Riigikontroll: Randades käib omavoliline ehitustegevus

Ranna- ja kaldaala ehitustegevust auditeerinud Riigikontroll leiab, et ranna ja kalda loodusväärtused ning muud avalikud huvid ei ole Eestis erahuvide ega ebaseadusliku ehitamise eest piisavalt kaitstud.

Eile avalikustatud auditis “Ehitustegevus ranna- ja kaldaalal”, leiab Riigikontroll, et ranna- ja kaldaväärtusi võidakse kahjustada ulatuses, mida on kulukas või võimatu taastada. Probleem tuleneb sellest, et ranna- ja kaldaalale ehitiste planeerimisse pole avalikkust piisavalt kaasatud. Kohalike omavalitsuste ehitusjärelevalve ei ole tõhus ning ebaseaduslikule ehitamisele ei järgne mõjusat karistust.

Paljud soovimatud ehitised kerkivad rannale ja kaldale kohalike omavalitsuste tehtud menetlusvigade tõttu. Kohalikud omavalitsused ei suuda tagada kõigi menetlusnormide järgimist ning väljastavad ehituslube, mis ei ole seadusega kooskõlas. Maavalitsused omavalitsuse ehitusdokumentide üle järelevalvet ei tee, mistõttu rikkumised jäävad avastamata. See võimaldab rannale ja kaldale kerkida ehitistel, mida seal olla ei tohiks.

Ebaseaduslikule või omavolilisele ehitamisele ei järgne reaktsiooni, mis väljendaks riigi sallimatust ebaseadusliku tegevuse suhtes. Võrreldes ehitushindadega on trahvid ja sunnirahad liiga väiksed, seetõttu ei aita need ebaseaduslikku ehitamist vältida ega ka peatada.

Omavoliliste ja ebaseaduslike ehitiste seadustamine on lihtne, mistõttu paljudel juhtudel alustatakse ehitamist enne loa väljastamist või ei taotleta üldse ehitusluba. Omavolilise ehitise lammutamist nõutakse vaid üksikutel juhtudel ning enamasti seadustatakse ehitised tagantjärele. Seadustamise lihtsus süvendab karistamatuse tunnet.

Kokkuvõttes tekib oht, et ranna ja kalda looduslik keskkond asendatakse järk-järgult tehiskeskkonnaga ning nii maismaa- kui ka veekeskkonnale tekitatakse loodusväärtusi kahjustav koormus.

Auditis öeldakse ka, et Saaremaal on keskkonnainvesteeringute keskuse rahastamisel ja Saaremaa omavalitsusliidu tellimusel koostatud rannaala tsoneering, mida enamik Saaremaa omavalitsusi (erandiks on Pihtla ja Orissaare vald) ei ole planeeringuks vormistanud ega nõuetekohaselt menetlenud.

Riigikontroll tõdeb, et Eestis looduslikuna säilinud ranna- ja kaldaalad on rahvuslik rikkus, mis on oluline väärtuslike elupaikadena ja loomade liikumisteede, puhkevõimaluste ja veekeskkonna kaitse tagamiseks.

Eesti riik on keskkonnategevuskavas aastateks 2007–2013 võtnud eesmärgiks, et looduslikus seisundis rannaalade hulk ei väheneks, võrreldes 2005. aastaga. Selle eesmärgi saavutamiseks ning ranna ja kaldaga seotud väärtuste kaitse tagamiseks võib nendele aladele ehitada vaid erandkorras.

Suur osa auditeeritud valdadest on Riigikontrolli järeldustega nõus.
Paljud omavalitsused pidasid olukorra lahendamisel eriti oluliseks täpsustada seaduse mõisteid ning koolitada omavalitsusi ja koostada neile juhendmaterjale planeerimise, ehitamise ja keskkonnamõju hindamise nõuete vallas.

Print Friendly, PDF & Email