Nasva reoveeprobleemid on jõudnud õiguskantslerini

Nasval tegutsev Ösel Fish OÜ on esitanud õiguskantsler Indrek Tederile palve hinnata Kaarma valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamise vastavust seadusandlusele. Probleemid Nasva reoveega ja trassist lenduva haisuga on kestnud juba kuid.

Alates 1. juulist hakkas Kaarma vallas kehtima uus hinnakiri, mis kehtestab veevarustusele ja reovee ärajuhtimisele senisest kõrgemad hinnad. Lisaks füüsilistele ja juriidilistele isikutele kehtestatud hindadele palus kohalik vee-ettevõtja Arco Ehitus OÜ vallal kehtestada tööstusliku reovee ärajuhtimisele eraldi hind, mis on tavahinnast pea kolmandiku võrra kõrgem. Vald tuli ettevõtte palvele ka vastu. Kehtestatud hind puudutab nelja Nasva külas kalatöötlemisega tegelevat ettevõtet, kellest ühelgi peale Ösel Fish OÜ ei ole säärase hinnatõusu vastu pretensioone.

Kaarma vald ütleb oma selgituskirjas õiguskantslerile, et vallal ei ole põhjust kahelda, et hinnatõus rikuks kellegi õigusi või oleks erinevate klientide või nende gruppide suhtes diskrimineeriv. Põhjendusena toob vald välja ka üleüldised elektri- ja veehinna ning reostusmaksude tõusud ning probleemid Nasvalt väljuva reovee kvaliteediga.

Kaarma vald ütleb oma kirjas õiguskantslerile, et Nasva külast Läätsale suunduva reoveetrassiga on probleeme olnud juba pikemat aega. Salme SKV (reovee vastuvõtja ja puhastaja, Salme valla vee-ettevõtja – toim) tellitud reoveeanalüüsidest nähtub, et Nasva külast väljuva reovee näitajad ületavad oluliselt piirkontsentratsioone.

“Kas ja kui suures ulatuses lasi Ösel Fish OÜ ühiskanalisatsiooni reovett, mida ühiskanalisatsiooni kasutamise eeskirja järgi ühiskanalisatsiooni juhtida ei või, me ei tea, kuna nende poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee saasteainesisalduse kontsentratsiooni ei ole vee-ettevõtjal võimalust olnud kehtiva korra alusel mõõta,” märgib oma selgituses Kaar-ma vald, lisades, et Ösel Fish OÜ ei ole juba kolme kuu jooksul vastanud vee-ettevõtja soovile võtta reoveeproove.

Teiste Nasval asuvate tööstustega probleeme olnud ei ole ning nendest firmadest väljuva reovee kontsentratsioon jääb normi piiresse. Samas ületab kõikide ettevõtete (sh ka Ösel Fish OÜ) ülepumpamisjaamast võetud reovee kontsentratsioon igasugused normid.

Ösel Fish OÜ juhataja Ever Lipp ei soostunud Oma Saarele teemat kommenteerima, kuna ei ole Kaarma valla selgitustega tutvunud ning soovib ära oodata õiguskantsleri vastuse.

Print Friendly, PDF & Email