Vastukaja (6)

“Tagamõisa rahvas nõuab oma põhiseaduslikku õigust liikuda”
Oma Saar, 6. september 2008

Lugesin Oma Saare artiklit bussiliiklusest Tagamõisa poolsaarel. Suure hämminguna tõdesin, et artiklis kajastatakse Saare Maavalitsuse kummalist seaduse tõlgendamist! Tõlgendamine tähendab seda, et tekstist on võimalik mõtet mitutpidi välja lugeda.

Ühistranspordi seadus sätestab aga expressis verbis (selgesõnaliselt) kohaliku omavalitsuse kohustuse korraldada ühistransporti. Eesti Vabariik on õigusriik ja juba kehtivaid seadusi ei saa oma suva järgi täita või täitmata jätta. Seega olen sügavalt nördinud, et olukorda on niimoodi ebaobjektiivselt kajastatud. Lisan ka väljavõtte ühistranspordiseadusest.

Mika Männik
Saare Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja,
SEES nõukogu esimees


5. Omavalitsusorgani ülesanded
(1) Omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil:
1) suunab ja koordineerib ühistranspordi arengut ning töötab välja ja viib ellu asjaomaseid arengukavasid, mida rahastatakse omavalitsusüksuse eelarvest, riigieelarvest ning ettevõtjate sihteraldistest;
2) korraldab elanike liikumisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistransporditeenuse järele ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused; määrab kindlaks ühistranspordi teenindustaseme normid valla- või linnaliinidel ning koos vedajatega tagab nende järgimise; vajaduse korral töötab välja ja kehtestab taksoveol taksojuhi teenindajakaardi andmete loetelu ja kaardi vormi;
3) kujundab valla või linna ühistranspordi liinivõrgu, kehtestab valla- või linnaliinide sõiduplaanide koostamise nõuded ja nende esitamise, läbivaatamise, muutmise ja kinnitamise korra ning kinnitab või volitab valla või linna ametiasutust kinnitama valla- või linnaliinide sõiduplaanid, arvestades maakondlikku ja üleriigilist liinivõrku;
4) korraldab ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimist, rajamist, korrashoidu ja kasutamist ning võtab meetmeid ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks.

Print Friendly, PDF & Email