Koguva ja Hellamaa dolokivi – Muhumaa rikkus ja õnnetus (25)

Koguva ja Hellamaa dolokivi – Muhumaa rikkus ja õnnetus

 

Nõukaaja lõpu hüüdlause oli, et me ei palu looduselt armuande, me võtame, mis meile kuulub. Algas ka maavarade röövellik kaevandamine Eestis.

Tänaseks on kokku lükatud ja mööda Saare maakonda laiali veetud kõik Muhumaa pinnal asuvad muinasmere kruusavallid ja liiv. Ekumäge, mis oli Muhumaa kõige kõrgem paik, tasandati 3–4 m võrra. Haruldased ja pühad allikad ning alvarid hävitati.

Ümbruskonna kaevudest kadus selge kaevuvesi, eemaldatud oli põhjavett filtreeriv kruus ja liiv. Igaküla–Koguva kõrgendikul, mis on Koguva, Igaküla, Rootsivere küla joogivee toiteala, asuti kaevandama dolokivi. Kõike seda on toimetanud tänapäevani Saarte teedevalitsus. 1994–1998 kehtinud kaevandamisloa alusel tegutses teedevalitsus eriti jõhkralt. Kuni kolmetonniste lõhkelaengutega purustati Muhumaa süda.

Tagajärjeks sogane vesi

Kaevud täitusid lõhkamiste järel pruuni sogase veega. 1999–2004. a kaeveluba ei kasutatud, lõhatud kivi osutus kasutuskõlbmatuks liiga suure savisisalduse tõttu. Viimaste lõhkamiste jälgi asuti likvideerima möödunud aasta sügisel kaevandusala korrastamise sildi varjus.

Muhu vallavalitsuse loal asuti lammutama ammendatud karjäärialal asuvat hea juurdepääsuga ja imekauneid vaateid rannikule ja merelaidudele võimaldavat vaateplatvormi. Materjal veetakse Kuivastu sadama killustikukai tarbeks. Ettevalmistused uueks 25-aastaseks tööperioodiks on alanud. Ei ole kahtlust, et kuni 100 m pikkuste aluste teenindamist võimaldavat Kuivastu kaubasadamat rajatakse nii Koguva kui ka Hellamaa dolokivi väljaveoks.

Teedevalitsus väidab, et Koguva karjääri on vaja ainult Muhu teede arendamiseks. Riigimaanteede korrashoiuks ja mustkatte alla viimiseks on esmalt vaja riigilt raha. Lähematel aastatel seda pigem napib ja uue karjääri avamine on absurdne.

Muhu lähinaabruses töötavad dolokivi- ja kruusakarjäärid Tagaverel, Tikal, Kaarmal jne. Saarte teedevalitsuse juhataja Aleksander Kollo hirmutas meedias muhulasi kurjade ja kadedate Koguva ja Igaküla elanikega, kes kaitsevad nii kõvasti loodust, et ise enam elada ei saa.

Mures kodu pärast

Kollo väidab, et Koguva karjääri lähiümbruse külade elanikud ei ole mures niivõrd hävineva looduse kui endi heaolu ja privaatsuse pärast. On täiesti loomulik, et iga eestlase kohus on seista otsustavalt oma kodu, looduse ja elukeskkonna hea käekäigu eest.

Tugevama õiguse mentaliteet ning sellest lähtuvad hoiakud on kandunud väga paljudesse ühiskonnaelu valdkondadesse. Võimul puudub elementaarne austus rahva ees, ta lubab endale avaliku õiglustunde otsest provotseerimist eeldusel, et avalikkusel pole võimalik sanktsioone rakendada.

Tundub, et ka Muhu vallavõimul puudub austus Muhu kogukonna ees. Austuse puudumist iseloomustavad ilmekalt juba kolm aastat kestvad ja suuri pingeid üles kütnud Saarte teedevalitsuse kaevandamisloa taotlusega seonduvad probleemid ja protsessid. 2006. a algul kutsus Muhu vallavalitsus kokku Igaküla, Koguva, Rootsivere ja teiste piirkondade elanikud. Kohal olid ka keskkonnateenistuse ja teedevalitsuse esindajad.
Üüratud

kaevandamismahud

Kaevandamist sooviti maksimaalse aastamääraga 60 000 m3 loa kehtivusajaga 10 aastat. Rahvas oli üksmeelselt vastu. Kõigil olid meeles pidev stress, müra, tolm, plahvatused, murenevad elumajad, rikutud joogivesi ja lõhutud teed.

Tänaseks on loa kehtivusaega soovitud juba 25 aastaks, maksimaalset aastast kaevandamismahtu kehtestamata. Nii oleks võimalik väljata kahe-kolme aastaga kogu varu ja minna kallale külgnevatele aktiivsetele varudele, mille maht on üle 5 miljoni m3.

Seaduste, loa menetlemise erinevate etappide ning keskkonnamõju hindamise eiramise tõttu ei õnnestunud arendaja, keskkonnateenistuse ja kohaliku omavalitsuse esimene katse kaeveloa väljastamiseks Saarte teedevalitsusele.

Igaküla, Koguva, Rootsivere, Rinsi, Paenase ja teiste külade elanikud tegid märtsis 2007 Muhu vallavalitsusele ja Saaremaa keskkonnateenistusele avalduse, kus kinnitatakse, et inimesed ei ole nõus elukeskkonna kvaliteedi halvenemisega.

