Veel üks maaomanik soovib Panga pangal ehitama hakata (2)

Ärimees Alver Saguri pretsedendile viidates soovib teinegi Panga panga maaüksuse omanik saada pangale ehitusluba.

Panga pangal asuva Anja maaüksuse omanik Per-Olow Mattson soovib suvemaja ehitusõigust vaatamata asjaolule, et sai 2007. aasta novembris Saaremaa keskkonnateenistuselt pangale ehitamise suhtes eitava vastuse.

Septembris esitas ta uue taotluse, kus loobus ehituskeeluvööndi vähendamise soovist ja lubas arvestada erinevate looduskaitseliste nõuetega.

Mattsoni sõnul on tal Panga pangal ehitamise osas õiguspärane ootus, et kõiki samas piirkonnas asuvate kinnistute omanikke koheldakse sarnasel viisil ning et ka temal oleks võimalik saavutada ehitusõigust võimaldava detailplaneeringu kehtestamine.

Siinkohal viitab ta läheduses asuvale Pärdi kinnistule, mille maaomanik Alver Sagur sai ehitusõiguse elumajade ehitamiseks.

Saaremaa keskkonnateenistus ja looduskaitsekeskuse Saare regioon on seisukohal, et omaniku soov ehitada Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkide hulka arvatud elupaika ei ole vastavuses looduskaitseseadusega, sest kavandatav tegevus tähendab vajadust raieks nii ehitusalal kui ka juurdepääsutee trassil.

Samuti kaasneb ehitamise ja hilisema suvila kasutamisega häirimine. Looduskaitseseaduse järgi on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala moodustati.

Kõrvutades Anja kinnistut ehitusõiguse pälvinud Pärdi kinnistuga, leiavad keskkonnaametnikud, et Pärdi kinnistu asub hoiuala servas, kus inimtegevus ja külastuskoormus on nii või teisiti suuremad.

Samuti asuvad Pärdi kinnistu ehituse alad valdavalt hiljutistel lageraiealadel. Looduskaitsekeskuse hinnangul kujutab just Anja kinnistule ehitamise võimaldamine Panga pangal pretsedenti ja tekitab kõigil piirkonna maaomanikel õigustatud ootuse ehitamise võimalikkusest kaitstavas metsaelupaigas.

Keskkonnakaitsjate ning mitmete keskkonnaametnike vastuseisule vaatamata Panga pangale nelja maja ehitusõiguse saanud Alver Saguri sõnul ei ole ta Matssoni taotlusega iseenesest kursis.

“See on teretulnud nähtus, kui omanik on hea peremees ja aitab ala korras hoida,” leidis ta siiski.

Per-Olow Mattsoni kommentaari Oma Saarel eile saada ei õnnestunud.
Anja maaüksus asub Natura 2000 Küdema lahe linnu- ja loodusalal ja ligikaudu 80% kinnistust paikneb Küdema lahe hoiualal. Ülejäänud osa kinnistust asub Panga maastikukaitseala Panga sihtkaitsevööndis.

Print Friendly, PDF & Email