Ära looda õnnele ja vedamisele

Inglise keele riigieksam toimub sel aastal 5. mail. Eestimaa koolides tehakse inglise keele riigieksamit kümnendat korda.

Siinkohal tahan selle aasta abiturientidele südamele panna ja meelde tuletada Murphy seadust, mis ütleb, et miski pole nii lihtne, kui tundub olevat. Inglise keele riigieksami edukas sooritamine eeldab kõikide inglise keele osaoskuste (kirjutamine, kuulamine, lugemine, keelestruktuuride tundmine ja kõnelemine) täielikku valdamist. Ühe ebaõnnestunud osa võib kompenseerida teine edukamalt sooritatud osa, aga lõpptulemus sõltub ikkagi viie osa koondtulemusest.

Riigieksamiks valmistumine ei alga 10. klassis, vaid juba esimeste võõrkeelsete sõnade õigekirja ja häälduse õppimisega algkoolis. Siiski leidub igal kevadel õpilasi ja murelikke lapsevanemaid, kes ärkavad paar nädalat enne eksamit ja siis viimasel minutil abi otsima tormavad.
Siinkohal eksamiärevuses õpilastele mõned meeldetuletused ja viimased näpunäited, mida olen ise juba 10 aastat õpilastele eksamiks ette valmistamisel jaganud, aga mis kahjuks ikka ja jälle ununema kipuvad.

Eksami esimene osa – kirjutamine

Eelmise aasta analüüs näitab, et eksaminandide valmisolek kirjutada on paranenud, ja päris tühje lehti või väikese sõnade arvuga töid on suhteliselt vähe. Sel aastal võiksid abituriendid enne eksamit korrata ametliku kirja kirjutamise reegleid, vajalikku sõnavara ja vormistust. Pikem kirjutamisülesanne võib olla kas aruanne (report) või essee. Ei maksa selle peale loota, et eelmisel aastal aruanne alles oli, ja ainult esseeks valmistuda…

Nii aruande kui essee puhul tuleb hoolikalt läbi lugeda lähteülesanne, kõik suunised arvesse võtta ja alles siis oma kirjutist planeerima asuda. Vale vormistus – nt kirjana vormistatud aruanne – lõpeb 0 punktiga.
Hea tulemuse tagavad hea sõnavara ja keerulisemad grammatilised konstruktsioonid. Mingil juhule ei tohiks eksamil eksperimenteerida ametliku kirja või pikema kirjutamisülesande sisu ja vormiga.

Sel aastal pööratakse hindamisel rohkem tähelepanu ka kirjavahemärkide kasutamisele, mis on seni inglise keeles kuidagi ebaolulised tundunud. Eksaminand peab teadma, et inglise keeles on punkt nii jaatava lause kui ka kaudse küsimuse lõpus; küsimärk küsilause lõpus; koma tingimuslauses kõrvallause (if-clause), aga mitte pealause järel; koma ei panda sidesõna that ette; jutumärgid on inglise keeles alati “ülal”. Erinevalt eesti keelest kirjutatakse päevade ja kuude, keelte ja rahvuste nimetused inglise keeles suure algustähega.

Kuulamine

Kuulamise osas on tavaliselt kolm ülesannet. Esimene on soojenduseks, teine on juba natuke keerulisem ja kolmas kõige raskem. Eesti abiturient saab kuulamisharjutustega üldjuhul hästi hakkama, v.a juhul, kui tegemist on mõne sellise kultuurilise või ajaloolise nähtusega, millest noor inimene pole varem kuulnud.

Eelmisel aastal sai paljudele komistuskiviks just kolmas ülesanne iidsest kaevude kaunistamise traditsioonist. Kolmanda ülesandega saavad paremini hakkama suurema ingliskeelse lugemuse ja laialdaste üldteadmistega õpilased. Enne eksamit tasuks veel korrata tähtnimesid (spelling), st nimede tähthaaval ütlemist ja keerulisemaid numbrikombinatsioone.

Lugemine

Õpetajate arvates on lugemine eksami kõige raskem osa. Ka lugemisosa edukas sooritamine eeldab õpilaselt suurt ingliskeelset sõnavara ja lugemust. Osa harjutusi on selliselt üles ehitatud, et üks vale valik genereerib kaks viga, nt kokkusobitamise (matching) harjutuse puhul.
Lugemisosas on igal aastal raskeim ülesanne passiivse sõnavara sobitamine ülesandes toodud sõnaraamatu definitsioonidega. Selle harjutuse tegemist lihtsustab sõnaliikide tundmine. Valikute vähendamiseks peaks iga abiturient oskama eristada tegusõna nimisõnast ja omadussõna määrsõnast. Kolmas ülesanne on mõeldud just tugevamate õpilaste eristamiseks.

Kui lugemisosas on harjutusi, mis üle jõu käivad, oleks mõttekas nende tegemine eksami lõppu jätta ja enne teha ära harjutused, mis kindlasti punkte sisse toovad.

Struktuurid ehk grammatika

Grammatikaharjutused kontrollivad tervikteksti mõistmist, erinevate keelestruktuuride tundmist ja nende moodustamise oskust. Üldjuhul seotud tekstist arusaamine ja korrektsete keelendite äratundmine eesti õpilastele raskusi ei valmista.

Raskused tekivad siis, kui õpilane peab ise õige lause või sõnavormi moodustama. Juba aastaid on raskeim harjutus inglisekeelsete sõnade moodustamine ees- ja järelliidete abil. Verbikonstruktsioonide moodustamisel on eesti õpilasel raske ajavormi aspekti eristamine (nt Present Perfect vs Present Perfect Continuous).

Üks soovitus, millest võib kasu tõusta: pärast sõnavormi või ajavormi lünka kirjutamist peab lause mitu korda mõttega läbi lugema ja konstruktsiooni konteksti sobivuses veenduma.

Vastustelehe täitmine

Kui eksami ülesanded on kõik ajalimiidile vastavalt sooritatud, siis täidab eksaminand 30 minuti jooksul vastustelehe. Selleks ajaks on eksam juba mitu head tundi kestnud ja õpilased päris väsinud. Siit ka oht ümberkirjutamisel hooletusest vigu teha või mõni harjutus üldse vastustelehele kandmata jätta. Soovitus: enne eksamitöö lõplikku esitamist komisjonile tuleks kontrollida, kas kõik vastuste kastid on täidetud korrektselt ja lähteülesandele vastavalt (nt ülesanne tick the box eeldab kastis nn linnukest, mitte risti või mustaks värvitud kasti). Kui töö on juba laual ja eksamikomisjon selle vastu võtab, siis ei ole vigade parandus enam võimalik.

Suuline eksam

Suuline eksam on kõige paremini sooritatud eksami osa. Seda näitab iga-aastane suhteliselt kõrge keskmine tulemus. Eelmise aasta suulise osa keskmine tulemus 16,8 punkti 20-st on seni Eesti keskmisest kõrgeim. Selle põhjuseks võib olla õpilaste üha paranev kõnelemisoskus või hindavate õpetajate subjektiivsus. Tänavusel suulisel eksamil järgitakse seni sissetöötatud mudelit, aga järgmisel aastal on selles eksami osas suuremaid uuendusi oodata.

Inglise keele riigieksami sooritamine ei ole õnne ega vedamise küsimus. Abiturient nopib rikkaliku punktisaagi, kui on eelnevate aastate jooksul usinasti õppinud ja eksamiks mitmekülgselt valmistunud. Head põrumist kõigile abiturientidele!

Reet Lulla,
SÜGi inglise keele õpetaja

Print Friendly, PDF & Email