Teadmiseks relvaomanikele

2009. aasta alguses kaotavad tähtaja möödumise tõttu kehtivuse 240 relvaluba. Relvaloa ümbervahetamiseks tuleb elukohajärgsele politseiasutusele esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud loa vahetamise põhjus; vahetamisele kuuluv relvaluba; foto mõõtmetes 3×4 cm; tervisetõend.

Relvaloa vahetamisel tuleb tasuda 50 krooni riigilõivu. Riigilõivu suurust ei mõjuta relvade arv. Loa kehtivuse lõppemise korral tuleb dokumendid politseiasutusele esitada vähemalt 1 kuu enne loa kehtivuse lõppemist.
Enne relvaloa vahetamist peab relvaloa omaja tõestama tema relvaloale kantud relvade olemasolu, lähtudes nõudest, et relvakapil peab olema üks turvalukk, mida konstaabel kontrollib enne relvaloa vahetamist. Vt täpsemalt kodulehelt www.politsei.ee .

Relvaloa kehtivust pikendatakse, kui loa omaja suhtes ei esine relvaseaduses sätestatud loa andmist välistavaid asjaolusid. Endine relvaluba säilitatakse isiku relvatoimikus.

Paralleelrelvaluba muutub kehtetuks kohe, kui relva omanik on oma relvaloa vahetanud. Paralleelrelvalubade õigeaegse vahetamise vastutus langeb relva omanikule, sest tema on andnud nõusoleku paralleelrelvaloa väljastamiseks.

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded on kehtestatud vabariigi valitsuse 21. juuni 2007. a määrusega nr 179.

Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid. Taotleja peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne tõendi esitamist politseile. Seega peavad relvalubade vahetajad arvestama sellega, et psühhiaatri juurde pääsemiseks võivad olla järjekorrad.

Kuna aegunud relvaluba ei vahetata kehtiva loa vastu, palun relvaomanikel hoolega jälgida oma relvaloa kehtivuse aega. Kui relvaluba jääb õigel ajal vahetamata, peab omanik oma relvad ja laskemoona politseile hoiule andma relvaloa kehtivuse viimasel päeval.

Praegu ootab politseijaoskonnas hulk väljaviimata lube. Need, kes hoiavad kodus relvi kehtetu loaga, rikuvad tegelikult seadust.

Print Friendly, PDF & Email