Kisub jälle küli tegema

Kisub jälle küli tegema

 

Moainimesed kippuvad kevade ikka näppupidi mulda. Mõni lubab iga sügise, et tuleva voasta nii palju änam ep rüga, aga uie kevadega tuleb uus tahtmine piale. Kut ma läksi moasikataimi istutama, leidsi et kiegid uo salaja sibulud külimas köin, põllulapp rohelisi varsi täis.

Siis tulli miele, et sügise jähin koristamisega ilja piale ja muist mugulid jähi leidmata. Nie elavad nüid oma elu. Sõukste armsate tähelepanekutega, kut põld soole ise süia pakub, kisubkid ikka ja jälle küli tegema. Mullaste näppudega tulavad pähe kõikse paramad mõtted, akkad arvuti taga neid kirja panema – juba unun. Et mis ma tahtsigid teitele ütelda…

Teisibe pidasid Hellamoa külakeskuses oma houaa lõpetise pidu külade selsid ja selsingud. Et sügiseni rahupärast välitoimetamisi tiha. Põhjaranniku külakeskuses Nõmmkülas pieti koa emadepäeva kontserti. Irena Vapper köis omi luuletamisi lugemas ja lapsed laulsid… Rohkem olli kohja piale tuln küll vanaemasid kut emasid. Mitte laiskuse pärast, vaid rutu.
Kuolimajas anti emadele kontsert esmasbe ja lasteaidas teisibe.

SÜGi luuletiaatri etendus nädali iest läks kuolimajas väga menukalt, inimesi tulli kohja piale erakordselt rohkeste, koa väljastpuolt meite soart.
Väljastpuolt soart siegid jutt, et rohelised köisid Virtsus jalgrattamatkal. Organisieeris selle soarlane Taavi Nuum. Piale rinkiväntimise reagiti püsiühendusest. Maanteeamet ja Keskkonnaministeerium esindasid ametlikka seesukohti. Muhulane Kadri Tüür esines mitteametlike seesukohtadega, ehk siis reakis kodanikuna muhulaste arvamisest silla kohe. Noh, soarerahva entusiasm uo igal juhul maha jahtun.

Mineval vebruaril köis muist muhu kuoli lapsi Suurbritannias. Muhu kuolmeister Riina Hopp reakis, et kessikust nädali lõpuni tulavad siia külase sõbrad Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Rahvusvaheline Comeniuse rojekt köib, Euroopa noored 21. sajandil. Alamrojekti „Unistuste saar“ roames esitlesid nuored omingustpuole kuolimajas oma töid tiemadel „Tervislik toitumine“, „HIV ja AIDS“ ning „Sportlikud eluviisid“. Vestlusringides arutati, mismuodi nie asjad kuskil moal tähtsustat uo. Üöse ollasse perete sihes. Õhtati, piale kuoli, köiasse ää Muhu ja Koguva ekskursioonil. Laupa sisustavad külaliste päeva võerustaja – pered, õpetajad köivad sammal aal ää Soaremoal. Pühabe minnasse kojo tagasi.

Tuleva nädali tulemas kuolis lõpulassi lastel raditsiooniline särkidesodimise nädal. Olli kuulda, et uie moe järele ostetse selleks toiminguks lausa uied särgid. Ma tunsi ennast kohe iganen voadetega olavad, ma oleks ikka mõnda vana luusat pakkun, et tuleb odavam…

Vanadest pieglitest avati teisibe Koguva Kunstitallis Andres Tarto votunäitus „Päevinäinud peeglid“. Pidi kangeste kena olema, piab ise koa voatama minema.

Uome, riede, tehke oma õhta vabaks ja tulge piduse. Muhu taidlejad andvad kuolimaja soalis Kevadekontserdi, mis akkab piale kellu 20. Just selsammal aal soab minna koa Piiri kinuse „Mr Beani puhkust“ voatama. Soab kahe asja vahel isegid ühe päeva pial valida.

19. mail Piiriall tulemas uoaa lõpupidu – disku. Nuordele. Akkab 21.00 piale.
22. mail Piiri rahvamajas tiaater. Tornimäe Näiteselts tuleb oma uie lavatükiga „Suured tüdrukud ei nuta“. Pileti-innad ep köi mitte üle jõo. Tasub nautima minna, lustiline lugu.

Muhu muuseumi tüötajad köivad vahepial poaer päeva muuseumitüötajate kokkutulemisel ja siis laupa, 19. mail, avatse suine uoaeg. Toimub muuseumis lahtisete uste päe. Suovijad võivad nähe tahtmise korral koa fondihoidlud ja aidata puhasta mõnd oiul olavad asja.15.00 akkab esinema Suomest Orisare koguduse sõpruskoguduse kandleansambel ja piale seda annab muuseumirahva arrastusnäitlejate rupp ielesietenduse. Raissa Kõvamehe ainetel näedatse Muhu muistsed elu, misel kindlaste tänapäevaga koa mitmeid paralliela.

Kellu 18.00 avatse moastikumängirada. Sie uo umbes sõuke, kut vastlapäeva aegas. 2 – 5 liikmelisi mieskondasid uodatse kohja piale. Tuoma õues soab loani kätte, rada tuleb läbida ja ülesandimi täita. Ehk andasse mõni riemia koa paramatele. Siit ietsi tulavatel päevadel läheb aga kohe lahti kibe tüö, sest kuolide lõppema akates köib palju lasteekskursioona. Jõudu!

Muide muhu murdejuttu reagiti televiisuris 11. mai omingustpuole. Nuored murdeuurijad kogusid kielevigurimi muhulaste Leida Palu ja Salomoonia Kase käest.

Print Friendly, PDF & Email