Inimeste tegemised köivad omasuodu

Inimeste tegemised köivad omasuodu

 

Sipelgate kõrgetest pesadest, mis nad sellevoasta küngaste nukkide piale uo ehitan, ma vist ühe korra juba juttu tegi. Nuored viskasid nalja, et kut just mitte mailma lõppu, siis uut suurt vieuputust uo kindlaste uodata.

Otsisime siis teisi ilmalõpu märka viel. Lugesime kokku, et tuhliste vainlane riibuline mardikas uo pererahvaste mieled aigeks tein; päris pisiksed lapsed kurtvad, kuda aeg ikka nõnna kiiresti viereb; valguse värvid lähtvad iga õhtaga ruosamaks, isegid kuu olla mõne üöse puhta ruosad karva oln.

No siis virutas Vanajummal ühepäeva taeva alla sõukse vikerkoare, et isegid uskmatud vahtisid suud ammuli ja selgeks pidi soama tõsiasi, et vieuputist ep tule. Sie leping ükskord Noa-aegas alla sai kirjutat ja ilmutis taeva alla olli esteks kahekorne piegelpildiga, lisaks ülemisel vikerkoarel kollsest lilla värvini viel kuupi võetud. Kena igal juhul.

Inimeste tegemised köivad omasuodu, olgu taeva all mis tahes. Külasema külal uo selle laupa kokkutulek. Kallaste külal uo nüid oma koduleht www.kallaste.info, kus viimaste joanitulede pildimaterjal ja vuorumis soab külauudissid vaheta. Piimapuki all ep köida ju änam ammugid, lahvka külastaminegid nõrk. Eks pia küla seda va aega müöda kohanema.

Külavanamatele ja Muhu valla elanikele andasse nõnnaütelda viimasseid oiatusi oma rügiväo korraldamise vajalikkusest. Vallavalitsusest Raido Liitmäe annab tiada, et kõigil valla elanikel uo kohustus liituda korraldat jäätmeväoga. Ida-Soaremoal akkab jäätmeid vädama kolmel tuleval voastal OÜ Prügimees. Erandkordas muidugid soaje koa ennast korraldat jäätmeväost vabasta, kut inimene näiteks ise oma rügi jäätmejoama viib.

Selle kohe tuleb jällegid avaldus tiha, vallavalitsuses. Avaldused nii või naa toimimiseks tuleb esita aavahel 1. juulist 1. septembrini selle voastanumbri sihes. Lepingu sõlmimiseks Prügimehega tuleb sõita Kuresare. Kahel päeval soab aga koa omad kirjakohjad korda Muhu pinna pial, esimesel korral 10. juulil kellu 10 – 16 vallavalitsuses. Reakige omadale noabritele, küla suvekodude omanikele koa.

Alates 16. juulist viiasse Liivalt minema suur olmejäätmete konteiner, sõnna änam oma jäänusseid siis viia ep soa. Luodetavaste uo inimene nii arenen, et sodi laiale ep viska. Kut kord uo, nõnna ikka tiha tuleb. Oma õued uo muhulane aast aega kangeste kordas oidn. Kut mõtelda, et kodusoar uo nõnnasamma kodune koht, ehk laieneb meite mõte siis korda oida kenasti koa poe taha ja üle soare. Kaugemasegid. Vallavalitsusest soab küsimustele vastussed, uurige täpsemaste viel järele!

9. – 30. juulini uo vallamaja uksed küll tavatüöl suletud, sest sialsed inimesed lähtvad kollektiivsele puhkusele. Puhkamine uo iseenesest luomulik ja vajalik, aage rutulised asjad enne korda, puhkusel viibivad inimesed jätke rahule, akake tüitamisega kuu lõppus jälle piale.
Muhu laste tüö- ja puhkeloager akkab Hellamoal 16.- 22. juulini.

Nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik seda korraldamise puolt viab. Ma voata, et inimesel uo ikka tahtmine sie kõikse tugevam liikumapanev jõud. Arnek köib ise karkude naal, aga tegusid tieb rohkem, kut mõni suur, tugev ja tervete liikmetega.

Nuorde põhitegemine uo kindlaste alati õppemisega seot. Ameerika Kaubanduskoda Eestis kuulutab välja stipendiumikonkursi õpinguteks stipendiaadi puolt valit Eesti ülikuolis 2007/2008 õppemise voastal. Majanduslikult vähekindlustat õpilastele uo sie suunat, et ikka iesmärk andekal nuorel ep jääks raha puudumise tõttu paljast unistuseks.

Taotleja piab olema majanduslikult vähekindlustat perest või lastekodust ja uo oln tublide tulemustega õpilane. Igasugused tingimused ja vajalike dokumentide nimekiri ja adress, kuhu oma taotlused soata levate Muhu kodulehe pialt. Dokumentide esitamise tähtaeg uo 20. juuli, võitja kuulutatse välja 30. juulil 2007.

Mineva laupa köisid Muhu Ätseste tansirühmal külas Imavere tansimemmed. Et energia eb soa inimesel mitte kohe otsa, nigu sa pensi piale jääd või isegid 50 voastad kukile soab, seda võib tansimemmede pialt igal puol nähe. Muhu memmed köisid joanipäe noabervaldas Kahutsi liedotulel esinemas. Sial küsiti, mitu tantsi nad koa tahtvad tantsida.

Vastusseks kõlas „niipalju, kut just küsitse“. Siis nad sial siilikute vehkides rallisid, nõnna et lust voadata. Sõukest energiad souvingid kõikidele, elu tasub ikka täie rinnaga elada!

Print Friendly, PDF & Email