Pöide vald tahab keelustada ehitustegevuse põllumaal (4)

Pöide vald tahab keelata ehitamise hea ja keskmise väärtusega haritavale põllumaale ning metsakõlvikutele.

Pöide volikogule esitatud planeerimis- ja ehitusmääruse muutmise eelnõus öeldakse, et põllu osatähtsus on kasvamas nii toidu kui energia tootmise otsarvet silmas pidades, mistõttu ei ole otstarbekas kasutada põlde ehitiste aluseks maaks ja neid sellega pöördumatult hävitada.

Selleks, et põllumaaks jaotuse alus oleks üheselt tõlgendatav, võtab vald põllumaa kirjeldamise lähtealuseks Maa-ameti põhikaardi kõlvikulise jaotuse ja muldade kirjelduse.

Samas leidub Pöide vallas ka niisuguseid põllumaid, mis oma kuivuse või suure kivisuse tõttu on väikese saagipotentsiaaliga, kuid sobivad hästi ehitiste püstitamiseks. Ehitamise piiramine nendel aladel võiks kõne alla tulla juhul, kui need paiknevad väikestel aladel heade ja keskmiste põllutüübiliste maade sees.

Ka tahab Pöide vald kehtestada valla ehitusmäärusesse kitsenduse, mille kohaselt ei lubata ehitada enam kui 0,5 ha suurusele metsakõlvikuga lahustükile. Eelnõus viidatakse metsa osatähtsuse kasvule energia ja väärtusliku ehitusmaterjali tootmisel, aga ka atmosfääri süsinikdioksiidi bilansi parandamisel.

Säilitamaks Pöide valla ajalooliselt väljakujunenud hoonestuse ilmet, peab vald otstarbekaks määrata jagamisel moodustatava krundi minimaalseks suuruseks hajaasustuses 1 ha, ajalooliselt välja kujunenud kompaktse asustusega külades 0,3 ha. “See ei välistaks ehitamise lubamist olemasolevale 0,1 ha suurusele kinnistule, kuid ei luba küla keskel asuva 0,6 ha suuruse katastriüksuse jagamist,” öeldakse Pöide valla planeerimis- ja ehitusmääruse muutmise eelnõus, mida Pöide vallavolikogu arutab 28. märtsil.

Print Friendly, PDF & Email