Kevadine rutt aab juba pea rinki köima

Kevadine rutt aab juba pea rinki köima

 

Mitte ep soa änam aru, misuke töö see kõikse tähtsam oo ja misest peaks peale hakkama. Nõnna ma näituseks tee just seda, misele parasaste silm peale jääb. Mineva sui, kut ma käsitsi kitsedele heina tegi ja kuidagid põllale teistele abiks tuhliste pealt mardikud noppima es jõva, siis ma mõtlesi ja mursi oma pead, kuidas ikka vanasti inimesed nii palju tiha jõudsid.

Hein olli tehtud ja põllud kordas. Mehed köisid merel ja noored jõudsid õhtast veel kiigele koa, jõksasid laaldagid. Täielik valgustus tabas mind siis, kut ema ütles, et vanasti olli ju inimesi talus palju ja suilised-päilised köisid koa veel tööl abiks.

Seda te kindlaste juba teate, et kulu ep või nüüd enne sügisevihmasid põleta. Aga nõnnasamma ep tohi metsas või põesaste vahel tuld tiha. Ega sõukse taimestikuga kaetud kohja peal, mis kergeste põlema hakkab. Mis siis tegema peab, kut kuskil lihtsalt korista taris? Põlegid raskem, kut anna oma lõkketegust päästekeskusele teada ja pea silm kohe. Vanamad inimesed õppevad tuletegu aegas voatama enne tuule suunda ja tugevust. Vali tuul võib tuki kellegid reasta viia.

Tuleva teisibe, 15. abrillil tehasse eelkõige vanamatele inimestele suunatud tuleohutusalane teabepäe, mise Lääne-Eesti Päästekeskus läbi viib – 10.00 Liiva lasteaa päevakeskuse rühmas, 12.00 Nõmmküla külakeskuses ja 14.00 Hellamaa külakeskuses reagitse suitsuandurist, projektist “Kodu tuleohutuks” ja lõpuks soab oma käega järele katsuda, kuidasmoodi tulekustutiga ikka tööd tihasse. Oodetse rohked osavõttu. Omast käest ma või ütelda, kut ise soab nõuandja käe all tulekustuti tööle, oo eluks aaks kindlam tunne.

Vabatahtlikka abilisi oodetse 3. mail üle-Eestilisele koristuspäevale. Kuskohtas ennast soab kirja panna, seda soate teada näiteks vallalehest, televiisorist või raadiost.

Muhu noordekeskuse tüdrikud esitlesid mineva laupa Tornimäe rahvamajas moeüritusel “Vanast uus” oma kolektsiooni “Meite rõevad Muhu moodi” ja said omas vanuserühmas esimese kohja. Uhked mõtted said hindajatelt kiita. Kut lava peal eetsi köin modellid oleks kõik jõksan koa selja sirgu ja pea õlgade vahelt välja aada, oleks tulemus oln täiuslik. Aga kõik oo õpitav, tuleva voasta ollasse kindlaste juba oskajamad ja/või julgemad. Noored inimesed oo kõik kangeste kenad, aga vahel tundub, et nad ise seda küll ep usu. Siis kaobkid pea õlgade vahele, et ärge mind palun voadake.

Et mis siis taris? Enesekindlust ja muhulase uhkust targaste ja peenelt välja pidada. Nagu mo isa nalja tegemist õpetas – nali peab nii peenike olema, et teine inimene jääb mõtlema. Et kas olli nüüd tõsi või veetse tatta ninapidi. Et modell köigu koa lava peal nii usutavalt, et voataja jääb mõtlema.
Laupa tuleb Orissaares maakondlik II Rahvamuusikapäe ja VI Orissaare Kandlepäe “Meie matsil mahe pill”. Muhust Vello Tikerpalu läheb lastekapelliga sõnna esinema. 15.00 tuleb kena kontsert, minge voatama! 11.30 hakkab samas väikekandle õpituba.

Laupa, 12. abrillil müüb ja tudvustab Liiva roamatukogus omi roamatumi kirjastus Maalehe Raamat kellu 11–13.30. Pidade olema teatmeteoseid, kodu- ja aianduse roamatumi, kokanduse kirjutisi, kalendrimi ja muud sõukest. Kõik oo oodetud.

Pühabe tulavad Muhu muuseumi külase Comeniuse projekti raames noored Orissaarest, kellel seltsis eakaaslased Austriast ja Tšehhimaalt. Muuseumis tutvustatse nendele peremärkide olemust ja tegemist, meisterdatse kaltsunukuna Comeniuse maskott, kellele ilmselt siis koa nimi andasse. Ja loanitse seltsis rahvuslikke toita teha.

Männi Küla otsib maskoti sisse inimesi, kis tahtvad oma töö või kooli kõrvalt lisa teenida. Töö sisuks oo Männi Küla tudvustamine, flaierite jägamine ja inimeste lõbustamine Kuivastu–Virtsu liinil ja sadamates. Töö hakkab abrilli keskpaigast. Reedeti lõunast õhtani ja laupa omingust lõunani. Kellel huvi tekib, võtku ruttu ühendust. Kontakti saate Anneli Tamme kaudu, ehk ilmuvad kuulutused koa üles.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email