Ei saa küsida miljoneid ja kopaga kaevata… (21)

Ei saa küsida miljoneid ja kopaga kaevata...

 

Kuulsin Kadi raadiost, et riiklik looduskaitsekeskus tahab rahvusvahelise projekti raames koostada Mullutu–Loode ja Laidevahe märgalakompleksi kaitsekorralduskavad, mis muuhulgas oleksid aluseks veekogude süvendamisele. Informatsiooni andis RLKK Saare regiooni direktor Tõnu Talvi.

Lugesin artikli läbi. Igati kiiduväärt ettevõtmine, aga…
Esimesed mõtted olid: kas seal ei olegi kaane, keda kaitsta on vaja; kas nendes lahtedes müttamine ei muudagi veekogusid pikaks ajaks haisvateks mülgasteks? Või on rahvusvaheline projekt parem kohalikust? Raha saab kindlasti rohkem! Miks sellised mõtted?

Kaarmise järvele näidati punast tuld

Kaarmise külaseltsi tellimusel kirjutasin 2005. a novembris keskkonnainvesteeringute keskusele projekti, millega taotleti raha Kaarmise järve süvendamisprojekti koostamiseks.

Külaseltsil oli kavas järv, mille pindalaks võib lugeda 11,5 ha ja mis oli veel 1960. aastatel mõnus supluskoht, kus elas hulgaliselt hauge (olid ka kaanid), puhastada ning endisele elule tagasi tuua.

Järv hakkas kinni kasvama ajal, mil Nõukogude riigi põllumajanduspoliitika suuniste elluviimisel järve lähistel asuvatele põldudele hulgaliselt sõnnikut viidi, järve läheduses hanekasvatus asus ja 1968. a järve veepinda alandati. Seega ei ole alust Tõnu Talvi väitel, et süvendamisel tehakse liiga tuhandeaastastele mudakihtidele.

Tänaseks on järves vabaveelist pinda vaid 1,5 ha. Ülejäänud osas vohab tihe veetaimestik, osal endise järvepeegli pinnast kasvab võsa.
1988. a viidi järve puhastamise eesmärgil läbi põhjalikud uuringud, mille alusel kirjutasin esimese projekti. Seoses riigikorra muutumisega jäid tööd tegemata. Vajati uut süvendamise projekti.

Esimese KIK-i taotlusvooru saadetud projekti toetusega koostati projekt süvendustööde tegemiseks. Koostamisele kaasatud keskkonnaekspert Nikolai Laanetu leidis, et süvendustööde tegemine on põhjendatud.

KIK-i nõukogu, mille liikmeteks on ilmselt ka looduskaitse valdkonna tundjad, eraldas raha ka 2006. a novembris esitatud projektile. Tingimus oli, et enne tööde alustamist tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine (KMH). Kaarma vallavalitsus algatas mõjude hindamise, mis viis tööde alustamise aega kaugemale. KIK-i poolt anti luba projekti elluviimise aja pikendamiseks.

Esimesele avalikule arutelule kutsuti keskkonnateenistuse ja RLKK esindajad. Viimased 19. juunil toimunud arutelule ei ilmunud.

Teadlaste arvamus ei lähe korda

Arutelul tutvustas Nikolai Laanetu järve puhastamise võimalusi, tuues välja kindla seisukoha – järve kinnikasvamise mõju kaitsealuste organismide elupaigale on negatiivne. Analüüsid näitasid, et järvemudas on ammoniaaki, väävelvesinikku ja aluseline keskkond, mis talletab endasse lupja, tekitades toksilise keskkonna. Kaldal puudub elustik.

Luik toitub konnaosjast, sest tal pole midagi süüa ja alatoitumisest tingituna luikede areng peetub. Seepärast vajab järv kui ökosüsteem tervendamist, et säiliksid kaitsealused liigid.

Hüdrogeoloog Rein Perensi ekspertarvamuses on välja toodud, et veetaimestiku kõdunemine halvendab joogivee kvaliteeti Kaarmise külas, sest kõdu satub põhjavette. Mainitud veehaardest varustatakse joogiveega ka Kuressaare linna.

Kaarma vallas toimunud arutelu protokolliga tutvudes tundus, et meie maakonna looduse kaitsjate sihikindel eesmärk on mööda koosolekuid käia ja KMH koostajatele tööd juurde teha ning iga hinna eest läbi suruda oma tahtmine.

Teada on, et KMH-de koostajad väldivad juba riigipalgal olevate looduskaitsjate sihikindlate nõudmiste tõttu KMH-de koostamist Saare maakonnas. Ka Nikolai Laanetu loobus seetõttu vahepeal KMH koostamisest ja ainult tänu külaseltsi esindajate veenmisoskusele koostab praegu aruannet.

