Rahva meelsus sundis ettevaatlikkusele

Nähtavasti seoses Tartu sündmustega 2. veebruaril, kus Tartu rahu aastapäeva tähistamisel peksis miilits kogunenud inimesi ja ajas neid koertega laiali, avaldati Kommunismiehitajas kodanike algatusel miitingute ja demonstratsioonide korraldamise kord.

“Kõik koosolekud, miitingud, tänavarongkäigud, demonstratsioonid ja muud ENSV kodanike algatusel korraldatavad üritused viiakse läbi avalikes kohtades valgel ajal. Pole lubatud nende läbiviimine vabas õhus väljaspool avalikke kohti,” sätestas seadus.

Lisaks toonitati, et kasutada võib ainult punameelsust väljendavat sümboolikat. “Ei lubata kasutada varem eksisteerinud riikide lippe, embleeme ega muid sümboleid ning nende imitatsioone,” oli seaduses varjatud viide sinimustvalge sümboolika keelamise kohta.

Avalikke üritusi ei lubatud korraldada, kui nendega kahjustatakse sotsialistliku ühiselu reegleid ja moraali ning rahvuslikku väärikust või õhutatakse massipsühhoosi, vaenu, vihkamist religioossetel motiividel.
Samuti ei võinud koguneda, kui miitinguga tehakse kahju sotsialistlikule korrale ja nõukogude võimule, Nõukogude riigi suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele.

Tolleaegse Kingissepa rajooni RSN täitevkomitee esimehe Ants Tammlehe sõnul vaatamata Tartu sündmustele Kingissepas mingeid miilitsa ja rahva kokkupõrkeid ei toimunud. “Selliseid üritusi, kus oleks konflikt tekkinud, ei olnud,” kinnitas Tammleht, mööndes, et kuigi aasta jooksul toimus kogunemisi nii lossihoovis kui ka keskväljakul, möödusid need rahumeelselt.

Rajooni esinduskoolis oli liiga vähe ateismi

Sellele, et õpilasi ei suudeta piisavalt ideelis-poliitiliselt kasvatada, juhiti tähelepanu ka EKP Kingissepa rajoonikomitee istungil, kus arutati Kingissepa I keskkooli (praegune Saaremaa ühisgümnaasium) parteiorganisatsiooni ja direktsiooni osa õpilaste kasvatamisel kommunismi ideede vaimus.

“Vähe on veel tähelepanu pööratud sõjalis-patriootilisele, internatsionaalsele ja ateistlikule kasvatustööle,” märgitakse 11. veebruari Kommunismiehitaja esiküljel. Kindlasti paluti koolil leida võimalusi arendamaks sõprussidemeid Leningradi oblasti Kingissepa oblasti koolidega ning korraldada koolis loenguid Viktor Kingissepast ja ateismist.

Üheks lahenduseks leiti olevat oli kooli sünnipäeva sidumine revolutsionääri juubeliga.

Print Friendly, PDF & Email