Linnavalitsus taotleb üldplaneeringu muutmist (3)

Linnavalitsus läkitas maavanemale kirja, milles palutakse teostada vastuvõetud Pihtla-Talve-Raudtee tänava detailplaneeringu järelevalve.

Taolise sammuga taotleb linnavalitsus maavanema nõusolekut praegu kehiva linna üldplaneeringu muutmiseks, sest see dokument on vastuolus eelpool mainitud detailplaneeringuga, mille parandatud variant võeti vastu linnavalitsuse 8. mai istungil ja mille kehtestamisest on linnavalitsus huvitatud.

10. juuli kuupäevaga dateeritud kirjas, mille on allkirjastanud Kuressaare abilinnapea Urmas Sepp, on öeldud, et Pihtla-Talve-Raudtee tänava detailplaneering ei ole „vastavuses Kuressaare linna üldplaneeringuga“.

Taolise väite põhjenduseks on kirjas toodud argument, et linna „üldplaneeringus määratletud tootmismaa soovitakse (detailplaneeringus) muuta elamu-, sotsiaal-, äri- ja transpordimaaks“.

Edasi võib linnavalitsuse kirjast lugeda, et Pihtla, Talve ja Raudtee tänava detailplaneeringule on esitatud ka vastuväiteid, sest ümbruskonna elanike sooviks on kvartali väljaarendamine individuaalelumajade rajoonina.

Linnaarhitekti kt Tuuli Org ütles, et praegu segunevad linna planeerimisel vastakad huvid. „Ühelt poolt tuleks nagu pöörata tähelepanu linnaruumi ühtsuse säilitamisele ja olemasoleva linnamiljöö hoidmisele, teiselt poolt aga tuleks näha võimalusi linnaruumi mitmekesistamiseks koos arhitektuurse uuenduslikkuse toetamisega ja piisava tihedusega aktiivse linnaruumi loomisega,“ rääkis Org, kes lisas, et vahelduvus annaks linnale vaid võlu.

Linnaarhitekti kt sõnul on tema arvates õigem praegu Piht-la tee 43 olev tootmismaa (tegemist on endise parketitehase hoonega, mida praegu rendib Volex Estonia OÜ) asendada elamumaaga. „See aga eeldab muutuste tegemist kehtivasse üldplaneeringusse,“ märkis Tuuli Org.

Planeering ootab maavanema kinnitust

Üldplaneeringu muutmiseks on aga vaja maavanema nõusolekut. Seda nõuab planeerimisseaduse §23 lg 3 p 3. Seepärast läkitaski linnavalitsus kõne all oleva detailplaneeringu maavanemale järelevalve teostamiseks.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringu osakonna juhataja Tarmo Pikner ütles, et vastavalt planeerimisseadusele peab maavalitsus kui Saare maakonnas riiklikku järelvalvet teostav asutus tekkinud probleemi lahendama.

Eesti planeerimisseaduse §9 lg 7 on öeldud, et iga „detailplaneering võib põhjendatud vajadusel sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid. „Maavalitsusel ülesandeks on jõuda selgusele, kas Pihtla-Talve-Raudtee tänava detailplaneering tõepoolest sisaldab põhjendatud vajadust linna üldplaneeringu muutmiseks,“ ütles Pikner.

Küsimusele, kui kaua võib maavalitsusel selle küsimuse lahendamiseks aega minna, ei osanud Tarmo Pikner täpselt vastata. „Seadus ei kehtesta selle jaoks mingit tähtaega,“ rääkis ta. „Kui vaja, siis tuleb meil lahenduse saamiseks isegi kaasata vastava ala eksperte.“

Print Friendly, PDF & Email