Pöörasime ametimeeste tähelepanu Eesti geoloogiakeskuse Muhumaad põhjalikult käsitlevale aruandele, mis valminud 1995. aastal. Aruanne käsitleb Igaküla–Koguva kõrgendikku kui põhjavee toiteala, mis on liigitatud kaitsmata alade hulka, kuhu ei sobi maavarade tööstuslik kaevandamine. Planeeritav Koguva karjäär asub Muhumaa kõige ulatuslikumal Natura 2000 võrgustiku alal.

Pöördumisele kirjutas alla üle kolmesaja muhulase ja suvemuhulase. Järgnevalt võttis Muhu vallavolikogu vastu otsuse nõuda Saarte teedevalitsuselt korrektse dokumentatsiooni esitamist ja keskkonnamõjude hindamist.

Kelle leiba sööd…

Aprillis 2006 asus keskkonnamõjusid hindama üle Eesti tuntud skandaalne inseneribüroo Steiger OÜ. Kaevandajate abilisena tegutseb siin endine keskkonnaministeeriumi ametnik E. Niitlaan. Nüüd toimetab ta Saarte teedevalitsuselt raha saava eraettevõtjana ja tema partneriks ministeeriumis on keskkonnakorralduse ja tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsepp, kes Eesti geoloogiakeskuse teadusdirektorina viseeris ja kiitis heaks 1995. a aruande geoloogilise andmestiku ümberhinnangust Muhu vallas.

Mitmed tuntud geoloogid, hüdrogeoloogid ja looduskaitse spetsialistid, kes varem töötasid riigiametites, on sunnitud leiba teenima erafirmades, kes omakorda on arendajate palgal.

KMH aruande avalik arutelu toimus Muhus 26. nov 2007. Vaidlused olid tulised ja kokkuvõtteks tõdesid kõik osapooled, ka Saaremaa keskkonnateenistuse esindaja ja eksperdid riiklikust looduskaitsekeskusest, et aruanne on lubamatult pinnapealne ja professionaalselt ebapädev. Uut, täiendatud aruannet ja selle arutelu lubati kahe nädala jooksul, kumbagi aga ei tulnud. Rahvale lihtsalt valetati teadlikult.

Keda võimud kuulavad

Muhu vallavalitsus ja -volikogu eemaldusid täielikult KMH protsessist. Aeg-ajalt avaldas vallavanem Peedu vaid ambitsioonikat soovi kaevandamise õiguse ülevõtmiseks. Kõik kohaliku kogukonna abipalved, pöördumised, avaldused ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele, keskkonnaministrile, keskkonnateenistusele ja arendajale on jäänud ilma nii sisulisest kui ka inimlikust tähelepanust.

Võimude poolt hüljatud MTÜ-d Muhu Turismi Assotsiatsioon, Koguva Külaselts ja Väikesaarte Selts Vesiru on koos keskkonnajuristidegaväga põhjalikult analüüsinud inseneribüroo Steiger esitatud KMH aruannet. MTÜ-d esitasid Saaremaa keskonnateenistusele oma seisukohad aruande heakskiitmise osas.

Seisukohtade kokkuvõtvas osas öeldakse:
Juhul, kui Saaremaa KKT otsustab arendaja vastuseid ja KMH aruannet piisavaks lugedes aruande heaks kiita, oleks tegemist otseselt õigusvastase otsusega. KMH aruanne ei vasta KeHJS § 20 esitatud nõuetele ja see ei ole asjakohane ega piisav tegevusloa andmiseks. Iseäranis puudulik on mõju hindamine põhjaveele ning inimese tervisele ja heaolule.

Põhjavee osas ei ole läbi viidud hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Kõigele vaatamata võttis keskkonnateenistus 18. detsembril 2008 vastu KMH aruannet heakskiitva otsuse. Teedevalitsuse juhi Kollo raske ja võimas teerull, mille rooli aitasid keerata ka keskonnateenistuse juht R. Kallas ja KMH aruande koostaja E. Niitlaan, sõitis jõhkralt üle muhulaste ja ka paljude Muhumaa sõprade hingede.

Tagant hoogu juurde andmas oli tubli minister J. Tamkivi, Muhu vallavanem T. Peedu, valla majandusnõunik A. Keskpaik ning volikogu esimees K. Tüür. Suur tööpõld ootab tublisid ameti- ja võimumehi ees juba riikliku tähtsusega Hellamaa dolokivimaardla kasutusse rakendamisel.

Sõbrad Rootsi kontsernist SMA Mineral on ministrile oma sooviavaldused 6 miljoni m3 eriti hinnalise dolokivi kaevandamiseks ja Rootsi vedamiseks esitanud.

Kahjuks kohaliku omavalitsuse teeneid siin ei vajata, sest seaduse järgi on kõik ministri otsustada.

Kutsun kõiki muhulasi ja Muhumaad armastavaid eestlasi näitama üles kodanikujulgust oma kodu ja elukeskkonna kaitsmisel, seismaks vastu ülekohtule, hoolimatusele, kurjusele, pettusele, eksitamisele, vaenule ja vastandamisele. Ainult üksmeeles ja ühiselt saame päästa hävingust oma kõige pühama, kallima ja kaunima Muhumaa, mis on meie kodu.

Uno Aavik
MTÜ Väikesaarte Selts
Vesiru esimees

Print Friendly, PDF & Email