Mis ilmale tied, tieb ilm soole varsti tagasi

Mis ilmale tied, tieb ilm soole varsti tagasi

 

Hellamoa külas tehti eele huoga tüöd. Kena vali tuul puhus, aga päike pistis ikka araste oma nina koa välja. Ehk sial metste vahel põle väga ullu ilma tein.

Muol tulli üks noabritevaheline leheriisumine miele. Üks riisus valju tuulega, et siis põle taris ää vädada ega põleta oma unnikud – tuul viis kõik noabrinaese õue. No põle noabrinaene loll oln. Uotas, kut tuul püöris vastuksi ja akkas siis oma õuet rähitsema.

Lehed lensid kenaste kõik ja rohkemgid tagasi teesepere õue. Nõnna riisuvad nad vastuksi tuuldega ehk tänapäevani omi lehti, ma põle lõpptulemust läin küsima, andasse viel rähega vasta nina. Et oma asi. Siikohtas kehtis aga easte sie riegel, et kui sa midagid ead või alba ilmale tied, tieb ilm soole varsti mitmekorselt tagasi.

Teisibe köis Muhu Turismiassotsiatsioon seltsis valla esindajatega voatamas Koguva karjääri olukorda. Vald eb soa enne oma avalikku seesukohta võtta, kut ükskord keskkonnamõjude analüüsimine lõpetatse. Paergus tõsisemid tegemisi nõnnapalju, et vald uo kõigile suovijaele tellin vieanalüüsid, mis koa kinni maksetse. Kui kaevandamine ikka karjääris tuleb, tulle rõhuda erinevate jõudude omavahelisele kuostüle. Põle mõtet kogu aeg uvisid vastanda. Tuleb leida võemalikult kõiki osapuoli rahuldavad kompromssid.

Mineva neljabe Orisares toimun Laululinnu konkursilt tullid muhulased tagasi igal juhul ia tujuga. Võedeti Aliase mäng selle iest, et vanamas vanserühmas Muhust kõikse rohkem osavõtjud olli.

Hellamoa külakeskuses tulemas tuleva nädali lõppus kohvikõhta, kus tansiks mängvad Laulusõbrad. Sie uo siis 20. abrillil, akkab kahessast õhta piale.

Selle nädali lõppus, laupa õhtast kellu kahessast alates, soavad nuored jälle Piirialla diskule tantsima ja rallima minna. Kulla nuored, olge siis ikka munuksed kenaste!

Kulduurilise puole pialt ietsirutates uo üks ia uudis – millalgid mai esimese puole sihes uo Muhuse tulemas Soaremaa Ühisgümnaasiumi luuletiaater, kis näitavad põimikud Smuuli ja Vaarandi luulest. Jälgige uolega reglaami, sest sie esinemine uo päris ainumas, kis nüüd voatama eb tule, sie eluilmas seda etendust änam nähe eb soa. Nuored näitlejad lõpetavad kevade kuoli ja astuvad pika sammu eluse.

Ma kessiku omingu, kut meite külavahebuss katki olli ja uoamise aeg venis, voatasi inimesi ja mõtlesi, et mismuodi ikka erinevalt ühevanuste inimeste elud uo läin. Astud eluse, mis piaks olema iseseisev ja muudkut ietsi arenema. Päris iseseisvud, vaba ingega inimesi põle aga kuigid palju. Enamus uo uskil otsapidi kindi jään – teese inimese, raha, mõne mõtte, sündmuse, mineviku või viel misegid külge.

Laupa võib kuolisoalis tahtaja tarkust soaja sellel alal, mismuodi ikka soab pangast lainu võtta ja kudias sellega õiete pärast läbi köia ja muid tarblisi tiadmisi.

Muhu muuseumipedaguog läheb tuleva nädali Paide kogemusi omandama. Muhu vallavalitsus otsib nuordekeskuse tüötajad, kis asendaks juhatajad tema äraolekul. Esteks uo taris asendajad kiiresti üheks kuuks, mise kestel võie tüötada osalise tüöaaga õhtastpuole. Viimased külauudissed reakivad, et kedagid olle justkut juba leitud, aga kis uvitat uo, võib küsima minna.

Print Friendly, PDF & Email