Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Teedsa – ma sai oma vanamori keest ükspe nöukse nuputäie, et varesed lasksid meite kuuseotsast jälga ning passist pool peeva vana lauda juures pöhupalli juures. Neh, eks ta jühtus mo jüttu raadjus kuulama, kus ma valimise reglaamidest reekisi ning ta vettis eele ülese.

Et mes jauks ma ae teistele oma mötlemist peele, et las egaüks nupudab ise, kinne poold ta eele annab vai omal jätab, et mes ma torgi keikse aeg oma nina senna, kuskohapeele koer oma nina ka mette äi topi.

Ma katsusi vehe seleta, et äga ma äi sunni kidast sedamodi tegema, kut ma reegi, a mool oo oma arvamine ning miks ma p`tohi seda välje ütelda mette! Vanamor pani mo suu klopsti kinni ning ütles, et kui ma pea kogusaeg midad välje ütlema, mingu ma kopli alli kivi kuure ning jütustugu vai terve söömavahe, mes aga pehe kergib. A sedamodi pidi ma valimistulemust möjudama ning äga polegid kinnel, et möni külamees moole mo möla pärast külje pihte äi tee.

Neh, oleks veel kidast teina, a vanamori söna oo seedus – sii pole mingitsugust eellugemist taris, senne ma pee vasta vötma ühel eelel ning ilma egatsugu paranduse ettepaneguta. Ning ma pidi vanamorile lubama, et ma oma suud poliitiga koha peeld ennem valimisi lahti äi tee.

Neh – ea küll, ma reegi soole nüid midad kinamad asjse kui poliitiga. Sest, vaada – see oo nüid erm va ea, et Kadi raadju meitel sii kuulda oo – Kärdel oo peeaegu, et egas poodis, kus sa sesse lehed ning niigut sa korvi jöuad vetta, oo tutvad eeled kohe so ümber.

Seel oo Urmas, neh neid oo Kadi jäuks ühna kaks tükki jägund, siiss oo Tönis ning mool oo nöuke tunne, et ta p`köigid raadjumajast väljes, ta vist ühna elab seel. Siiss oo see pisine Kadri ning kiskid Kitt, kis soole egatsugu muusigad laskvad… nehja muidud Kivi, kus sa sennegid jätad.

Ta ütles ühe umigu nii easti, kui seel mingitsugust küsimusi esidadi ning auindast jägadi, et kis oo raadju leiudaja? Neh Kivi arvas, et see vöis jo see va Popohv olla, a Siberi metsas pole ta isegid aru saand, et raadju valmis tegi. Neid tegijaid oo seel veel, neh kas vöi see Martin Mae, kis uudist loeb ning egakord valju ning selge eelega oma nime ütleb. Äi tee, oo ta senne suusamihe sugulane vai?

Nenda, et moo raadju oo kodu senne laine pikuse peel ning ma ole easti rahul.

Ühe asja ole ma nüid tänu kadi raadjule ka selgeks saand, et et saarlast kautavad keikse rohkem koerasid ning autuvetmeid. Ning ma usu, et aasta poole pärast oo meitelgid selgeks saand mes iidlastel püksitaskust mööda lehtvad vai paela otsast ee kauvad.

Nenda veib öölda, et naabrid oo meitele maailma lisemale toond ning meigid akame nüid muistma, mes ümberringi tehtakse. Ning üks asi oo nendel nenda naela pea pihte löind kut vehegid saab. Vaada – Kadi raadjus oo nöuke reglaam, kus ööldakse midad sedamodi, et kuula Kadid, Elmar kuulab ka. Nehja, kui ma sii iljaaegus Kärdel Konsumi poes köisi, siiss oligid sedamodi, et all korruse peel mängis Elmarraadju, ülevel Kadi – neda, et Elmar pidigid kuulma, mes Kadist reegidi.

A kas moo silmad seda ka nägevad, et sa vetad postkastist nöukse lehe nat Oma Saar oo ning kus silm ühna puhkab peel, seda ma p`oska mette ennusta. Kus pildid näitved kohe ee, müsust värvi saare noorigudel juukste värvimiseks jäuks keikse rohkem käde köib ning mes karva autud Kuresaare vahel ringi laskvad.

Neh, äga ma äi ütle meite Iiu lehe kohta ka midad, a ta oo all nat merekivi ning sa väsid lugemisega nenda ee, et peed vahepeel natust puhkama, siiss saad jälle edasi minne. Kas siiss töösti äi ole nendel kuskispoold värvi vetta, et küljed vehe röömpsamd välje nääks? Vai oedakse sii senne koha peeld kokku, et muidu äi tule välje mette? Neh, ma p`tee ning äga ma äi lehe küsima ka mette, sest seel oo nenda köva naiste vöim, et ma karda, et isegid moo vanamor jeeks alla, kui senna ründu kergidama leheks.

A midad pole tehje – möni asi oo sedamodi seetud, et ta peeb olema sedas, kudasmoodi ta oo ning teist äga kolmat vetta äi ole. Neh, kas vöi see preegune ilmgid – nüid oo talv ning ma mötle kogus aeg senne peele, et kas jöuab nenda palju jeed kasvata, et teeb kuskispoole jäätee ka valmis vai kasvadab jüst parajate nenda palju, et keerab praami liikumise segamisi ning siiss oo kevad jüba äkist kee.

Ning ma ole ootnd jüba ühna pitgald, et kiskid ilmatark ka midad sega ütleks ning ee ennustaks mes tuleb, muidu oo sedasi, et neda palju kut meitel siis neid televiisurikanalid oo, nenda palju oo ka ilma teateid ning sa peed külma kraadidest keskmise vetma ning oma koduse raadilaasi koehvitsendiga korrudama, siiss saad änam vehem nöukse numbri, et kas peed kindad käde panema, kui poodi minek oo vai kannadab senne palja keega ee.

Ning keikide nende tormidega, mes siis oo olnd, ole ma ühe järelduse teind – nee kas tulevad peev varem vai peev iljem. Nenda, et senne koha peeld juhadab televiisur soole öige tee käde. Üks Iiumaa mees akas sii teisele ühekorra tulevikku ennustama ning see köis siiss sedamodi, et – ühte ma soole ütle, surm soost mööda äi lehe…

Ma arva, et äga kevadkid soost kottlohinal mööda äi pöruda…

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email