Saare maakonnas on ainult kuus alla 30-aastast lasteaiaõpetajat

Kolmapäeval toimus Kuressaare linnateatris Saare maakonna III alushariduse päev „Lasteaiast kooli”, kus peateemaks oli laste koolivalmidus ning kooli ja lasteaia vaheline koostöö.

Teoreetilise ülevaate lapse sotsiaalsest koolivalmidusest andis Tallinna tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi psühholoogia õppetooli lektor Liina Randmann.

Tallinna ülikooli algõpetuse õppetooli lektor doktorant Airi Kukk tegi kokkuvõtte Saare maakonnas läbi viidud uuringust, millega uuriti eelkoolihariduse mõju lapse toimetulekule põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass).

Uuringus osales esialgselt 119 last 19 lasteaiast ja 21 rühmast. 1. klassis oli lapsi jäänud uuringusse 84. Üheksas eri valdkonnas (matemaatikast eetika ja maailmavaateni) andis laste arengule hinnangu 108 õpetajat.
Nii lasteaias kui ka 1. klassis on õpilaste saavutused nõrgimad eetika, maailmavaate ja sotsiaaloskuste valdkonnas. Lasteaias on keskmisest paremaid tulemusi saavutatud terviseõpetuse, emakeele ja matemaatika osas, koolis aga terviseõpetuse, matemaatika ja loodusainete osas.

Tüdrukute saavutusi on üldjuhul hinnatud kõrgemalt kui poiste tulemusi.
Kuke sõnul võib märgata lõhet kahe haridusastme vahel, kokku on leppimata õpetajate ootused. Lapse üldise arengu jälgimine peab tähtsustuma juba lasteasutuses ja jätkuma kindlasti koolis, ütles Kukk, lisades, et võtmeküsimuseks on lapse jätkusuutlikkus lasteaiast kooli minekul.

Saaremaa ühisgümnaasiumi koolitusjuht Sirje Ess rõhutas kasvuaasta olulisust eriti poiste puhul. Koolivõrgu büroo Lääne-Eesti piirkonna peadirektori Lea Kuldsepa sõnum oli, et erikooli tuleb lapsed suunata õigel ajal, siis tulevad nad koolis toime ja kasvavad ühiskonnale vajalikeks inimesteks.

Saare maavalituse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters andis saalitäiele lasteaiaõpetajatele ja -juhatajatele ülevaate maakonna hariduselust läbi numbrite. Saare maakonnas on praegu 13 põhikooli ja 17 lasteaeda. Suurim põhikool on Kuressaare vanalinna kool (433 õpilast), väikseim Ruhnu põhikool (13). Enim lapsi on Ida-Niidu lasteaias (204), kõige vähem Torgus (8). Kokku käib maakonna lasteaedades 1286 last, neist 14 on muukeelsed.

Ettekandes tõi Peeters välja ka muret tekitava asjaolu, et lasteaiaõpetajad vananevad, kuid noori juurde tulemas ei ole. Vanuselise jaotuse põhjal on Saare maakonna lasteaiaõpetajatest vaid kuus alla 30-aastast, enim õpetajaid jääb vanusevahemikku 40–49 eluaastat.

Print Friendly, PDF & Email