Ohvriabi hüvitised suurenesid

Käesoleva aasta alguses kehtima hakanud ohvriabi seaduse muudatused võimaldavad kuriteo ohvriks langenud inimestel saada senisest suuremaid hüvitisi.

Kuressaare ohvriabitöötaja Katrin Paukson ütles, et vastavalt ohvriabi seaduse muudatustele hüvitatakse kuriteo ohvrile kuni 80% talle tekitatud varalisest kahjust, kusjuures ühele isikule ja tema kõigile ülalpeetavatele ei hüvitata kokku üle 150 000 krooni.

Varem kehtinud seaduseversiooni järgi hüvitati kuni 70% varalisest kahjust ja hüvitise maksimaalne suurus oli 50 000 krooni. Ohvri matusteks tehtud kulutused hüvitatakse kulukandnud isikule summas 7000 krooni (varem 5500 krooni), millest arvestatakse maha riiklik matusetoetus.

Lisaks on väärkohtlemise ohvriks langenud isikul võimalik taotleda ka psühholoogilise abi hüvitist, mille suuruseks on kuni 3600 krooni aastas (so kuupalga alammäär). Ühele perekonnale makstava psühholoogilise hüvitise maksimaalne suurus on 10 800 krooni aastas. Psühholoogilist hüvitist makstakse vaid juhul, kui väärkohtlemise juhtum on politseis registreeritud.

Täiendavat infot ohvriabi seaduse muudatuste kohta võib saada, kui helistada sotsiaalkindlustusameti üleriigilisele infotelefonile 16106.

Print Friendly, PDF & Email