Iidsest Masa metsast saab Pühametsa looduskaitseala (3)

Pihtla vallas on loomisel Pühametsa looduskaitseala, mille eesmärgiks on kõrge loodusväärtusega metsa ja pool-looduslike koosluste kaitse ja säilitamine.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regiooni direktor Tõnu Talvi ütles Oma Saarele, et alal asuvad vanad loodusmetsad, liigirikkad niidud, loopealsed, vanad laialehised metsad, puiskarjamaad ning liigirikkad madalsood.
See mets on Talvi sõnul ühks viimaseid säilinud kilde kunagisest suurt osa Kesk-Saaremaast katnud iidsest nn. Masa metsast. Kaitseala Kõljala pool küljes asuvad väga hästi hooldatud puisniidud ja puiskarjamaad, mis vajavad traditsioonilisel viisil hooldamist ning mille hooldamise eest makstakse toetust. Puiskarjamaadel kasvab väga vanasid esinduslikke tammesid.

Tõnu Talvi ütles, et loodav Pühametsa looduskaitseala on väga hea näide Saaremaale omase traditsioonilise põllumajanduse, maastikuhoolduse ja säästva looduskasutuse ning loodusväärtuste kaitse koosesinemise võimalikkusest ja vajalikkusest. „Kuna ala asub liiklussõlmede lähedal, on seal väga head võimalused Saaremaa traditsiooniliste maastike hooldamise tutvustamiseks,” lausus Talvi.

Looduskaitseala jaotatakse vastavalt kaitsekorrale ja majandustegevusele seatud tingimustele üheks sihtkaitsevööndiks (23 ha riigimetsa) ja üheks piiranguvööndiks (29 ha neljal eramaaüksusel). Suuremal osal piiranguvööndi aladest on loodusväärtuste säilitamiseks vajalik jätkata või alustada karjatamist või niitmist ning pool-looduslike koosluste kujundamist harvendamise ja raadamise teel.

Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, kuni 40 osalejaga rahvaürituse korraldamine, kaitseala valitseja nõusolekul ka ehitise püstitamine, telkimine ja lõkketegemine, võõrliikide tõrjeks taimekaitsevahendite kasutamine. Keelatud on puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine, uute veekogude ja maaparandussüsteemide rajamine, maavarade kaevandamine, uuendusraie.

Pühametsa looduskaitseala loomise avalik arutelu toimub 20. veebruaril Kõljalas.

Print Friendly, PDF & Email