Na, tervidus teitele!

Na, tervidus teitele!

 

Neh, ma ole sii nüid ka ega peev keeru sees ning pea vanamorile tööstma, kinnel senne va pronksmihega öigus oo, kinnel mette. Ma ütle soole, et ma ole keik asjad täpseld ette ütlend, a vanamor oo alles siiss mooga nöuse jeend, kui nad televiisuris vai ajalehtes järgmise peeva sama jüttu reekivad, mes ma joba eila umigu ütlesi.

Olga see siiss see, et senne pronksmihe oleks vöind ammu ee vidada ning kui seda äi tehtud öigel aeal, siis poleks seda preet ka mette tohtind kipudama akada. Nah, neid asju oo veel, a ma`p aka soole sii keiki asju korrudama. Ning ma arva, et meite suur rahva poold eeks kiidet valitsus oleks senne asemel midad muud targemad vöind tehje, sest kas siis riikis midad muud nöukest asje äi ole olnd, mes jüba ammu karjub ümber tegemise järgi, olga siiss kas vöi see va regiunaalpoliitigagid. A, kui medel välispoliitigatkid äi ole, mes siiss veel muust asjest reekida.

Ma kuultsi ühe peeva mede välisministri jütlust, kus ta aeakerjanikkudele vastas. Ning taa jütust tuleb sedamodi välje, et nee laamendamist, mes sii olid ning neid tuleb juure – usu mind -, et sennel äi ole pronksmihega midad pistmist, sest eestlast olnd jo ka kampas.

Kuule, kas ma pee sennest nüid aru saama, et nöuke löhkumine vöibkid moodiks jeeda, et kui vehegid ilus ilm oo ning noordel midad muud tehje äi ole, siis tavai kaikad käde ja poeaknaid sesse peksma! Ning Antsip elistab Etgarile, et ole sa mureta, riik maksab keik kinni. Senne moodiga vöiks jo jüripeeva täiesti nöukse peevana välje kuuludada, kus ega mees, kinnel tahtmist oo, vetab umigu pundi kokku, pool linna pekstakse sodiks, poodidest vöödakse ead-paramad kaasa ning mindaks öhtu rahumeeli kodu jälle.

Sest jüripeeva ülestöusu aegus panti jo ka möisale tuli otsa ning aedi vöö vehele, mes käde jühtus. Nehja, kui politseil peeld vaates ka igav akab, siiss nad vöiks jo mönel aidata öllekastigid tassida. Sest ma ütle sedamodi – kui jüba larbiks leks ning nähje oli, et sii palja sönaga midad äi tee, siiss oleks mede korravalvurid pidand kummikuulist andma nenda palju, kui torust oleks tulnd ning nee panded laiali peksma. Olga seel siiss eestlast vai venelast.

A vanamor vaadab nüid moole nöukse näuga otsa, jüstkud oleks ma ka poliitig ning tea, mes moodi ilma asjad köima peevad. Äi-neh, ma ole sennega ühna rahul…

Ühe peeva ma leksi poodi ning Juhan jühtus ka parajate platsis olema. Ma küsisi Juhani keest, et mes sa arva, kas teeme vehest ölled ka vöi? Juhan turtsus vasta, et vaada, mes silt poe ukse peel oo – egatsugune alkohool oo keelat. Kurat! Ma pole seda tehele pandgid! Na mes nöu siiss aiteb? Ma ütlesi Juhanile, et katsume Manni ee reekida, sest kui kuidad moodi änam äi saa, siiss kuidad ikka saab. Juhan löi püuga, et ennem akab Polla pasunad puhuma, kui et Mann ee nörgub. Ma ütlesi, et lehme siiskid proovime, vaadame, mes ta ütleb, sest jo ta ka ühekorra ee tüdib – keik mihed jo masseerivad, et aga ölut saada.

Neh, leksim poodi sesse, peele meite polegid kidast olnd. Mann pani kohe öilama, et ölut äi tohi müia ning näidas keega riiuli peele, kus sur palagas ees oli nat moslemi naisel.

Ma akasi siiskid eeri-veeri aema, et vaada – sool oo jo taga ruumis ka midad, äga see pole siiss keik mette, mes sii vitriinis oo. Äi ole, oli Mann nöus. Ma ütlesi siiss, et lepim sedas kokku, et sool oli seel taga midad illektriga ning sa kutsust meid Juhaniga asje vaatma. Mei tulim aga pradinal sesse ning öllekasti nurk jähi jope tasku taha kinni ning kaks kasti kukkus maha ning pudelid leksid keik katki. Sa tee senne kohta mahakandmise akt ning mei ostame soo keest nee pudeld välje. Kui kiskid äi usu, siiss vöime jo paar pudeld pörandale katki ka visata, siis oo keik nat päris ning ölleais kinaste üleval. Mann jähi mötlema ning ütles, et taal seel külmkapi äi taha tööpoolest mette eesti töötada, keikse aeg jupsib.

Neh, mes sa nüid arvad, mes edas sai. Sai küll! Ja meil leks Juhaniga kolm tund aega, kui me kapi korda saime. Seda viimast ma ütlesi muidu kodu vanamorile. Mönus peev oli…

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email