Riigimetsa majandamise keskus jätkab uuenenud töökorraldusega

Riigimetsa majandaja RMK jätkab alates 1. juulist uuenenud töökorraldusega. Senine metsade majandamise valdkond jaguneb kolmeks: metsahaldus, metsamajandus ja puidu turustamine. Juhtimisstruktuuri ümberkorraldamise põhieesmärgiks on läbi töötajate spetsialiseerumise saavutada senisest parem riigimetsade hoidmise ja majandamise tase.

Muudatuste järel hakkab Riigimetsa majandamise keskus paremini vastama muutunud oludele. Meie kliendid ehk puiduostjad ja meie partnerid ehk metsatöid teostavad töövõtjad on viimastel aastatel oluliselt muutunud.

Samas on RMK juhtimisstruktuur püsinud sisuliselt muutusteta organisatsiooni loomisest, 1999. aastast alates. Metsahalduse töövaldkonna peamisteks ülesanneteks on metsaressursi üle arvestuse pidamine (metsakorraldus), metsakasvatuse- ja kasutuse kavandamine ning selle elluviimise kontrollimine, samuti RMK keskkonnakorralduslik tegevus.

RMK metsakorralduse talituse koosseisus jätkab metsakorraldajana tööd Ahto Vaga. RMK piirkondliku metsaparandajana alustab tööd hiidlane Ülo Lindjärv, kelle ülesanne on ka Saaremaa riigimetsa metsateede ja metsakuivendussüsteemide hoolduse korraldamine.

Metsakasvatuse- ja kasutuse kavandamist hakkab teostama RMK Saaremaa metskond, mida metsaülemana juhib allakirjutanu ja kus töötajaid on kokku neli. Metskonna spetsialistina jätkab Jaan Prants. Maakonna metskond on jagatud kaheks metsniku tööpiirkonnaks ehk metsandikuks: Kuressaare metsandiku metsnikuks on Kaja Püüa ja Kihelkonna metsandiku metsnikuks Sirje Saksjaak.

Suurenevad looduse hoidmiseks ning elanikkonnale metsapuhkuse veetmise võimaluste loomiseks tehtavate tööde mahud. Senistele puhkemajanduse töötajatele Anu Metsniidule ja Aasar Muulile lisandub uude ametisse astuv Heli Alliksoon.

Metsamajandust hakkab Saaremaal korraldama RMK Edela regioon, kelle tööpiirkonnaks on Viljandimaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa ja poole Harjumaa riigimetsad. Regiooni tegevust juhib pärnumaalane Aivar Laud. Regiooni metsamajanduslik tegevus jaguneb valdkondadeks. Raiete läbiviimist korraldavad tööjuhid-praakerid ja siin jätkab saarlastest Sulev Tänav. Metsade uuendamist ja hooldamist organiseerib metsakasvatajana Rainer Roosipuu. Metsamajandusregiooni koosseisus jätkavad ka kõik senised töölised, kokku on regioonis töötajaid 129.

Ümberkorralduste järgselt jääb Saaremaal kasutusele Kihelkonna kontorihoone.
Traditsioonilise tegevusena jätkub ka küttepuude müük elanikkonnale, mida RMK alustab 15. augustil. Küttepuude ostutellimuste esitamise korrast informeerime kõiki maakonnalehe kaudu augustikuu algul.

RMK uuenenud struktuuri ja töötajate kohta leiate täiendavat informatsiooni meie interneti kodulehelt www.rmk.ee. Uuenenud töökorraldusega seonduvatele küsimustele olen valmis vastama e-posti aadressil marko.trave@rmk.ee või telefonil 67 67 791.

Marko Trave
RMK Saaremaa metskonna metsaülem
marko.trave@rmk.ee

Print Friendly, PDF & Email