Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Ei, nöuke soojus, mes sii nädala algus oli, see äi sünni kuskid poolegid. Nii palju oo, et äkist oo keik roheliseks löind, tulbid akkevad jüba ee väsima ning parbarbarist oo vanamor jüba kolmat korde kooki küpsetand.

Neh, vaada sennega oo sedamodi, et kuus korra tuleb moole ermus magusa tahtmin peele ning siiss ma käi petsjaalseld poodis, too omal kaks-kolmsada krammi Komeedi-kommist ning muljun nee kerese. Siiss oo jälle tükk aega, ennem kui käsi kommi kausi vahet köima tahab akada.

A nüid läksid mool nee asjad segamisi. Sest, vaada – kui vanamor midad küpsedab, siiss pea ma olema esimene mees kiitma, kui easte see välje tuli. Nah, ma oleks nöus mihesti kiitma ning kiitma jeemagid, a ma äi peesi ühesd asjast ikkagid – ma pea jo maitsma ka. A änamasti söö ma kooki siiss, kui see joba nädala jägu seisnd oo ning sedamodi kaardu vidand nat mo kuselköima koonud peele märja sees köimist. Siiss ma pane senna soolast vöid peele, juustukillu ka ning vaada siiss oo kook mo meelest köikse param!

A nüid oli ma ise ka togus, öörusi peel vanamori selja taga nat isakass ning ma äi mäledagid, mes ma parajate reekisi, a nii kui vanamor ütles, et maitse kooki ka, aesi ma noka lahti ning vanamor kalludas laadungi moole suhu. Sa kurat, see oli jo tuline ning mool oli tunne, et kas valeambud sulavad kohe igemede külge kinni vai lehtvad nii pehmeks, et ma p`saa arugid, kui ma nee koos muu kraamiga alla neela. Neh, vanamor ehmadas ise ka ee, äga ta pole seda siiss meelega teind. Ma sai kopsigu käde ning uhasi külm vett kerise peele. Ma sai aru küll, et vanamoril oli kahju ka, sest ta jo tahtis keikse paremad, a välje tuli ikka nat alati. Nehja, sennega oli selge ka, et järgmise korra aegus oja ma ennast koogi tegust ühna väljapoole seina.

Esmabe ma köisi Kärdel, nägin möne vana tuttavagid, kinnega pussijaamas sai keeld sügada. Ning siiss jähi medel silm korraga ühna suureks pehe, sest keset peeva tulid kaks tükki poisiussi ning sa kujudad omale ede – üks oli täitsa joonud! Sa kujudada omale ede – siga selge peev ning ta köigub!
Natune aega leks mööda, siiss tuli veel üks suslik, kis oma köimist katsus vehe kursi peel oida. Ta jöudis ülekäimise raja juure, pani parema silma kenaste kinni, vaadas siiss ühele ning teisele poole, leks tudistes üle tee ning pani mere poole.

Neh, jo ta arvas, et ujuda oo kergem. Ma siiss vetsi eele ülese ning küsisi, mes nöuke asi tehendab, et nee jo peeks peeld nähje veel kooli lapsed olema? Üks mutt oli targem, see paistis ise Kärdla inimene olevad, kis maale tahtis söite ning ta ütles, et nee oo jo Kärdla kümnaasjuimi 9-manda kalssi poisid, et ühte ta isegid tundis. Et nendel olnd mingitsugune arvesdus ning jo siiss seda tähistatigid.

Ma jähi mötlema, et kui oo pöhikooli löpedamine käsil, siiss oo see nii suur asi, et siis p`tohi midad ilkuda, sennepärast et neid löpedab terve vabariigi peele niigid vehe ning kui sa nüid nendel, kis senne pöhiariduse ehku peelegid käde saavad, viina vetmise ka ee keelad, siiss pole keskkooli varsti änam kidast saata.

Pussi peel nägi ma Augustid, kinnega mei olime sii paar aasted tagasi koos aigemajas olnd. Neh, August oli linnes jöudnd ka omal suu magusaks tehje, a ing omal nii aige, jüstkut kiskid oleks kranaadi rünna alla lahti peestnd.

Neh, August oli vana vabaduse vöitleja ning jühtund ühe umigu seda vad Terevisjooni vaatma, kus mede kaitseminister Aaviksoo kiitnd soomlast kui maailma parimad söameest ning ütlend senna juure veel sedasi, et äga eestlanegid kehv äi ole, seda näitas mede Vabadussöda ning kahjuks vale lipu all Sinimägedes vnelaste vastu seismine. Mes moodi vale lipu all? Naa-vat, sedamodi ütlesgid, lonksas August ölut peele ning jähi aknast välje vaatma, kui puss pritsumaja juurest suure tee peele keeras…

Aga äga sii pole midad imesta, sest kui mede valitsus köis pronksmihele lillest panemas, mida ükskid valitsus terve meite teise iseseismise aea teind äi olnd ning kui saksa poole peel meite vabaduse eest vöitlend ühe ainsama ütlemisega jälle vale poole peele kupadadi, siiss ma taha küsida – kinne poole peel mede valitsuse mihed eige oo?

Kuule, laste kaitsmise peev jo täna! Oskad sa moole öölda, kis neid senne moodiga kaitseb?

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email