Saarlane seljatas PRIA Riigikohtus (5)

Läinud nädalal rahuldas Riigikohus Mikko Undresti kassatsioonikaebuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) käskkirja õigusvastaseks tunnistamiseks. Nimetatud käskkirja alusel jättis PRIA rahuldamata Mikko Undresti taotluse kalanduse rekonstrueerimisega kaasnevate sotsiaalsete meetmete toetuse saamiseks.

2006. aasta veebruaris esitas Mikko Undrest PRIA-le taotluse kalanduse rekonstrueerimisega kaasnevate sotsiaalsete meetmete toetuse saamiseks seadusega ette nähtud maksimaalses summas 156 466 krooni. Taotluse esitamise põhjuseks oli asjaolu, et 2006. aasta veebruaris kõrvaldati kalalaev Solveig, mille pardal ta oli 2004. aasta jaanuarist madrusena töötanud, püügitegevusest ja sellega seoses lõpetati koondamise tõttu ka Undresti meretööleping.

PRIA seda taotlust ei rahuldanud, tuues ettekäändeks asjaolu, et kuna Mikko Undrestile pole väljastatud madruse tunnistust, siis ei oma ta vastavat kvalifikatsiooni, et töötada kalalaeval laevapere liikmena. Sisuliselt tähendas see keeldumine seda, et PRIA juhtkond kuulutas oma otsusega Undresti meretöölepingu õigustühiseks.

Kuna PRIA peadirektor jättis ka toetuse taotleja vaideotsuse rahuldamata, pöördus Mikko Undrest kaebusega Tartu halduskohtusse, et see tunnistaks PRIA tema suhtes tehtud käskkirjad õigusvastasteks. Mikko Undresti kaebuses on öeldud, et töötades kalalaeval Solveig, oli tal kehtiv tööleping, ja see asjaolu, et tal puudus madrusetunnistus ei muuda seda lepingut veel õigustühiseks. Mikko Undresti madrusena töötamise fakti kinnitavad ka töötasu maksmise dokumendid.

Tartu halduskohus jättis Undresti kaebuse rahuldamata. Samamoodi käitus ka Tartu ringkonnakohus, kes ei rahuldanud tema apellatsioonikaebust, jättes PRIA peadirektori käskkirjad jõusse. Seetõttu oli Mikko Undrest sunnitud oma õiguste kaitseks pöörduma kassatsioonikaebusega Riigikohtusse.

2007. aasta 7. novembril avalikustas Riigikohus otsuse (selle täisteksti saab lugeda interneti aadressil http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-38-07), mis rahuldas Mikko Undresti kassatsioonikaebuse. Riigikohtu otsus tühistab kõik varasemad antud küsimuses langetatud kohtuotsused ja PRIA peadirektori käskkirjad Mikko Undresti toetuse taotluse küsimuses. Ühtlasi mõistis Riigikohus Mikko Undresti kasuks PRIA-lt välja riigilõivu suuruses 80 krooni ning esindajakulud suuruses 10 030 krooni.

Riigikohus leidis, et nii PRIA kui ka madalama astme kohtud on valesti hinnanud Undresti ja OÜ Kaabeltau vahelise töölepingu õiguspärasust ning et meresõidudokumendi (antud juhul madrusetunnistus) ja vastava kvalifikatsiooni puudumine ei too endaga kaasa meretöölepingu õigustühisust ega anna alust väita, et Mikko Undrest ei olnud kalalaeval Solveig töötamise ajal laevapere liige.

Print Friendly, PDF & Email