmistatud ja pärast toimumist läbi analüüsitud. Anu koostatud juhendmaterjalid on kolleegidele eeskujuks oma korrektsuse ja läbimõelduse poolest.

Õppepäevadel ja koolitustel on Anu jaganud oma tööalaseid kogemusi kolleegidega Eesti teistest koolidest, tema kogemustel põhinevad materjalid ja töökorralduslikud dokumendid on kasutusel mitmetes koolides üle Eesti.
Eelnevast tulenevalt teen ettepaneku esitada Anu Saabas Vabariigi Presidendi autasuga tunnustamiseks.

Toomas Takkis
koolijuht

Print Friendly, PDF & Email