Muhu päevad köivad täie vindiga

Jalgpall Lõuna- ja Põhja-Muhu võistkondade vahel lõppes Lõuna-Muhu võiduga. Põhjaranniku puole pialt olle mängmas oln natusse pisemad poisid.

Hellamoa külakeskuses jätkus pastlategu koa kessiku pärast väljakuulutat aega, nõnna populoarne olle sie oln. Eila õhtast lauldi Aki kõrsi taga vanu laula ja Muhu muuseumi arrastusteaatrirupi piaaegu viimane etendus „Tähve kosjad“ kanti ette. Seda võib ehk nähe viel, kut easte läheb, augustikuu sihes.

Änamasti ma reaksi teitele juba mineva nädali kõik Muhu päevade sisse puutuva ää. No sõuke asi juhtus küll, et mineva ja tuleva laupa muuseumi õuepial toimuvad üritused aasin ma omavahel segamini kut pudru ja koapsud ja pannin kõik ühte patta. Muhu päevade üks põhikorraldaujud Anneli Tamm andis moole küll kõik väga täpseste tiada.

Ma voatasi viel pärast üle, kut moole märkusi tegema akati. Ja siis mõtlesi jälle, et sõuksi asju ikka juhtub vist paljast mooga ja segadust tähtsa näoga tekitama ole ma mihkel. Kut siis oma ümber jälle teisi nägema akkasi, tulli välja et ika teistega juhtub koa. Mõnikord.

Asjajutuga uieste piale akates – selle laupa uo siis Muhu muuseumi õuepial Tansilubi Talina linnast. Sie köib sedamuodi, et inimesed tulavad kokku, tansisammud näedatse ette ja akatse siis seltsis neid eluse rakendama. Lõõtsapillilugude soatel. Padespoani ja reilenderid ja midagid sõuksi tantsa viel. Oru segarühm esineb muuseumi õuepial koa. Kellu 15 – 16.

Luodetse, et Talina Tansilubi tuleb meite suurele joanitulele koa laupa õhta Hellamoa spordilatsi pial. Tansuvehkimise vaheaegadel soab sial siis tantsu vehkida, osavuse ja ringimänga mängeta. Muuhulkas tahetse läbi viia suist sigadeaamise võistlust, et kunagid põle ju vale aeg vastlapäeks kätt arjuta. Joanipäe rongikäik akkab piale 19.30 Liiva kirgu parklast. 20.00 pannasse tuli põlema. Joaniüö maagiast kirjutavad Muhulase värske numbri avalehe pial Heikki Verendel ja Anu Pallas. Mismuodi sõnajalg õitsele lüöb, seda luodan ma oma elu sihes viel nähe soaja.

Joanikuul ja jõulukuul poariminejatel pidade olema ia eluõnn. 16. juunil tähistati Nõmmkülas Mudasoadu Liine ja Kusti (Rannamaa) 60. pulmavoastapäeva. Imeilusa kokkusoamise tunnistajateks ollid nuorpoari järeltulijad ja sugulased, õnnistuse andis isa Andreas. Et mailmas sõuksi poaera viel leida, igatahes tervendav tiada. Palju terit ja õnne ikka ietsi!

Kis muhulastest Lättis meite sõprusvaldas joanipäeva paiku köin uo, reakivad sialsetest irmkenadest joanipäekommetest ja sellest, et sial põle sõuksi juomaseid rinkikakerdajud ja rüökijud, kut meite juures sii.

Nende juttu kuulates tekib tahtmine kuidagid meite joanipäed koa jälle kenamaks muuta. Paljud suurde lõkete eare änam eb lähegid, sussutavad koduligidal kasvõi rillida, et ikka kena elamus ja mälestus ja tunne sisse jääks. Eks igaühest omast sie ühiskonnamuutmine piale akkabkid.

Tuoge omale kased tuppa või tehke tammiseid vanikumi ustekohale kojo. Siis mõtelge oma miel selgeks ja kindlaks, et küll uo kena aeg. Pidage mieles, et alkuhool uo tarkade inimeste juomaaeg. Ja sa oled ju kindlaste üks tark inimene! Võtke omad paramad sõbrad kampa, kis nõnnasamma mõtlevad.

Ja sõukse ielettevalmistusega piduse minnes piaks olema küll kindel, et vähemaste so pidu soab kena olema. So sõprade oma koa.

Hellamoa külakeskus annab tiada, et näitus „Muhu rahvarõivas läbi aegade“ oidasse lahti koa tuleval nädalil. Inimesed muudkut liikuvad ja näitust soab viel voatamas köia. Ja keskuse teese korra pial uo lahti kalsuvaipade näitus-müük.

Muhu muuseum annab tiada, et joanipäe, 24. juunil, avatse uksed 12. Etteruttavalt tulevaste „Kirjad emale“ etendustele mõteldes pannasse uvilistele Tuoma rehetuppa teaatri tulijatele südamele: ostke kindlaste ielmüügist pilet. Kohja pial piletimi änam eb müüda, soal uo pisike ning mõnusa elamuse soamiseks seda puupüsti täis eb aeta.

Tiaatrist viel. Vallamajas uo soadaval Muhu valla elanikele tunduvalt odavamad piletid Pädastes toimuvale iel-esietendusele „Võimalik kohtumine“, mis toimub 28. juunil. Suoduspiletid kehtivad ainult 28. juuni etendusel!

Muide, külade spordilatside piale soab omale rahaabi taodelda.
Olge munuksed muidu koa!

Print Friendly, PDF & Email