Enamik tootjaid võib toetuse tagasimaksmisest pääseda

Enamik tootjaid võib toetuse tagasimaksmisest pääseda

 

Enamik 2004.–2005. aasta pindalatoetuste tagasinõudmisega seotud Lääne-Eesti põllumajandustootjaid võivad toetuse tagasimaksmisest pääseda.

Teisipäeval saatis PRIA 463 taotlejale, kellel tuvastati pinnaerinevus, välja kirjad, kus selgitab edasist tegevuskava probleemiga tegelemisel.

PRIA vaatab otsused uuesti üle

Praeguseks hetkeks on PRIA asunud tehtud otsuseid uuesti läbi vaatama ning teostama täiendavat analüüsi ja kontrolli nende 84 Saaremaa tootja puhul, kelle pinnaerinevus jäi vahemikku 3–20% ning kellel registrikontrolli ja taotlejatele saadetud küsimustike põhjal on tuvastatud loomade olemasolu.

Otsused vaadatakse uuesti üle ka nende 136 Saaremaa tootja puhul, kelle pinnaerinevus on üle 20% ning kellel samuti on registrikontrolli ja taotlejatele saadetud küsimustike põhjal tuvastatud loomade olemasolu.
Järgmisel nädalal alustab PRIA tootjate juures kohapealse kontrolliga, mille eesmärgiks on tuvastada iga üksiku juhtumi puhul taotleja põllumajandusliku tegevuse võimalikkus (karjatamiseks sobiva taimse alusrinde kasv puiskarjamaal) ja selle tegelik toimumine (piisav loomkoormus).

Kontrollitakse nii puiskarjamaid kui kadakasi karjamaid. Kadakaste karjamaade puhul kehtib endiselt reegel, et toetusõiguslik (s.t registrisse ennistamise piir) on pind liituvusega kuni 0,5. Kontrolli toimumisest teavitatakse tootjat ette. Et lahendada tekkivad erimeelsused koha peal, peaks tootja ise olema kontrolli teostamise juures.

Võimalusel loobub PRIA toetuste tagasinõudmisest nendel juhtudel, kui taotleja on esialgu mittetoetusõiguslikuks loetud pinnal põllumajandustegevust siiski arendanud. Mis tähendab, et tootja karjatas mittetoetusõiguslikul puiskarjamaal või kadakasel karjamaal loomi ning taotles toetust teadmises, et see ala on toetusõiguslik. Edaspidi see ala siiski toetusõiguslik ei ole. Kohapealsed kontrollid on plaanis lõpetada 22. juuliks 2007. 2006. aasta toetuste väljamaksed peavad olema lõpetatud 15. oktoobriks 2007.

Nendel taotlejatel, kes on esitanud tagasinõude otsuse peale vaide ega ole PRIA-lt vaideotsust saanud, lahendatakse esitatud vaided kontrollide lõppemise kuupäevaks (22. juuli).

Taotlejatel, kelle puhul on vaideotsused tehtud ja välja saadetud, vajadusel vaided vastavalt kontrollitulemustele tühistatakse.

Kui pärast kohapealset kontrolli selgub, et registrist toetusõigusliku pinna hulgast välja arvatud põld on nõuetekohaselt hooldatud puiskarjamaa, võib PRIA selle ala registrisse ennistada, mis annab võimaluse nimetatud alale ka 2007. aasta toetust taotleda.

44 tootjat maksvad toetuse tagasi

Toetuse tagasinõude otsus jääb kehtima kuuel Saaremaal tootjal, kelle pinnaerinevus on 3–20% ning kellel loomi ei tuvastatud ja tagasinõude otsus on tehtud. Sama kehtib 38 tootja puhul, kelle pinnaerinevus on üle 20%, kellel loomi ei tuvastatud ja kelle tagasinõudeotsused on peatatud. Tekkinud tagasinõuded saab tasuda ise või teha seda tasaarvelduse korras järgmisest maksest.

Print Friendly, PDF & Email