Ea miel vihmasaost

Ea miel vihmasaost

 

Mineva nädali vahetus seltsis uie algusega olli sõuke tormine ja vihmane.

Mis vihmasaose puutus, olli kohe ea miel. Juba akkaskid sõuke mõte tulema, et kas meitele Muhuse sievoasta rohkem sademid andassegid. Ehk suvitusperiood uo juba peale akan. Suvitaval inimesel kipub palava päeva käe pea pehmeks minema. Siis nad akkavad metste all tuld tegema. P`soa änam rahupärast ollagid – vahi kogu aeg irmuga, kas kuskilt äkiste ohtlikku tossu eb paista.

Nõnnapalju rikkusid muidugid vihm ja tuul ää, et Põhjaranniku talgupäe läks vett vädama. Ja soarerahvas, kis mandripial köimas ollid kirusid bussivirmasid, et kui roamid seisvad, põle võimalik misegagid isegid Virtsu soaja.

Sie iest nuordevõistkond Pallas R., kis sügisest soadik Tartu ja Muhu vahet köisid linnas ökutiadmisi soamas, said kenaste enne üle väena, kut laevad seisma jähid. Seltsis loanieritud ökumaja makett. Tullid vinaalist tagasi kahe eriauinnaga – parima disaini ja parima taaskasutamise iest. Võistkond kuosseisus Ats ja Anni Rebane ning Koit ja Gert Simso loanisid sõukse maja, kus bändid soavad rahumieli ruovi tiha, lava koa kohe omast käest, reakimata olme- ja puhkeruumidest. Kui selle ikka päriselt valmis tieks sõnna valmismõteldud merejaare eenamoal, küll sellel kasutajud oleks…

Uus Muhulase leht rükiti ää. Muhu nuordekeskuse juhataja Arnek Grubnik arutab tehnikaringi vajalikkusest soare pial. Huolimata sellest, et vaheaal väjasõidul rossitamas sai ta ise kõvaste viga. Suovime taale edulist paranemist, varsti uo jälle rivis nuorde keskel.

Kahest külakeskusest tihasse põgusaste juttu. Põhjaranniku külakeskusest nõnnapalju äraldi, et sial köivad arvutikursused täiskasvanutele, viel soab ennast sõnna registrierida. Tulijud õpetab Monika Saarkoppel.
Kuumem tiema uo Koguva karjäär. Selle kohta levate nii ja naadpidi arvamisi: valla arendusnõunik Aado Keskpaik, Marje Nykanen ja külaelanike avaldused kõik kõrussite.

Aado Keskpaik kirjutab viel külade toetamise korrast, et mis sõnna alla köib, kis ja mismuodi seda küsida soab. Külavanamatel tarbline tiada. Külaelanikel tiada, mida tahta või kust piale akata. Mineva voasta lõpul pakuti küladele ülejään raha, mida küsida es ossatud. Olge targemad ja akkajamad, küll välja mõtlete, mis teitele just param ja tarblisem.

Üks muhulane kinnitab, et Hellamoa kalmistul pidade tegutsema voavarüistaja. Isegid roesa olle ületsi kaedud. Üks vana uskumine reagib, et kalmistult eb võie midagid välja viia. Mis sõnna tuodud, piab sõnna jääma. Ja kui kiegid selle tarkuse vasta ekside, siis sandiste taal minne. Mismuodi elavad surnuaarüistajad, põle statistiliselt küll uuritud.

Pärandkuosluste Kaitse Ühing kutsub aga muhulasi talgutele. 28. abrillil 10.00 soajasse Nautse Mihklil kokku. Pärandkuosluste Kaitse Ühingu asjatundjad reakivad niitudest ja nende säilimise olulisusest, Muhu Muuseumi tiadurid pajatavad talgukulduurist. Siis minnasse seltsis rähede ja suure tüöväega korda luoma. Muhuse tulle liki 30 ühingu liiget Tartust ja Talinast, abiks uodatse muidugid kohalikka inimesi. Muhulase kordas kodud uo ju tiada, ehk soab seltsis koa vähe oma ukse iest kaugemalt kenamaks.

5. mail avab omad uksed Käsitüöpoed Muhu Kaubahuovis. Muhu käsitüöselts Oad ja Eed uotavad müümisele võtmiseks teite kenasid käsitüösid.

Liiva Roamatukogus uo näitus „Kirjanikke – juubilare aprillis“. Pange rill nina piale ja voadake üle. Ikka jälle midagid nähtud ja targemaks soadud.

Nuordest ja nuordele viel lisatiadmisi. Muhumoa üliõpilastelt uodatse Muhu Valla Stipendiumifondi avaldusi stipendiumide soamiseks. Tuleb esita avaldus, mise vormi soab nt kodulehe pialt;õppeasutuse tõend edasijõudmise kohe ja väljavõte õpinguroamatust.

Kodulehe pial uo väljas viel tiave, et Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja konkursi 18 – 30 voastaste nuorde leidmiseks rahvusvahelisele nuordevahetusele. Jaapani. Konkursile kandidierimise tähtaeg uo 8. mai 2007. Nuordevahetus ise soaje toimuma 11 – 31. juulil 2007. Rogrammi kirjeldus, osalemise tingimused ja esitamiseks tarbliste dokumentide nimistu levate siis Muhu interneti kodulehe pialt.

Kut korra kottu kaugemase soad, küll siis kodune koht läheb alles armsaks…

Print Friendly, PDF & Email