Puisniidu hektaritoetus võib tulla 3317 krooni

Möödunud nädalal valitsuse poolt heaks kiidetud Maaelu arengukava 2007–2013 pakub erinevaid toetusi Natura 2000 võrgustiku aladel tootmiseks ja poollooduslike koosluste hooldamiseks.

Toetuse määr puisniidu hooldamise eest on 3317 krooni hektari kohta aastas, toetuse määr kõigi ülejäänud koosluste (puiskarjamaad, rannaniidud, lamminiidud, soostunud ja sooniidud, loopealsed, kadastikud, nõmmed ja aruniidud) hooldamise eest 2192 krooni hektari kohta aastas.

Natura 2000 võrgustiku alal poollooduslike koosluste hooldamise toetuse eesmärk on läbi maade hooldamise säilitada ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning alal hoida kultuuripärandit, motiveerides põllumajandustootjaid ja muid maakasutajaid rakendama eeskätt looduskeskkonda ja maastikulist mitmekesisust säilitavaid maakasutusmeetodeid.

Suurtootmisele üleminek on viimase poole sajandi jooksul poollooduslike koosluste pindala kahandanud. Näiteks puisniitude pindala on viimase 70 aasta jooksul vähenenud sadu kordi.

Natura 2000 toetust põllumajandusmaale on ette nähtud 502 krooni hektari kohta aastas. Toetus erametsamaale on piiranguvööndis ja hoiualal 780 krooni hektari kohta ning sihtkaitsevööndis
1 565 krooni hektari kohta.

Samas ei ole ülaltoodud toetusmäärad veel täiesti kindlad, sest ametlikud läbirääkimised arengukava heakskiitmiseks Euroopa Komisjonis alles algavad.

Print Friendly, PDF & Email