Olen ka ise KMH koostamise koosolekutel protokollijana osalenud, seega tunnen ametnike suurt kiindumust võimalikult suure hulga paberite produtseerimise vastu. Loomulikult on mingi osa ettepanekutest asjakohased.

26. juulil saatis keskkonnateenistus Kaarma vallale kirja, milles teavitati, et juunis on LKK töötajad Kaarmise järve inspekteerinud ja tuvastanud järves apteegikaani elukoha. Juunis toimunud arutelul, kus tulnuks käsitleda KMH koostamisega seonduvaid probleeme, ei rääkinud sellest keegi.

Tõnu Talvi ise ei teavitanud Kaarma valda uuringute tulemustest. Tundub, et Kuressaare ja Viidumäe asuvad teineteisest valgusaastate kaugusel.

Kahekeelne tegutsemine

KMH teisel arutelul Tõnu Talvi viibis ning kiitis algatatud järve süvendamise heaks. Kaarma abivallavanema Kairi Niidi sõnul peaks aga looduskaitsja tahtmise järgi töid läbi viima muistsel kombel põllega muda mitme kilomeetri kaugusele tassides.

Kairi Niit arvas, et KMH koostamisel esitatavate nõudmiste puhul oleks vaja vahet teha sellel, kas korrastatakse küla territooriumi või ehitatakse tööstusettevõtet. Kas ühe väikese järve endise oleku taastamiseks peab nii põhjalikke uuringuid läbi viima?

Tutvusin ka RLKK regiooni direktori Tõnu Talvi 15.10.07 koostatud kirjaga, mis oli täielikult arusaamatu. Väga pikalt ja põhjalikult selgitatakse, kuidas kavandatud tööde läbiviimisel hävivad kõik väärtuslikud elupaigad, ja kirja lõpus on lause, et LKK tunnustab igati Kaarmise külaseltsi initsiatiivi Kaarmise järve noorendamisel.

Külaseltsi esindajad ütlesid, et Tõnu Talvi räägib kohtumistel üht juttu ja seljataga toimetab hoopis vastupidi. Samad kogemused on ka minul.
Kas LKK direktor võib asjaoludest teadliku inimesena ajakirjanduses esineda negatiivsete väidetega, mis kahjustavad Kaarmise külaseltsi ja Kaarma valla mainet?

Kas kahepalgeline käitumine on riigiametnikule sobiv? Miks on väga paljud projektid, mida ta ise ei koosta, negatiivset hinnangut väärt?

Keskkonnaministri algatatud reform on õige

Pihtla vallavanem Tõnu Hütt on kindlal seisukohal, et teineteist dubleerivaid riigieelarvelisi asutusi ei ole vaja. Pihtla vallal tekkisid probleemid prügimajandusega Kaali kraatriteväljal.

Tõnu Talvi oli arvamusel, et prügi äraveo eest tasumine kaitsealadel on territooriumi haldajate probleem. 60 000 kaitseala külastajat aastas ei ole haldaja külalised, vaid Saaremaa külalised ning kaitseala heakäekäigu eest vastutaja RLKK Saare regioon peab hea seisma vähemalt prügiveo eest.

Kui keskkonnateenistus oli ainus looduse kaitsmisega tegelev institutsioon, siis selliseid probleeme ei olnud.

Torgu vallavolikogu esimees Mihkel Undrest ütles, et tema suhtleb vaid KKT-ga, kuna LKK ei suvatsenud valla ametnikke isegi teavitada valla territooriumil läbiviidud päästetöödest, mis ajakirjanduses katastroofiks paisutati. Teave saadi ajakirjanduse vahendusel.

Eile hommikul kuulsin Kadi raadiost, et järgmisel aastal reorganiseeritakse kaks looduskaitsega tegelevat ametkonda üheks. Jõudu keskkonnaministeeriumile bürokraatia vähendamisel!

Kas Eestis on vaja teha Euroopa Liidu maades arvuliselt kõige rohkem keskkonnamõju hindamisi? Ja seda mitte arvu poolest ühe elaniku kohta, vaid ÜLDARVU poolest.

Lõpetuseks tuletan looduskaitsjatele meelde pisiasja – Saaremaal elavad peale kaitstavate liikide ka loodust armastavad inimesed, kellel on omad soovid elu paremaks muutmiseks, ja nende eesmärgiks ei ole looduse kahjustamine.

Tuuli Pärtel
tuulipartel@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email