Tuhlid juba nii suured kut lõiked

Põllumehed uo akan omasid tuhlivarsi maha niitma. Esteks siepärast, et justkut saak oleks valmis. Teeseks siepärast, et kut tuhlid paergus juba nii irmus suured kut lõiked, mis siis viel soab, kut nie ietsi kasuvad.

Äkist ep mahu änam kelriukseaugu vahelt sisse. Siis piab akkama tuhlist talveks oidistama, seda jälle põle enne teht ja põle koa teada, mismuodi sie lõpma piaks. Kolmandaks põle siis neid va riibulisi mardikud änam toidul, kut nende süömalaud lageks korista. Jälle kõik õnnelikud ja rahul.

Esmaspäe Untsakate kontserdil köin salaluure tiatas, et stiilselt metsavenna muodi ennast riieta julgen inimesi võis lukeda ületsi ühe käe sõrmede pial. Selle iest said nie, kis julged olla julgesid, koa vähe odavamini sisse. Muidu olli kangeste vägev oln, takkaselja kiideti muhu tüdrikute julgust, kis nuormehi ise tantsima vädasid ega ilmaõnne kuskilt taevamanna pilve sihest uotama es jään.

Kahe nädali iest neljabe olli Muhu nuordekeskuse ies repieare pial esimene „Laulge kaasa“ kohjapialne nuordealgatuslik üritus. Irmus kena, et meitel uo sõuksi nuormehi, kis pillimängi ja lauluotsa ületsi võtvad. Inimesi olli voatamas köin päris ulka, aga neid, kis seltsis julgesid laalda, olle oln paramatel etketel kümmekonna. No kuulge!

Täna õhtast tuleb ettevõtmine kordamisele. Laulge kaasa Muhu muodi akkab Liival Muhu nuordekeskuse ies piale jälle kellu 20 ja uotab seltsis omaga laulma ja lustima. Võtke kottu sie julgus seltsi, mis lubab oma noka lahti tiha. Seltsis laulmisel uo sie võlu, et kiegid sind otseselt ju ep kuula. Kut viisi easte ep pia või eal muidu omale kole tundub – mine ikka laala koa, sest laulmine tieb rinna rõõmsaks ja miel ou pärast ulka kergem. Kis väljastpuolt Muhu soart uvi tunneb – sie üritus uo kõikidele suovijatele valla.

Nuorde tegemistest nõnnapalju viel, et Hellamoa külakeskuses mineval nädalil loagris oln Keila ANK kunstiringi nuored värvisid Pallasmoa randas ää ühe uiema riietuskabiini. Laste vantaasia oleks muidugid vist terve ranna tahtn üle värvida, mõtteid ja tihatahtmise lusti jägus.

Selle nädali lõppus tuleb Muhuse külase Riia mieste lauluansambel, kis Muhu mieste lauluansambliga seltsis akkavad uome õhtast, sie tähendab riede, 24. augustil algusega kellu 21 Muhu Resturanis laulma.

Tansiks mängab vahepial Meelis Mereäär karmoska pial. Laupa, 25. augustil laulab Riia miesansambel Koguvas külapillimieste mängi vahele kellu 15. Tiatavaste uo laupa Koguva muuseumis Soare moakonna külapillimieste kokkutulemise ja seltsis mängmise päe.

Pillimängi pidi umbest päe läbi kuulda olema. 15.00 akkab siis kontsert, kus pillimiestega seltsis laulvad Riia mehed. 20.00 süüdatse Muinastulede üö lõke Koguva randas ja sial jätkub pidu seltsis külapillimiestega. Pillimehi pidi kokku koguma sedasi 20 inimese rinkis.

Mineva nädali laupa pidid kokku soama Muhu soarega seotud luuletuste ja laulukirjutajad inimesed. Juhan Smuuli kuju juures köis kuus luomeinimest, lisaks loeti ette kahe puuduoleva kirjamehe luomingud. Indrek Vapperi äsjailmunud luulekogul olli piaaegu seljatagune esmaesitlus. Kena olli.

Marja-Liisa Mäki-Penttilä näitus Koguva kunstitallis uo teitele nähe augustikuu lõpuni. Korra ma ütlesi, et sie uo tekstiiliasjade näitus. Siis sain tapelda, et sedasi nüid küll asjaluod põle, sie es aidan koa vabanda, et ma kuskilt teese uudisse pialt maha vehkisi. Natusse võiks norida reglaami ja kuulutuste kallal, et seda lugeja easte aru ep soagid, misest väljapanek tehtud või reagib. Et minge aga kohja piale voatama. Pidi olema kunstniku nägemus ja tüötlused puidu kallal. Äi tia, kas august soab enne otsa, kut ma ise sõnna jõva…

Vahel mo käest küsitse, miks ma seda eb reagi, mismuodi ikka Liiva vahel jälle mõni avarii juhtun või mõni maja kuskil maha põlen. Aga mis ma sest änam reagi, mis kulutulena suust suhu ilma moota palju paramini liigub. Mis sest, et iga suu paneb enne ietsireakimist natusse omalt puolt juure – selle nimeks juba voastate pärast rahvaluule. Ja sündivad uied legendid, mise kallal tulevaste põlvede volkluoristid soavad piad murda. Et kas ikka olli just nõnna.

Nüid ma katsu ühe nädali päris vagusi olla. Septembrikuu sihes kuuleme jälle. Olge ikka munuksed! Varsti piaks Muhulase leht tulema, sialt soab koa Muhu uudissimi lukeda.

Print Friendly, PDF & Email