Maavalitsus korraldab ühistransporti saarlaste arvamust arvestades

Maavalitsus korraldab ühistransporti saarlaste arvamust arvestades

 

13. jaanuaril 2009. a ajalehes Oma Saar ilmunud endise maavanema ja praeguse Kihelkonna vallavanema Jüri Saare kommentaaris väidetakse, et kuigi Saare maavalitsus soovib uue liinivõrgu kinnitamisel võimalikult laiapõhjalist kokkulepet, jääb liinivõrgu tutvustamiseks elanikele aega napiks.

Kogu Saare maakonna ühistranspordi ümberkujundamise protsessi vältel on maavalitsus käsitanud omavalitsusüksusi partneritena, kellel on kõige objektiivsem ülevaade elanike liikumisvajadustest, ning me oleme neilt oodanud asjakohast informatsiooni, mis aitaks muuta ühistransporti efektiivsemaks ja inimeste vajadustele enim vastavaks.

Uuringu aruannet arutas vaid Lümanda

Saare maavalitsus on hoidnud omavalitsusjuhte pidevalt kursis Saaremaa ühistranspordiuuringu käiguga. 14.11.08 korraldati omavalitsusjuhtidele infopäev, kus uuringufirma OÜ Positium LBS andis ülevaate uuringu hetkeseisust.

Uuringu aruanne ja välja pakutav liinivõrk oli sel hetkel lõpliku viimistlemise faasis, seega paluti juba siis omavalitsusjuhtidel pöörduda maavalitsuse poole, et asuda liinivõrguga tutvuma. Kahjuks kasutas seda võimalust ainsana Lümanda vald, kelle vastav spetsialist maavalitsuse ametnikuga oma valda läbivate liinide probleeme ja võimalusi põhjalikult arutas.

Uuringu lõpparuanne ja uus liinivõrk koos bussiliinide kaartidega valmis ja võeti maavalitsuse poolt vastu 12.12.2008. a. Samal päeval pandi need materjalid Saare maavalitsuse kodulehele üles ning saadeti kõigile omavalitsusüksustele e-kiri palvega uuele liinivõrgu tabelile ja kaartidele maavalitsusse järele tulla.

Kuna materjalid olid liiga mahukad, et neid elektrooniliselt saata, salvestati need CD-plaatidele. Enamik omavalitsusi ei tulnud kahjuks nendele materjalidele järele ja CD-d anti neile üle alles 12.01.2009. a.

Tutvumiseks oli aega kaks kuud

Sisuliselt on omavalitsustel olnud kaks kuud aega kavandatava liinivõrguga tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid liinivõrgu rakendamise kohta. Samuti on maavalitsuse kodulehel Saare maakonna uus liinivõrk jätkuvalt üleval ja kõigil inimestel on võimalik sellega tutvuda ja teha omapoolseid ettepanekuid liinide rakendamise osas.

Ettepanekud palume edastada eelkõige oma koduvallale või soovi korral Saare maavalitsusele. Kuna uuringu materjalid on üpris spetsiifilised ja võivad vajada selgitusi, on meie töötajad nõus alati liinivõrgu kava kommenteerima telefonil 45 20 511 ja e-posti aadressil virge@saare.ee .

Maavalitsus on seisukohal, et maakonna elanike ühistranspordivajaduste rahuldamiseks on oluline selle korraldamisel lähtuda läbiviidud uuringu tulemustest, senisest praktikast ning omavalitsuste ja maakonna elanike arvamusest.

Järgmisel nädalal toimuvad konkreetsed läbirääkimised kõigi maakonna valdadega, kes on jagatud kolme gruppi. Pärast läbirääkimisi valdade ja maavalitsuse esindajatega kavatseb maavalitsus avaldada uue, omavalitsustega kooskõlastatud liinivõrgu ajakirjanduses, et maakonna elanikud saaksid viimase instantsina selle kohta arvamust avaldada.

Mika Männik
Saare maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja

Print Friendly, PDF & Email