Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Na, messa nöukse ajaga peele akad, kut preet oo? Öues sool midad tehja äi ole ja toas äi taha ka mette olla. Ma vötsi käde ja leksi eelmis pühabe metsa, et ähk oo veel möni nöuke seen teistest maha jeend, mes ma ka ee tunne ning ämbri aidab panna.

Nenda kui ma tee peeld alla keertsi pasistiskid üks kohe käde, egavene suur nat püupesa. Jaah-ja nii ussidand kuuseriisigad pole ma ennem mette näind. Natuse köimise järgi paistsid veel kaks tükki – nee olid samati ussi täis. Ning oligid keik! Tuttavaid seeni pole änam mette ühtegid olnd.

Ning äga seel metsas polegid ea köia olnd, sest seda vad tormimurdu, mes viimasest räkadusest maha tulnd oli, oli nii palju, et pisise langi peeltkid oleks metsakuivast kuuskedest talvist puud ee saand tehje. Ma peegid menema uurima, mes senne eest tahedakse, sest see oo riigi maa. A teisa külje peeld ma kuskist lugesi, et riik p`jöva oma metsa kordes oidagid ning ega aasta raiudakse vehem kui peeks raiduma. Mo vehene abi kuluks siiss senne juure ühna eesti ee.

Sedamodi ma tuligid tühald kodu tagasi ning teedustasi vanamorile ukse peeld kohe, et seda korda äi ole taris pannu välje vöttagid. Mool kästi senne peele vastavaidlemist mette kannadaval eelel vaid olla, sest vanamor vaadas oma seepi.

Neh, see mes teevee-kolmest kella viie aegu köima akab ning Kirgede möll, vai mes asi ta oo.

Neh, ma unustasi senne ültse ee, et sennest kellast kuueni välje ma toas suurd liikuda äi tohi ning param kui ma ülepea öues oleks, sest kui kidast jühtub mööda menema ning Polla aukuma tahab akada, siiss ma saa senne ee keelda ning vanamoril oo ea rahulik televiisurd vaata. Neh, änamjägu ma sedas tee ka, oo kisa vehem.

A nüid oo jo teina nuhtlus veel kaelas! Kui ennem aidas meitel kahekesti Reborterd vaata küll, siiss nüid oo see ka peeruks jeend, sest pool kaheksa akab jälle teevee-kolme peeld see va Korter keset Talina… Senne järgi köivad veel egatsugu tokumentaalvilmid, kus egatsugust 400 kiluseid lihamägest näidab, kis vilmi ajal veel kuidad oma jäla köivad, a peele vilmi löppu änamasti ee suevad.

Nenda, et moo viimane lootus oo preet kella ühksemast aktuaaltse kaamera uudiste peel. Korra aes vanamor senna ka näpud silma, ma äi tea, mes parajate kuskist jälle tuli, a ma pani siiss oma öiguse maksma ning ütlesi, et ma lehe too oomepeev teise televiisuri, mes 32 tolli ekraaniga oo ning 15 tuhat maksab. Vanamor ütles, et ma pidi kahes asjas valedama.

Esiteks, et mool äi ole nii palju raha ja teina oo see, et nii suure ekraaniga televiisuri vaatmise jäuks jeeb mede tuba lühiseks. Ma ütlesi, et ära sa karda, raha äi ole ilmast kadund, seda annab Juhani keest lainata ka ning kui tuba lühiseks jeeb, siiss ma peesta akna lahti ning lehen vaadan öuest.

Vanamor siiskid vehe ermu vöttis, sest senne kella uudiseid pole ta änam peedistama tulnd.

Neh, äga see asi nüid nii ull ka äi ole, a moole nöuksed limamist, nat nee seebid keik oo, korda äi lehe. Äi, Kelgukoerast ma vaada küll ja kui see va Ohtlik lend akab, seda ma vaata ka! Ma vaada jüba senne pärast, kui easti nad mängida oskavad ning sisu oo ka siiskid sihandene, et vöib siis Eestimaal olla jühtund küll. Neid vaadab muidud vanamor ka ning senne järgi vöib siiss nöukse järelduse tehja, et mei vaatame koos…

Koos akasime mei ka seda vad Tantsud tähtedega vaatma, a ma vist ütle sennest ee. Sest sa saad jüst kerele vöngi peele tehja, jälad välje siruta, kui Sanderi Mart kavala näu ning muiul suuga teedustab – nüid lehme reglaami pausile.

Ning üleültse oo terve see saade nii ermus pitakaks venidat, kogus aeg köib üks tutvustamine, jüstkut tuleks tänavald egas saates inimesi juure. Isegid vanamor porises, et ee tüüdab. A moole meeldib seel keikse rohkem Ants Taela jütt, kui ta indeid panema akab. Ta oo ju ühna ea ütlemisega mees, et vöib vabald lebi Saaremaa Iiumaa kodakontsust tautlema akada.

A muidud ma vöiks ega saate kohta midad öölda, a ma karda, et möni kanal jeeb senne moodiga ühna tühaks ning mütmele annaks ma migruhvoni asemel luua ja lapi käde, sest senne töö peel oo nendest rohkem kasu.

A eks see asi sedas ole, et ühele äi meeldi, teisele jälle meeldib, sedas, kudas inimene kokku pantud oo. A äga ilma televiisurta ka äi saa mette, sest kust sa muidu teeks, et jüba oo nöuksed neegrid olemas, kis Simbabves eesti keeles Öllepruulijad laulvad ning et Jaapanis nöukseid vöistlusi tehtkas, kus noorde tüdrugude tagumikkust innadakse. Nehja, kis teeb, mes sii möne aasta pärast veel näidedaks ning mes senne teedmisega peele akadakse.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email