Politseitöö kui võimalus meie elu turvalisemaks muuta

Politseitöö kui võimalus meie elu turvalisemaks muuta

 

Aprillikuu lõpupäevad ja mai algus näitasid eriti selgelt, et väga paljudel inimestel on olemas soov ja tahe kaasa aidata elu turvalisemaks muutmisele. Laekus ju enneolematult palju abipolitseinike sooviavaldusi ning enamik soovijatest läbisid abipolitseiniku väljaõppe ja said võimaluse teha politseiga aktiivselt koostööd.

Elanikkond tunnustas politseid otsustava ja kindlameelse tegutsemise eest. Usun, et kedagi ei jätnud ükskõikseks Tallinnas ja Ida-Virumaal toimunu, kus seisti silmitsi massirahutustega. Need sündmused muutsid ka politseiorganisatsiooni monoliitsemaks kui kunagi varem.

Politseiametnike töötingimused paranevad

Lähiminevikus oli ilmselt valdav osa elanikkonnast harjunud sellega, et käis pidev nurisemine politsei kehvade palgatingimuste üle. Kurdeti, et ei ruumid ega tehniline varustatus vasta kaasaja nõuetele. Tänaseks on olukord muutumas – palk on tõusnud ning loodetavasti veelgi samm-sammult suurenemas. Palga maksmisel arvestame kindlasti ka igaühe personaalset tööpanust.

Politseiametnike motiveerimiseks ning nende oskuste ja teadmiste järjepidevuse tagamiseks on välja töötatud karjäärisüsteemi põhimõtted, mis võimaldavad staažikatel ja tulemuslikult töötanud spetsialistidel saada teatud aja jooksul kõrgem auaste ning sellest tulenevalt ka paremat palka. Meie tööruumide olukord on paranenud ning tehniline varustatus on nüüdisaegsel tasemel.

Kui varasematel aastatel käisime meie teadmisi ja oskusi omandamas välisriikides, siis tänaseks on kujunenud olukord, kus kolleegid teistest riikidest käivad siin tutvumas meie positiivsete kogemustega.

Politseitööd õppida on huvitav

Lähiaegadel on meie noortel oma elukutsevalikut tehes võimalus langetada otsus politseiametniku raske, kuid tänuväärse ameti kasuks.

Politseiametnikuks saab õppida sisekaitseakadeemia politseikolledžis.
Politseiniku elukutse omandamine on vaheldusrikas ja huvitav.

Õppekava on kokku pandud selliselt, et kolmekuulisele teoreetiliste teadmiste omandamisele politseikoolis järgneb sama kaua kestev praktika politseiasutuses. Kaheaastase (I astme) kompetentsipõhise õppeperioodi sisse mahub neli teooria- ja neli praktikatsüklit.

Õppeprotsess annab võimaluse värskelt omandatud teoreetilisi teadmisi kohe kinnistada praktilist tööd tehes. Samuti õpib politseikadett juba aegsasti tundma oma tulevasi kolleege ja töökohta, tekib tunnetus sellest, mis tulevikus ees ootamas.
I astme kompetentsipõhise õppekava alusel koolitatakse välja korrakaitsepolitseinike ehk konstaableid.

Edasi on tublimatel õppuritel võimalik pärast mõningast töötamise kogemust jätkata oma haridusteed sisekaitseakadeemia politseikolledžis, omandades siis juba kõrghariduse ning valides spetsialiseerumise kriminaalpolitsei või korrakaitsepolitsei liinis. Õpe koosneb õppeülesannetest, mida koolis lahendatakse pedagoogide ja politseiasutuses praktikajuhendajate ehk staažikate politseiametnike abiga.

Rõhk on kogukonnakesksel politseitööl

Politseis on rõhk pandud kogukonnakesksele politseitööle, mis tähendab tihedat suhtlemist ja hästi laabuvat koostööd kogukonnaga. Tänapäeva eesti politsei ei ole enam pelgalt karistusorgan, väga oluliseks peame abistaja rolli. Politsei liigub inimestele lähemale ja see esitab politseiorganisatsiooni töötajatele uusi väljakutseid.

Politseis väärtustatakse uute töötajatena algatus- ja õppimisvõimelisi, positiivse ellusuhtumisega, tervislikke eluviise hindavaid, ausaid, hea suhtlemisoskusega, avatud, professionaalseid, koostööalteid inimesi, kes ei kohku tagasi ka raskuste ees.

Arvestades politseitööga kaasnevat vastutust, valitakse politseiharidust omandada soovivate inimeste seast sobilikke kandidaate väga põhjalikult. Olulised nõudmised lisaks isiksuseomadustele on kindlasti ka omandatud keskharidus, riigikeele valdamine, hea füüsiline vorm ja pattudest puhas taust. Kasuks tuleb mõne võõrkeele valdamine.

Selleks et tagada politseiorganisatsiooni pidev arenemine, pakutakse politseiametnikele ka töökohal võimalusi enese igakülgseks täiendamiseks. Toimuvad pidevad täiendkoolitused kompetentsuse saavutamiseks konkreetses valdkonnas, tagatud on mitmesugused võimalused füüsilise vormi säilitamiseks ja parendamiseks.

Noor inimene, kui sa tunned endas soovi midagi meie igapäevaelus paremaks muuta ja teistele keerulistes situatsioonides abiks olla, mõtle, äkki on politseitöö see, mis pakub sulle huvitavaid väljakutseid. Kui tunned, et see on nii, kasuta võimalust juba nüüd! Üheskoos suudame muuta meie elu turvalisemaks.

Print Friendly, PDF & Email