Füüsilise isiku 2006. aasta tuludeklareerimisest maksuametile

Möödunud aasta tulude maksu- ja tolliametile (MTA) deklareerimise tähtaeg on 2. aprill 2007. Eilsest saavad maksumaksjad e-maksuametis vaadata oma eeltäidetud tuludeklaratsioonile kantud andmeid. Tulusid deklareerima saab hakata 15. veebruarist ning tulumaksu hakkab maksuamet tagasi maksma 22. veebruarist.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud,

• kes on saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu (palka) ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest (haigusraha), kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas;
• kellel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu;
• kelle maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu – 24 000 krooni;
• kelle tuluks oli ainult Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension, kohustuslik kogumispension ja tööõnnetus- või kutsehaigushüvitis, kui nendelt on tulumaks tulumaksuseaduses ettenähtud summas kinni peetud.

Tuludeklaratsiooni peavad igal juhul esitama

• füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel tuleb lisaks deklaratsiooni vormile A esitada ka ettevõtlustulu vorm E;
• isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (peavad esitama lisaks vormile A ka vormi MM või MM lisa 1);
• isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt;
• isikud, kellel tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid kes soovivad kasutada maksusoodustust (koolituskulude, eluasemelaenu intresside vm tasumise eest).

2006. aastal saadud tulust võib maha arvata:

• maksuvaba tulu 24 000 krooni (maksuvaba tulu deklaratsioonil eraldi ei märgita);
• täiendava maksuvaba tulu 24 000 krooni iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta, alates teisest lapsest (kehtib ühele residendist lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale);
• residendist füüsilisele isikule makstud elatise (alimendid), kui see kuulub maksustamisele kui elatis, mida füüsiline isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel;
• eluasemelaenu intressid;
• koolituskulud ja õppelaenu intressid;
• pensionikindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad;
• seaduses nimetatud isikutele tehtud kingitused ja annetused ning makstud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud.

Koolituskulude mahaarvamisi saab deklareerida ainult koolituskulu eest tasunud isik. Õppelaenu intresse saab oma tulust maha arvata neid tasunud isik või tema residendist vanem.

Eluasemelaenu intressi, koolituskulu, õppelaenu intressi ning pensionikindlustusmakseid või pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid saab tulust maha arvata ka siis, kui see on makstud Euroopa Majanduspiirkonna teise liikmesriigi vastavale institutsioonile.
Mahaarvamisi oma Eestis maksustamisele kuuluvast tulust võib teha ka muu Euroopa Liidu liikmesriigi residendist füüsiline isik, kes sai vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis.

Tulust mahaarvamisi saab teha ainult siis, kui aasta jooksul on saadud maksustatavat tulu.

Ühisdeklaratsiooni esitamine

Residendist maksumaksjad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kui nad olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus. Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul, kui üks abikaasa on resident ja teine abikaasa on Euroopa Liidu teise liikmesriigi resident, kes on saanud vähemalt 75% oma maksustatavast tulust Eestis või kui mõlemad abikaasad on Euroopa Liidu teise liikmesriigi residendid, kelle kogutulust vähemalt 75% on saadud Eestis.

Ühisdeklaratsiooniks loeb MTA abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone, millel mõlemal on märgitud, et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni. Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni võib esitada üks abikaasa juhul, kui teine abikaasadest on surnud maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist.
Vabaabielus elavad isikud ja isikud, kelle abielu on maksustamisperioodi kestel lahutatud, ühist tuludeklaratsiooni esitada ei saa.

Tuludeklaratsiooni esitamise võimalused:

• täita ja esitada deklaratsioon e-maksuametis;
• paluda MTA teenindusbüroos väljastada oma eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükk ning esitada või saata see pärast kontrollimist ja allkirjastamist teenindusbüroole;
• võtta teenindusbüroost või trükkida MTA kodulehelt välja paberdeklaratsiooni vorm, täita see ise ning saata või esitada MTA teenindusbüroole.

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Alates 6. veebruarist on e-maksuametis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused, ametiühingud jne) poolt maksu- ja tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille MTA on kandnud eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevast, tuleb tal võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed MTA-le esitada või valesti esitatud andmed parandada.

Uuendusena on eeltäidetud tuludeklaratsioonile kantud Eesti väärtpaberite keskregistri andmed võõrandatud väärtpaberitehingute kohta (välja arvatud võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu, mis tuleb ise deklaratsioonile kanda).

Ise tuleb deklaratsioonile kanda ka andmed välisriigis saadud tulu ning Euroopa Majanduspiirkonna teises liikmesriigis tasutud kulude kohta.
Eeltäidetud ei ole ka füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Deklareerimine e-maksuameti kaudu

Tulu saab e-maksuameti kaudu deklareerida alates 15. veebruarist, kusjuures deklaratsiooni saab e-maksuameti kaudu esitada ka teenindusbüroodes, kus selleks on olemas kliendiarvutid ning võimalus deklaratsiooni täitmisel paluda abi teenindajalt.

Deklareerimine teenindusbüroos

Tuludeklaratsiooni pabervormid on kättesaadavad MTA teenindusbüroodes ning kodulehel www.emta.ee. Eeltäidetud deklaratsiooni väljatrükke väljastavad isikut tõendava dokumendi (volitatud isikule lisaks notariaalse volikirja) esitamisel kõik MTA teenindusbürood alates 15. veebruarist. Abikaasa surma korral tuleb peale isikut tõendava dokumendi esitada abikaasa surmatunnistus või selle koopia.

Kontrollitud ja täiendatud deklaratsioon tuleb anda teenindusbüroo või teeninduspunkti töötajale, panna selleks ettenähtud postkasti teenindusbüroos või saata postiga teenindusbüroo aadressil.

Allikas:
Maksu- ja Tolliamet

Kui teil on küsimusi
2006. a tulu deklareerimise kohta Maksu- ja Tolliametile, saatke need Oma Saare toimetusse aadressil Tallinna 9, Kuressaare 93811 või elektronposti aadress tonu.prei@omasaar.ee, nendele lubas vastata Saare maksu- ja tollibüroo juhataja Olev Martinson.

Print Friendly, PDF & Email