Ehitustööliste erialasest väljaõppest Hollandis ja Belgias

16.–22. aprillini toimus AS-i Kuressaare Ehitus eestvedamisel ning Leonardo da Vinci programmi projekti ”Ehitusettevõtete ühine panus kvalifitseeritud tööjõu väljaõppesse” raames ehitusettevõtete AS Saare Erek, AS EBC Ehitus, Primus Saare OÜ, Primus PR OÜ ja AS Kuressaare Ehitus õppereis Hollandisse ja Belgiasse. Kaasatud olid ka Kuressaare ametikooli esindajad.

Toimunud õppereis oli jätkuks eelmisel aastal toimunud lähetusele Hollandisse, mille käigus tutvuti sealse õpipoisikoolituse korraldusega. Kui eelmisel aastal oli põhirõhk õppetöö korraldusel, siis selle aasta peaeesmärk oli tundma õppida töökohapõhiseks õppeks loodud ettevõtjate ühendorganisatsioonide toimimist, et vajadusel ja sobivusel mõni seal kasutusel olevatest mudelitest üle võtta.

Projekti idee tulenes asjaolust, et Saaremaa ehitusettevõtjad on praegu hädas kvalifitseeritud tööjõu puudusega, kuid lähiajal on tekkimas olukord, kus palgad Euroopas ühtlustuvad ja ettevõtted saavad oskustöölisi valida. See annab ettevõtetele uued võimalused: näiteks palgata ainult vastavat kvalifikatsioonitunnistust omavat inimest, mis omakorda seab inimesele vastava õppe läbimise kohustuse.

Täna toimub ehitusvaldkonna väljaõpe kas kolmeaastase põhikoolijärgse õppena või töökohapõhise õpipoisikoolituse õppena. Mitte kõik ettevõtted ei ole veel motiveeritud osalema õpipoisikoolituse väljaõppes, sest ettevõtjal puudub garantii, et tema palgal olev õppija samasse firmasse ka tööle jääb. Kõigi nende probleemide lahendamiseks on ettevõtted Hollandis ja Belgias loonud sihtasutused või äriühingud, mille palgal õpipoisid õppimise ajal on.

Need organisatsioonid hoolitsevad selle eest, et kõik liikmesettevõtted saavad vajalikul hulgal oskustöölisi nii väljaõppesse kui hiljem tööle, maksavad õpipoisile kogu koolituses oldud aja eest (nii teoreetiline-praktiline õpe koolis kui ka väljaõpe ettevõtetes) töötasu, osa neist tegelevad ka arendusprojektidega (õpipoiste ja noorte töötajate vahetusprojektid, muud ettevõtete-koolitusasutuste vahelised koostööprojektid).

Lähetuse käigus külastati mitmeid Hollandi ja Belgia ettevõtete ühendorganisatsioone, mis tegelevad tööalase koolitusega.

Selliste organisatsioonide loomise põhjenduseks toodi, et üks ettevõte ei suuda tihti garanteerida kõiki õppetöös nõutud kompetentse ja ka asjaolu, et kui õpilasele ühes ettevõttes mingil põhjusel ei meeldi, leitakse talle tööd teises ja hoitakse inimest niimoodi tööl samas valdkonnas. Selliste ühenduste omanikeks on sinna kuuluvad ettevõtted, mis maksavad kõik võrdselt liikmemaksu, millest kaetakse personali- ja koolituskulud.

Hollandis on sellistesse ühendorganisatsioonidesse koondunud umbes 70% riigi ehitusettevõtetest.

Kõnelustest hollandi ettevõtjatega selgus, et Eestis makstakse juba praegu heale spetsialistile rohkem palka, samas on nii Hollandis kui Belgias nõuded töötajate kvalifikatsioonile oluliselt kõrgemad. Erialase väljaõppeta inimesed saavad nendes maades töötada ainult abitöölistena ja on ka vastavalt sellele tasustatud. Ka meie projektis osalenud ettevõtted tahavad liikuda samas suunas. Projekti käigus saime hea ülevaade ka sertifitseerimissüsteemist.

Õpitu eeskujul on AS-is Kuressaare Ehitus juba lõppjärgus töötajate sertifitseerimine Hollandi metallitööliste liidu EMU passi näidise järgi.
Lähetuse käigus sai selgeks, et väga oluline on konkureerivate ettevõtete koostöö praktilise väljaõppe läbiviimisel. Sellest tulenevalt otsustati Kuressaare ametikoolis toimunud ehitusettevõtete ümarlaual, et õpipoiste ja praktikantide saamiseks peavad ettevõtted olema akrediteeritud või kooli poolt tunnustatud.

Projekti lõppkoosolekul leppisid osalenud ettevõtted kokku, et sõlmitakse koostööleping ehitusettevõtete ja kooli vahel, mis reguleerib mitmeid töökohapõhise õppe ja praktikaga seotud küsimusi nagu näiteks töötasu suurus jms. Samuti suunatakse kõik, kes juba töötavad või tööle võetakse ega oma erialast väljaõpet, töökohapõhisesse õppesse. Sellist töötajate koolitusvajaduse ülevaatamist hakatakse ettevõtetes läbi viima kaks korda aastas.

Tänasel heitlikul ehitusturul on iga ettevõtte suurimaks väärtuseks tema head töölised ja nende koolitamisse tuleb panustada järjepidevalt.
Tänu Leonardo da Vinci programmile on ehitusettevõtted ja ametikool saanud hea ülevaate sellest, kuidas toimub Hollandi ja Belgia ehitustööliste väljaõpe. Programm on suurepärane võimalus erialaste teadmiste laiendamiseks ja ka järgmisel aastal tahetakse esitada taotlus uue projekti rahastamiseks.

Tõnu Toompuu,
AS Kuressaare Ehitus

Print Friendly, PDF & Email