Toetusi tuleb maksta õigesti ja õiglaselt

Toetusi tuleb maksta õigesti ja õiglaselt

 

Ühtse pindalatoetuse väljamaksmisega seotud probleemide ülepolitiseerimine, eelkõige saartel ja Lääne-Eestis, on valimiseelses olukorras ilmselt paratamatu, kuid tuleb arvestada, et tegemist on Euroopa rahaga ja põhilises osas Euroopa Liidu etteantud reeglitega, mille täitmist ka järjekindlalt kontrollitakse.

Ilmselt suhkrutrahvi näol on siiski enamikule Eesti poliitikutest selgeks saanud, et EL reegleid tuleb täita ja rikkumise korral on sanktsioonid kiired järgnema. Sama tuleb arvestada kõigi EL vahendite kasutamisel, sealhulgas ühtsete pindalatoetuste puhul.

Toetuste saamiseks esitavad taotlejad PRIA-le vastavad taotlused, milles nad oma allkirjaga kinnitavad, et pinnad, millele toetust taotletakse, on õiged ja vastavad toetuse saamise tingimustele. PRIA on kohustatud enne väljamaksmise otsustamist kontrollima taotlejate esitatud andmete õigsust nii olemasolevate kaartide põhjal kui ka kohapealse ülevaatuse teel.

Kui selgub pinnaerinevusi või toetuse saamise tingimuste täitmata jätmine, siis on PRIA vastavalt EL-i ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse paragrahvile 66 kohustatud tagasi nõudma kõik alusetult väljamakstud toetussummad.

Reegleid tuleb rakendada terve mõistusega

Igal aastal on esinenud probleeme, et PRIA ametnikud ja tootjad käsitlevad toetusõiguse tingimusi erinevalt. Juhul kui tekivad eriarvamused tootjate ja PRIA vahel, tuleb need lahendada omavahelises vaidemenetluses ja kui see ei aita, siis kohtu teel. Igal aastal on jäänud vaidluse alla 3–4 % toetusi, nii ka 2006. aastal, siin ei ole midagi erakordset.

Mõnikord on viidatud reeglite ebatäpsusele, kuid on üldteada, et igasugune täpsustus tekitab alati mõne uue probleemi ja seetõttu tuleb igasuguseid reegleid rakendada terve mõistusega nii taotlejatel kui ka kontrollijatel.

Samas on esinenud juhtumeid, kus ka vaidluse lahendamisse kaasatud eksperdid on jäänud toetusõiguslikkuse määramisel eriarvamustele. Samuti on kohtusse jõudnud vaidlusi otsustatud nii PRIA kui ka tootjate kasuks. Kõik see näitab tegelike probleemide keerukust, millel ei ole poliitikaga midagi pistmist.

EL reeglite kohaselt tuleb ebaõigete väljamaksete avastamisel tagasinõuet rakendada kuni 10 aasta jooksul, suurte ja tahtlike rikkumiste korral lisaks koos sanktsioonidega. See tähendab, et taotleja võib kogu toetusest täielikult ilma jääda.

Selle tõttu on väga oluline, et enne tagasinõude otsustamist teeks PRIA väga täpselt ja üksikasjalikult selgeks kõik asjaolud, et vältida ebaõiglust ning alusetuid tagasinõudeid.

Kas rakendada tagasinõuet või mitte ja mis ulatuses, selle otsuse tegemise õigus on kooskõlas EL-i reeglitega ja seaduse kohaselt ainult PRIA peadirektoril. Põllumajandusministril ei ole õigust selles osas kellelegi mingit käsku anda.

Tuleb arvestada ka seda, et EL kontrollib PRIA tegevust väljamaksete õigsuse osas väga põhjalikult, kusjuures EL-i inspektoritel on õigus käia kohapeal tootjaid üle kontrollimas, mida on ka tehtud.

Vead tuleb kiiresti parandada

Hiiu-, Saare- ja Läänemaal 2004.–2006. a toetuste maksmisel tekkinud probleeme analüüsis eelmise aasta lõpus PRIA siseauditi osakond, kes leidis, et EL-i reegleid on õigesti rakendatud, arvesse võttes ka nendes piirkondades kehtivaid soodustingimusi toetuste saamiseks puudega kaetud aladel.

Arvestades siiski probleemi ulatust – Lääne-Eestis ja saartel tuleks PRIA seisukoha järgi rakendada tagasinõuet koos sanktsioonidega ligi 10 % taotlejate osas –, pidas ministeerium vajalikuks kontrollida PRIA tegevust selles osas, sealhulgas ka PRIA siseauditi seisukohtade õigsust. Selleks on ministeerium tellinud sõltumatu auditi, mille vaheraport peaks valmima veebruarikuu esimesel poolel.

Juhul, kui auditi tulemusena selguvad asjaolud, mis viitavad administratsiooni vigadele, tuleb PRIA peadirektoril endal tehtud otsused läbi vaadata ja vajadusel ära muuta.

Olen seisukohal, et PRIA ei tohi läheneda probleemidele formaalselt, vaid toetuste väljamaksmise ja tagasinõuete ning sanktsioonide kohaldamise reegleid tuleb rakendada sisuliselt õigesti, kaaludes kõiki olulist tähtsust omavaid asjaolusid. Sanktsioonide rakendamine saab olla põhjendatud ainult nendel juhtudel, kui taotlejad on tahtlikult esitanud valeandmeid.

Kui PRIA on eksinud, ja neid juhuseid on, siis tuleb vead kiiresti parandada.
Samuti on ministeerium juhtinud PRIA tähelepanu vajadusele tunduvalt parandada suhtlemist ja infovahetust taotlejatega toetuste väljamaksmise ning tagasinõuetega seotud asjaolude osas, et mitte tekitada asjatuid pingeid.

Kui PRIA leiab pindade erinevusi, mis suurte põllumassiivide puhul on kerged tekkima, siis on taotlejatel õigus teada, kus ja millest need erinevused on tekkinud, et oleks võimalik ka ise vajadusel üle mõõta ning järgmisel korral vältida selliseid eksitusi, mis venitavad toetuste kättesaamist.

Ministeerium peab vajalikuks ja on seda ka nõudnud, et PRIA korraldaks nendes piirkondades, kus on rohkem probleeme, kohtumisi tootjatega, et selgitada ja omavahel selgeks rääkida erinevad arusaamised juba enne toetuste taotlemise perioodi algust.

Ministeerium on kogu aeg rõhutanud, et nendel taotlejatel, kes on ausalt toimetanud, ei ole põhjust midagi karta ja selle toetuse, milleks neil õigus on, saavad nad kätte ettenähtud tähtaja jooksul.

Eestis oleme üritanud ühtseid pindalatoetusi välja maksta võimalikult vara, kuigi väljamaksmise lõpptähtaeg on alles 30. juuni. Näiteks Leedus on meie andmetel praeguse seisuga välja makstud ainult 50 % toetusi, Eestis 97 %.

Print Friendly, PDF & Email