Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Nüid oo see koht kee, et ma pea ikka oma männigu vahele toppima, sest ma p`saa mette mönest asjast aru, mes mede ministrid suust välje aevad.

Ma jühtusi ühe peeva Postimeest lugema, kus mede rahanduse minister euru koha peeld noka lahti teeb. Seel küsidakse ta keest, et mes sii tegema peeb, et euru kiirem mede rahakotti tuleks, millega muidud keik vanad kotid vöib ee visada, senne pärast, et seda vad euru raha tuleb nenda vehe, et sa p`löia poodis seeld voodri vaheld teda ülesegid. Neh, see oli nüid muidud moo arvamine. A teed sa, mes Padari ütles?

Ta ütles sedas, et kui mei akame midad kuludust tegema, siiss mei peeme senne juures üheksa korda möötme ning ühe korra leikama. Na, ütle nüid, mes asje medel siis mööta oo – nii pisist möödulintigid pole senne jäuks mette, mis mede raha ee saaks mööta ning mingitsugust möted sennel ka äi ole, senne pärast et nii kut sa raha käde saad, leheb kohe leikamiseks – illekter, vesi, tillevon ning kinnel linnas suures majas kortel oo, siiss oo see ühistu maks ka ning sennest ma p`reegigid mette, kinnel majalaen jühtub olema. A mede minister arvab veel, et tarbimist saab ohjelda sedamodi, et tarbida äi tohigid, sa peed kogusaeg säästma. Na, mes mool peele löikust sii veel säästa oo – midad tahaks amba alla ka panne. Neh-ja siiss ta ütleb sedamodi, et äga poe uksele kätt muidud ette äi pane, a riik peeb senne eest ea seisme, et ma äga sa raha ainuld poodi äi vii. Äi-äi-äi, nüid oo küll valge väljes! Pee ma sennest sedamodi aru saama, et riigil oo mo rahaga jüba preet pisisne plaan valmis?

Nehja, kui Padari ütleb sedamodi, et kolitsjoonilepingus oo nöuke punkt sehen, et inimene vöiks rohkem raha aksijadesse panne, siiss akab mool erm ning moole tuledab see seda aega meele, kust mei siit alles tulime. Neh, jo sool veel meeles oo, mesmoodi siiss sunnidi inimesi riigilaenu opligatsjoonist ostma? Äga noored tea sest midad, senne pärast me vehe seleda. Soole panti palgapeevas kohustus peele, et sa vaba tahtliguld pidid oplikatsjooni vetma. Kui sa seda äi teind, siiss olid sa sekundi peeld vöimu vaindlane ning so nimi panti kirje. Kiskid soole seda raha tagas äi maksnd, sa vöisid vahel vehe natust tagasi vöite, senne jäuks oli kohe petsjaalne vöitude loosimine. Nende aksijadega oo sammmati. Sa p`tee ju, millas pörss pitkali lennab! Padari oo jo muidu egade pidi mönus mees ning ee jütuga peele kauba. Na, pidi ta siiss nüid senne koha peel sotsjalistiks akkema, kus kommunism pooleli jähi?

Teina mees oo muidud Lang, kis nüid lubab maavalitsust laiale peksa. Äi-neh – taal oo jo keikse aeg nöuke nägugid pees, et selle mihega ölle kannu taga jüba igav äi aka. Sii äi ole mool mette midad vasta vaielda, senne pärast et see oo asjade loomulig jätk. Sest vaada, kas sool pole meeles, kis sii viis-kuus aasted tagasi maavanemade vöimu nat juudi poisi noku ümber leikast – need olid jüst rehvormimihed. Ning preet oo täitsa öige aeg akada seda asje ee löpedama.

Neh, ma vöi sii seleta küll, et vanamor vingub ning äi ole üks asi ea, äi teina asi, a kui moo keest vee ning puude tuba toomine ee vöödakse, kui puu löhkumise jäuks kutsudakse Juhan ja poe poole pole möted ratta lenkstangist mette keerdagid ning ma peeks peev otsa mööda maja pidamist klodima, püksiperse pölveöndlas naagut üks peeru ais pölla peel – nöukest pole jo kinnelegid taris! Sennepärast ma ütle, et Langi möte oo öige, ainuld et moole tuleb senne koha peel kangest meele üks jütt, kus ennevanaste iidlane olnd möisas teul, neh ma äi mäleda, kas ta pole viitsind easte tööd tehje vai mes seel oli, a egastahes valitseja ütlend sedamodi, et ma veta soolt senne peeva ee! Iidlane polnd kade ka ning vastnad, et veta see peev, veta kuu ning tähed ka, tee see ilm eige tükkis pimeks. Neh, ma karda, et äkist lehtvad nad liiga oogu…

A seda vad Kristiinad, kis pole aru saand, kus poole Kägu muna munes, sest aealehtes pasundast keik suurest titetegemisest, seda vad Ojulandi ma karda. Kui ta ikke nii karmild sotsidele ninase kargas, et need äi tohigid änam sennese parteise kuuluda ning vaada et leheb ise euru parlamenti ning peksab senne nelgiöitest puhtaks, meite Tarandist ning Mikust ning üks oli seel veel, maksa mette reekidagid.

Teisepidi vöib jo seda sedamodi ka vetta, et kui sa Ojulandiga ühes parteis äi ole, siiss oled sa vaindlane ning sind tuleb ee ävita. Kuule, see oo jo ka ühna tuttav jütt, äga jo polegid palju tagasi, kui medel oligid üks partei ning ainuld ühel mihel oli au, muistus ning südametunnistus. Neh, Antsip peeks nüid – tule taevaa appi – üüdma, a ta äi üia mette, vastapidi, ta leheb seda vad linalakka veel kaitsema.

Ning ma äi oska soole midad muud öölda, et kui sedamodi edas leheb, siis peeme kümne aasta pärast keik ühte ainugest märki pintsagu krae peel kandma. A ma siiskid looda seda, et kui jüba preet Padarile sedamodi ööldakse, et soo koht oo sauna pööningul, siiss oo naad seel Toombel riidus ning varsti akadakse vaatme, kidast järgmisena keevangu vötte.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email