Kulduursuse tase uo akan tõusma

Tiina Jõgeda kirjutas Eesti Ekspressi lehtes ardikli sõuksest tavalisest ravitaimest nagu naestepuna. Meite pere juob sellest droogist tõmmat tied küll sagedaste ja moole jähi silma, et Tallinna Tehnikaülikuoli keemikud uurivad muuhulkas, kas taimel põle äkist narkootilist toimet.

Jummal tänatud, seda es leitud. Muidu akka viel omi arjumisi muutma ja nii hea maitsega taimetied annab teist kõrvale otsida. Et lisaks kõigele muule uo naestepuna pohmellirohi ja isegid näituseks aidsi vastu aitab, reakimata moeaigusest depressioonist, olli küll natusse uudis, aga igal juhul ia uudis.

Kena ikka, et vana jummal uo meitid sõukse kohja piale elama istutan, et luoduse rikkusi tääve rinna ja tääve mõistuse juures nautida soab.
Luodusest ja selle miljunist nautimise ja osasoamise võemalusest võiksi ma teitele reakima jäädagid. Ehk piaks uudissimi koa juure lisama.

Meite kena pisikse vabariigi resident Ilves piaks paergast meite kena Muhu soare pial rinki voatama. Täna kellu 19.00 uo Koguvase Muhu muuseumi juure residendiga kohtama kutsut teeste seast välja valit muhulased. Kis just nimelt, kuulete ietsidpidi. Õhtast läheb resident muidugid Pädaste. Uome, riede, umbes 12.00 pidade toimuma viel uvireis Nõmmküla tüöstuspiirkonda. Eks neid käika kajastatse kindlaste, jälgige ajakirjanduse väljaandimi.

Täna õhtast uodetse kõiki nuori ja vanamid nuore ingega inimesi Liivale Muhu nuordekeskuse repi ette laulma. Nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik reakis muole, et tahetse läbi viia midagid „Laulge kaasa“ soate muodi, aga Muhu eriväljaanne. Omad tegijad tegavad, nuored pidid kitarred kõhu piale võtma ja ju kiegid vähe ette koa ütleb, mis just taris järgmiseks laalda. Kellu 20.00 üritus piale akkab, tulge aga laulge kaasa!

August tuob soare piale külase Keila nuored, kis teisibe 14. augustil tulavad loagri asupaigaga Hellamoa külakeskus. Ümberkaudsete ja ehk koa noabersoarde laste seltsilüömisega viedetse poaer rõõmsad päeva, tihasse natusse kunsti ja mängetse ja… Teisibe mässatse sauega, kessiku uo loanis Pallasmoa randa minna, nädali pärast neljabe akkavad külalised juba kojo takatsi sõitma.

Uome uo sie päe, millal viel viimasena soab Muhu sotsiaalkeskusese oma riketiostusuovist tiada anda. Olge tähelikud ja ärge änam viivitage!
Laupa, 11. augustil kellu 15.00 toimub Koguva Tuoma õue pial järjekordne kontsert. Talina Muhulaste Selsi lauluansambel Munuksed ja Muhu muuseum tegavad kava, mis juunis sai esitat Vabaõhumuuseumis.

Munuksed näitavad muhu ruudiköimalugu, ehk midamuodi ikka ruudiks soadi ja mis sie omaga kaasa tõi. Muuseumirahvas esitab viimase etenduse „Tähve kosjad“.

Laupa õhta soab Aljava küüni minna muusikalist elamust soama. 21.00 akkavad esinema Heidy Tamme ja Uno Loop, külastajatele avatse väravad 20.00.

Pühabe, kellu 11.00 soavad Koguva Vanatoal kokku Muhu soare pensiunärid ja akkavad oma suipidu pidama. Pärsamalt pidade külalised koa tulema. Omalt puolt pia ütlema, et ühele nuoremale inimesele, kis viel pensiuni piale soan põle, uo eakamate pidus väga tervendav külas köia. Mo kogemused näitavad, et nende pidud uo palju tervema atmusvääriga, kut nii mõnedkid teesed. Ja pidu pidavad eakad ikka täävega, teesepäeva aega inge tõmmata küll.

Nädali pärast laupa, 18. augustil kellu 15.00 esinevad Koguvas Külasema külaselsi näiterühm ja lauljad-tantsijad. Esitatse näitemängi „Pärijad“ ja nähe soab algupärasimi laula ja tantsa. Külasema kokkutulekurahvas ja kulduuriminister seda üksi näin uo. Nüid nägevad teesed koa.
18. augustil kellu 16.00 toimub sellevoastane luulepiknik Koguva randas Juhan Smuuli kuju juures, kuhu uo uodatud kõik Muhu soare laulu- ja
luuletusekirjutajad.

Tuleva nädali uotab Muhu muuseum järge EASi puolt soadetud ajakirjanike külastusvisiitidele. Selle korra aegas tulavad kirjainimesed Moskvast.
Suiaeg uo meitele jälle tagasi tuln. Ujumise rand uo nädalivahetusel umbselt rahvast täis, isegid üöse. Tänu nendele kohjapialköiatele, kis inimestena käituvad! Paergus uo tunda, et kulduursuse tase uo kuidagid tõusn ja änamus oskavad innata seda veartust, mida kasutavad.
Olge ikka niisamma munuksed ietsi!

Print Friendly, PDF & Email