Saarte Kalandus kutsub kalureid arengustrateegiat koostama (2)

Reedel Kuressaare ametikoolis toimuval Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia avaseminaril tutvustatakse osalejaile säästva arengu meedet.

See on välja töötatud eesmärgiga toetada kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud tegutsevaid kalureid ja kalandussektorit laiemalt, aidates nii kaasa kalanduspiirkondade säästvale arengule, elukvaliteedi parandamisele ning ühistegevuse arendamisele.

Euroopa Kalandusfondi kalanduspiirkondade säästva arengu toetusmeetme alusel on Eesti rannakaluritele ja rannikupiirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele loodud esmakordne võimalus ühiselt läbi mõelda kalanduse ja rannakülade tulevik.

Eestis on loodud ühtekokku 8 kalanduspiirkonda, kus on alustanud tegevust piirkondlikud tegevusgrupid.

Kalavarud vähenevad

Saare maakonna 67 kalandussektori ettevõtjat, 5 kohalikku omavalitsust ning 5 mittetulundusühingut on moodustanud MTÜ Saarte Kalandus, kes on võtnud endale kohustuseks korraldada kohaliku kalandusstrateegia koostamist ning hilisemat elluviimist.

Kalavarude vähenemisest tulenevalt on kahanenud kalapüügist saadav tulu ja see ei ole võimaldanud teha investeeringuid kalanduse infrastruktuuri ning paljud nooremad kalurid on seetõttu elukutset vahetanud.

Sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud piirkonna kalandussektorit võimaldab see meede toetada erinevate tegevussuundade lõikes: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine, kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine, kalandusega seotud turismi arendamine ning rannakülade taaselustamine, tegevuse mitmekesistamine, koolitustegevus.

Tähtis on teha õigeid asju. Käivituva strateegiaprotsessi analüüside ja arutelude käigus peavad välja joonistuma kõige olulisemad tegevussuunad Saaremaa kalanduspiirkonna jaoks. Ühtekokku on Saaremaa kalanduspiirkonnale meetme elluviimise perioodiks eraldatud ligemale 50 miljonit krooni.

Vaid kalastamine ei toida

Ainult kalastamisega pole tänapäeval rannapiirkondades võimalik toime tulla. Strateegiaprotsessi raames korraldatakse mitmeid koolitusi (väikesemahuline kalatöötlemine, ühisturustus, kalaturism jne), mis peaksid aitama senist tegevust mitmekesistada.

Muutuste läbiviimisel on oluline näha vahetult ka teiste Euroopa rannapiirkondade kogemust elu ümberkorraldamisel ja seejärel ise uuendusi rakendada. Strateegiaprotsessi osana tutvutakse eluga ka teistes Läänemere piirkondades.

Saare- ja Muhumaa kalurid, teile oluliste teemade ning vajaduste kajastumiseks arengustrateegias on lihtne võimalus – osalege aktiivselt strateegia koostamise protsessis.

Saaremaa kalanduspiirkonna arengustrateegia avakoosolek toimub reedel, 7. novembril algusega kell 13 Kuressaare ametikooli (Kohtu 22) konverentsiruumis K-5.

Taavi Nuum
MTÜ Saarte Kalandus tegevjuht

Print Friendly, PDF & Email