Lõpetame valitsuse meelevaldse käitumise energiaküsimustes

Hea kolleeg, Riigikogu liige!
Pöördume teie poole Erakonna Eestimaa Rohelised nimel, soovides saada toetust Riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks.

Erakorralise istungi kokkukutsumise põhjuseks on asjaolu, et EV peaminister on taas osalenud Eesti riigi nimel Leedus tuumajaama projekti kavandamisel ning Leedu kohtumisel kokkuleppeid sõlminud, ja seda oludes, kus Eesti energeetikastrateegia ei sisalda ühtki kindlat viidet tuumaenergia kasutamiseks ei Eesti territooriumil ega mujalgi. Valitsuse poolt kinnitatud elektrimajanduse arengukava annab tuumakütusel energiatootmise kohta järgmise viite:

„Leedu tuumaenergeetika arendamise perspektiivide selginedes analüüsitakse koostöö võimalusi uue võimaliku tuumaelektrijaama projektis osalemiseks. Tuumajaama rajamine Eestisse pole lähiajal ei tehniliselt ega majanduslikult põhjendatud.“

On selge, et koostöövõimaluste analüüsimiseks pole aktsiapakkide suurusi ja jaotust käsitlevate kokkulepete allakirjutamine möödapääsmatu ega mainitud arengukava eesmärkide saavutamiseks isegi mitte vajalik.
Energia- ja keskkonnaküsimused on muutunud sedavõrd keskseteks, et nende sporaadiline edendamine, nagu seda viimase poolteise aasta jooksul näiteks tuumajaama küsimustes on tehtud, ei ole kohane riigile, kus energia- ning keskkonnajulgeoleku küsimused on kesksed ja tähtsad.
Väited, nagu oleks tegu pelgalt Eesti Energia finantsinvesteeringuga, pole paikapidavad, sest mistahes teise eraettevõtte eest ei astuks ju riigi peaminister selliseid samme. Teame ka, et Eesti Energiat peetakse monopoolsena ja saastetasude osas helliklapse seisuses, viidates sellele, et tegemist on energiavarustuse mõttes „erilise“ ettevõttega, mis pidavat tagama nii energiavarustuse kui ka sotsiaalse heaolu venekeelsemas Kirde-Eestis.

Telefonivestluses majandus- ja kommunikatsiooniministriga ei selgitanud ta meile asjaolusid, millega seotult peaminister 6. juulil Leedut külastas. Ta väitis end detaile mitte teadvat. Ka Riigikogu majanduskomisjon ei teadnud asjakohaseid üksikasju, mida ei saa õigeks pidada.

Hüplik ja episoodiline energiaküsimuste lahendamine on Eesti jaoks nii majandus- kui julgeolekurisk.

Riigikogu on see koht, kus sisulistes aruteludes peaks sündima otsus Eesti energeetika arengu kohta. Need arutelud peaksid võimalikult kiiresti käivituma ja avalikkust aktiivselt kaasama.
Senist asjaajamist tuumajaama küsimustes ei saa pidada mõistlikuks oludes, kus:
• kallinevad erimetallid ja materjalid, millest valmistatakse reaktoreid ja tuumajaamade muid osi;
• viimaste aastate jooksul on tuumakütus kordades kallinenud;
• Ignalina vana jaama ja reaktorite täielik utiliseerimine võib kesta kuni aastani 2029 ning nõuda selle aja jooksul 1400–1500 inimese tööd;
• asjaajamine Leedu, Läti ja Poolaga on olnud hajus ja ebaselge: näiteks partnerid on oma seisukohti vahendanud esmalt meedia vahendusel, mitte aga läbirääkimistel.

Ainuüksi majanduslike asjaolude arvestamisel näib tuumajaam riskantse rahapaigutusena, kuid riski süvendab veelgi partnerriikide äri- ja poliitilise kultuuri kogetud erinevus.

Eesti energeetika tulevikku puudutavaid otsuseid ja valikuid peakski tegema Riigikogu erakorralisel istungil: lõpetama valitsuse meelevaldse käitumise energiaküsimustes ning käivitama sisulise arengukava väljatöötamise. Selleks, head kolleegid, palume teilt toetust.

Loodame Riigikogu liikmete kodanikuvastutusele ja soovime, et toetades selle erakorralise istungi kokkukutsumist, näitaks Riigikogu liige ennekõike oma isiklikku arusaama.

Energeetikaküsimused on täna nii elulised kui ka julgeolekut mõjutavad küsimused, mille sisuline arutelu on möödapääsmatu ja see peaks sündima nüüd. Tegemist on koalitsiooni ning erakondade üleste küsimustega, mille lahendamisel tuleb lähtuda faktidest, argumenteeritud väidetest ja ennekõike kodanikujulgusest, vastutustest ning ühiskonna ühishuvist.

Loodame, et see valmidus on meie kolleegidel olemas.
Juhime tähelepanu Riigikogu kodukorrale, mis sätestab, et erakorraline istung on otsustuspädev, kui kohal on üle poole Riigikogu liikmetest ning erakorralise istungi kokkukutsumiseks piisab viiendiku saadikute soovist. Meenutades valimiste-eelset aega, kui tuumajaama arutelud olid valimisdebattide sisuks, võiks loota, et üle poolte Riigikogu liikmeist toetavad sellise istungi kokkukutsumist ja ka osalevad sellel.
Erakorralise istungi päevakorras oleks kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 muutmine selliselt, et valitsuse roll oleks selgemalt paika pandud. Teema olulisust arvestades tuleks ellu kutsuda Riigikogu energiastrateegia komisjon, mille töövorm võimaldaks asjassepuutuvaid osalisi sisuliselt kaasata. Täpse sõnastuse formuleeriksime üheskoos, kui eelnev toetus erakorralise istungi kokkukutsumiseks on piisav.

Print Friendly, PDF & Email