Lihtne küsimus

Kas politseil on kohustus teavitada kannatanut kuriteo uurimise käigust või tulemustest? Näiteks kui võõrasse valdusse on sisse murtud ning on toimunud vargus, kannatanu on teinud avalduse ja asja on asutud uurima, kuid nüüdseks valitseb juba pea aasta aega täielik vaikus.

Vastab Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Aare Allik:

Vastavalt seadusele teavitatakse kannatanut kriminaalmenetluse lõpetamisel ja uurimise lõpuleviimisel, mil prokuratuur kutsub kannatanu kriminaaltoimikuga tutvuma. Loomulikult ei piirdu kannatanu roll ainult kuriteoteate esitamisega. Kui pärast kuriteoteate esitamist teostatakse temaga kohe ka vajalikud menetlustoimingud, siis olenevalt kuriteost võibki juhtuda, et enne kurjategija kindlakstegemist kannatanuga ühendust ei võeta.

See aeg võib mõnikord kujuneda suhteliselt pikaks – alles näiteks aasta või kahe pärast, kui võimalik kurjategija on juba tabatud.
Et kannatanut kogu aeg asjaga kursis ei hoita, võib tal küll tekkida tunne, et tema asjaga keegi ei tegele. Aga kannatanuid kogu aeg uurimise käiguga kursis hoida ei ole praktiliselt võimalik.

Siis me ainult sellega peaksimegi enamiku oma tööajast tegelema. Vajalikul hetkel jõuab nimetatud teave kannatanuni niikuinii. Menetlus on pikk protsess, samamoodi kohtumenetlus.

Uuel kontaktil toimub juba toimiku prokuratuuri saatmine kuriteo toime pannud isiku suhtes süüdistusakti koostamiseks, mil teavitatakse kannatanut ja kutsutakse ta toimiku materjalidega tutvuma ning kannatanule saadetakse kriminaalmenetluse lõpetamise määrus. Ka seadusest tulenevate piirangute tõttu ei saa vahepealsel perioodil kohtueelse uurimise käigus kannatanule informatsiooni avaldada.

Kõik politseiametnikud on läbinud enne teenistusse asumist vastava koolituse ja nende pädevust kontrollitakse ka pidevalt teenistuse vältel. Kui kannatanul on teavet kuriteo toimepannud isiku kohta, siis on otse loomulik ja vajalik vastav teave uurijale edastada. Edasises uurimise käigus kontrollitakse kindlasti kõiki laekunud teateid.

Print Friendly, PDF & Email