Politsei soovib piirata alaealiste öist liikumist (4)

Politsei soovib piirata alaealiste öist liikumist

 

Kuressaare politseijaoskond läkitas linnavolikogule kirja, milles tehakse ettepanek täiendada linna avaliku korra eeskirja sättega, mis piiraks alaealiste viibimist linna haldusalal teatud kellaaegadel ilma täiskasvanud saatjata.

Politseijaokonna kirjas, mille on allkirjastanud Kuressaare politseijaoskonna korrakaitsetalituse vanemkomissar Kaido Vahter, on esitatud taotlus täiendada linna avaliku korra eeskirja sättega, mis keelaks alla 16-aastaste alaealiste avalikus kohas viibimise ilma täiskasvanud isikust saatjata talveperioodil ajavahemikus kell 23–06 ja alates 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kell 24–05.

Praegu kehtiv Kuressaare linna avaliku eeskirja 5. punkt kohustab ürituste korraldajaid tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt kell 23 ja suveperioodil vähemalt kell 24. Sellisest sõnastusest pole aga võimalik välja lugeda, et alaealistel on avalikus kohas viibimine öisel ajal täiskasvanud saatjata keelatud.

Politsei taotluse põhjenduseks on toodud, et sellise täienduse sisseviimine Kuressaare linna avaliku korra eeskirja võimaldaks korrakaitsjail paremini tagada kehtiva seaduse täitmist. Mõeldud on Eestis praegu kehtivat lastekaitseseadust (täpsemalt aga selle seaduse § 231 lg 2), mis keelab alaealistel avalikus kohas viibimise ülalmainitud kellaaegadel ilma täiskasvanud saatjata.

Ei võimalda sanktsioonide rakendamist

Kuressaare politseijaokonna korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel Paavo Tänav ütles Oma Saarele kommentaariks, et lastekaitseseadus küll keelustab alla 16-aastaste alaealiste viibimise öisel ajal avalikus täiskasvanud saatjata, kuid samas ei näe see õigusakt ette sanktsioone seaduse rikkumise eest.

“Meil siin Kuressaares on üsna tihti ette tulnud juhtumeid, kus politseipatrull on öisel ajal alaealiste kamba linnavahel kinni pidanud,” rääkis Tänav. “Kui tegemist on alla 14-aastase isikuga, siis on selge, et asja hakkab arutama alaealiste komisjon. Kuid mis puudutab 14- ja 15-aastaseid isikuid, siis – ehkki personaalne vastutus õigusrikkumiste eest algab 14. eluaastast – praegu Kuressaares kehtiva korra järgi politsei nende isikute suhtes mingeid sanktsioone seaduse rikkumise eest kohaldada ei saa.”

Paavo Tänav lisas, et kui 14- või 15-aastane alaealine on alkoholijoobes, saab politsei tema suhtes rakendada alkoholiseadust, mis näeb õigusrikkumise eest ette ka sanktsiooni. Mingeid sanktsioone pole aga võimalik rakendada, kui öisel ajal avalikus kohas tabatud täiskasvanud saatjata alaealine on kaine.

“Tõsi, karistusseadustikus on küll säte, mis käsitleb avaliku korra rikkumist (§ 262),” selgitas politseijaoskonna juhtivkonstaabel, “kuid seda saab kõnealuste juhtumite korral kohaldada vaid juhul, kui ka kohaliku omavalitsuse avaliku korra eeskirjas on punkt, mis keelustab alla 16-aastaste alaealiste viibimise öisel ajal avalikus kohas täiskasvanud saatjata.”

Alaealiste õigusrikkumised on sagenemas

Politsei andmetel on alaealiste toime pandud õigusrikkumiste arv linna territooriumil viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud, kusjuures enamik neist tegudest sooritatakse just öisel ajal. Kui 2006. aastal registreeriti Kuressaare linnas 257 alaealiste õigusrikkumist, siis ainuüksi käeoleva aasta kümne kuu jooksul on sama näitaja 314.

“Siinjuures tasuks veel rõhutada, et need arvud kajastavad õigusrikkumisi, mis alaealised on toime pannud just avalikes kohtades,” täpsustas Paavo Tänav. “Siia hulka ei kuulu sellised õigusrikkumised nagu näiteks alaealiste peod kuskil korteris, kus nad lärmavad, sageli alkoholi tarbivad ja kaaskodanike öörahu rikuvad.”

Kopsakas rahatrahv

Kui linnavolikogu Kuressaare linna politsei taotluse rahuldab ja avaliku korra eeskirja täiendab, siis on politseil tulevikus õigus öisel ajal Kuressaare linna avalikes kohtades täiskasvanud saatjata tabatud 14–15-aastase alaealise suhtes kohaldada karistusseadustiku vastavat sätet ja õigusrikkujale kuni 6000 krooni suurune trahv määrata.

Paavo Tänav lisas, et tema andmetel on Eesti paljude omavalitsuste avaliku korra eeskirjas ühes või teises sõnastuses juba olemas punkt, mis keelustab alla 16-aastastel isikutel viibimise öisel ajal avalikus kohas täiskasvanud saatjata.

Print Friendly, PDF & Email