Kuressaare 1. lasteaias tehakse head meeskonnatööd

Käesoleval aastal laste koolivalmiduse toetamisele lasteasutustes keskenduvat riiklikku temaatilist järelevalvet teostas Saare maavalitsus
5.–9. novembrini Kuressaare 1. lasteaias.

Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti Kristi Olli sõnul tehakse selles lasteaias head meeskonnatööd lastele turvalise keskkonna loomisel ja õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel. Oll rõhutas veel lasteaia avatust ja head koostööd lastevanematega ning viimaste kaasamist erinevate rahulolu küsitluste kaudu lasteaia õppe-kasvatustöö parendamisse.

“Lasteaia koolieelikute rühmas töötavad kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad ning laste arv rühmas vastab koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatule,” märkis Oll, lisades, et laste õpi-ja kasvukeskkond on turvaline, ning piisavalt on eale vastavaid mängu- ja õppevahendeid.

“Lapsi õpetatakse oma tegevust analüüsima, tegema valikuid, järeldusi, vastu võtma otsuseid, oma vastust põhjendama, kuulama kaaslast, lugema ja aru saama tööjuhendist ning lapsevanematele antakse arenguvestluste kaudu tagasisidet laste arengust ja koolivalmidusest,” rääkis maavalitsuse spetsialist. Lasteaias töötab ka logopeed.

Print Friendly, PDF & Email