Joanid jähid seljataha (1)

Joanid jähid seljataha

 

Joanid jähid seljataha, üöd akkavad tasailjukesi jälle pitkemaks astuma. Suur sui alles akkas, inimesi liigub omasid ja võerud sisse ja välja.

Siiamoale küpsetasi ma leiba poaer korda kuus. Joanilaupa süödi terve suur päts enne, kut sie jahtuda jõudis kõige oma väemärkidega. Siis ma voatasi, et piab oma tuodangud vastavalt nõudlusele ikka suurendama.

Oma tuodangud suurendab koa karuputk, mis küll apulevale vastuksi kellegid puolt uodat põle. Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regioon uotab inhvud, kuskohtas karuputke Muhu soare pial nähe võib, Tiina Orava telehvoninumbril, mise levate juunikuu Muhulase sihest.
Paergus aga õitsvad üöviiulid, ma leidsi lõhna järele üles, oma koduaida ollid kolin.

Kut kenadest asjadest juttu tulli, siis ma võtsi oma piale avalikult kiita surnuaavahti Ivo Tammikud, kis Sepamäe kalmistul korda piab. Ta soab ühtelugu suusõnaliselt inimeste omavahelistes jutuaamistes kiidusõnu.

Uolsaste ja kenaste uo aa sihest kõik kordas. Nojah, rähed, labidad ja kõplad kippuvad vahel küll kuskile ää kõndima, mo vanaema viiti kotutsed ehk viivad ää. Sie patt aga jääb küll uopis tükkis nende „kotutste“ südametunnistuse piale, kis omale surnuaa kuurialt kojo varustust nahistavad. Ega sie nendele õnne küll eb tuo…

Asjalikumaste. Nüid kohevarsti, 29. juunil kellu 17 toimub Muhu valdas Hellamoa Külakeskuse ruumides esteks Muhu valla arengukava 2007–2013 seltsis lisaks olava Muhu valla turismi arenemise kava 2007–2013 ja teeseks Muhu valla üldise loanieringu keskkonnamõju stratiegilise indamise aruanne.

Avalikustamise ja avaliku arutelu vältel uo igal ühel võemalik esita nimetat dokumentide kohe suusõnaliselt ja kirjaviisiliselt küsimusi, ettepanekumi ja vastuväitimi. Kirjalikud esildised tulle esita iljemalt 29. juuniks kirja või meili tiel Muhu vallavalitsusele. Dokumentidega soab juba pitkemad aega tutvuda Muhu Vallavalitsuses Liiva külas, Liiva ja Hellamoa roamatukogudes ja valla viebilehe pial. Olge siis uolsad oma valla kodanikud!

Eele olli viel sõuke päe, kus avati Liival Kaubahuovis kellu 11 Muhu turismiinhvupunkt. Sõnna võite juhata kõik eksin ja inhvunälgas turistid, kis hajevil nägudega külavahel ää eksin uo. Mis kelluaegade paiku sie lahti akkab olema, seda piab täpsustama.

5.–7. juulil kestab rattaretk „Tahan sõita ohutult“. Sie läbib mitmid postkontorimi ja politseijaoskondasid juba seitsmendad voastad. 5. juulil kellu 11 andasse lähe Kuivastust ja kellu 11.30–12.00 korraldatse Liival Muhu kirgu juures rataste tehnilise huolde/ülevoatuse üritus kohalikele elanikele. Kasutuses uo retke eritempel. Uodat uo kõik rattaomanikud. Uvilised võivad rattaretkega liituda ja omavalit pitkusega moa seltsi sõita.

Muhu vallamaja uksed pannasse 9.– 30. juulini kindi. Seoses kollektiivpuhkusega. Köige viel enne omade rutuliste aside pärast ää, kellel taris uo.

Kulduuri teitele koa. Selle nädali lõppus võtab votugraahv Andres Tarto oma pieglinäituse Koguva Kunstitallist maha. 2.–31. juulini uo Koguva kunstitallis II Muhu kunstnikud. Väljas moal, skulptuur, graahvika, tarbekunst. Kunstitall lahti iga päe, kellu 11–18.

Nädali lõpuni soab Hellamoa Külakeskuses viel nähe näitust „Muhu rahvarõivas läbi aegade“.

Hellamoal Keraamika- ja Kipsitüötuppa uodatse voatama voasta juosul valmin keraamikat, mis valmin Muhu nuordekeskuses nourde käe ja koa Orisare gümnaasiumist „külalisesinejatega“. Seda tiatab MTÜ MuhuInSEA ja näitus avaneb, kui elistad oma tulemisest ette, telehvonid levad jälle juunikuu Muhulase sihest.

Juu Jääb tulevikumuusikad soab jälle kuulda meite soare pial. Kis uvitat uo. Või jällegid juu jääb jälle… Mool juu jääb ikka jälle koa minemata. Et kut akkan mõtlema, et ia kontsert, tahaks minna, aga siis loed omad uolealused kokku ja mõtled, kelle siis võiks kojo jätta. Ikka jõvame selle kohja piale, et kas kõik või mitte kiegid, noh ja sie viimane variant.

Koguvas 30. juunil „Juu Jääb“ roames kellu 15–16 rahvamuusikatüötlusi pakkuv kontsert. Eks iga ikka leva omale sele kõikse mielepärasema kohja, kuhu minna. Mõni arvab küll, et Muhu uo nii pisike soar, et sii uudissed tiha uo päris raske, midagid eb juhtu. No, kes põle kohja pial oln. Vastuksi piab aga ütlema, et kis aga tiha ja köia tahab, nendel uo valikumi küll. Põle sie kepikõnd küll ainumas vaba aa vietmise muodus.

Print Friendly, PDF & Email