Väikese väina tammi avad peaks valmima 2015. aastal (3)

Väikese väina tammi avad peaks valmima 2015. aastal

MUUDAKS ÖKOSÜSTEEMI: Tammi likvideerimine ja väina puhastamine setetest võib põhjustada ettearvamatuid tagajärgi ka väljaspool väina väljakujunenud ökosüsteemile.

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava näeb 2015. aastaks ette Väikese väina tammi avade väljaehitamist ning roo eemaldamist väina kallastelt.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel oktoobris valminud uuring paigutab Väikese väina lõplikult tugevasti muudetud veekogude hulka, mille puhul loobutakse EL-i veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärgist saavutada 2015. aastaks veekogu hea seisund. Samas tuleb Väikeses väinas tagada võimalikult looduslähedane olukord.

Uuringu kohaselt tuleb Väikeses väinas ehitada välja tammi viimases rekonstrueerimisprojektis ette nähtud, aga ehitamata jäänud avad, et parandada veevahetust ja vähendada heljuvaine jätkuvat settimist Väikese väina keskosas. Sellega paranevad ka oluliselt kalade rändetingimused, mis peaks avaldama soodsat mõju kalade arvukuse suurenemisele.

Samas ei ole teadlased jõudnud väinatammi avade tegemise tagajärgede osas ühesele seisukohale, kuna see võib ka oluliselt rikkuda olemasolevat ökoloogilist tasakaalu.

Teise olulise meetmena on ette nähtud roo niitmine ja
eemaldamine väina kallastelt ja madalast veest, et aeglustada väina kinnikasvamist.

TÜ Eesti mereinstituudi vanemteadur Georg Martin ütles Oma Saarele, et lähiajal viiakse läbi uuring tammiavade sotsiaalmajanduslike aspektide kohta.

“Üritame modelleerida, mis hakkab toimuma tammiava erinevate suuruste puhul ja valime välja looduskeskkonnale kõige soodsama stsenaariumi,” rääkis Martin, kelle sõnul arvutatakse seejärel välja ka avade ehitusmaksumus.

Teisalt pole ehitushindade kiire muutumise korral maksumuse määramisel enne lõpliku otsuse langetamist erilist tähtsust. Lõplik otsus avade rajamiseks on võimalik langetada alles pärast teaduslikes vaidlustes üldiselt aktsepteeritava seisukoha väljaselgitamist. Selleks kulub veel ilmselt 2–3 aastat.

Keskkonnaministeerium loobus Väikese väina puhul EL-i veepoliitika raamdirektiivis ette nähtud veekogu hea ökoloogilise seisundi saavutamise nõudest, kuna selle eeltingimuseks on väinatammi likvideerimine.
Lisaks tammi likvideerimisele tuleks väin mõlemal pool tammi puhastada sajandi jooksul sinna kogunenud setetest.

Enam kui sada aastat vana tamm omab Muhu- ja Saaremaa jaoks erakordset regionaalpoliitilist tähendust. Tammi likvideerimine katkestaks püsiühenduse Saare- ja Muhumaa vahel. Uue püsiühenduse rajamine ligi 3,5 km pikkuse silla näol on teoreetiliselt võimalik, kuid praktiliselt ebareaalne, öeldakse keskkonnaministeeriumi tellitud uuringus.

Print Friendly, PDF & Email