Omingud uo juba valgemad…

Omingud uo juba valgemad…

 

Ja õhtast ep lähe koa änam nõnna vara pimeks. Justkut elujõudu tuleks kohe juure. Ma ole vahel mõteln, et talvisel aal piakskid tüö olema sedaviisi sätitud, et soaks kauemini magada. Omingune virgutusvõimlemine jääb uopis ää või kukub oemaselt välja.

Hellamoa külakeskuses aga akkavad tublid inimesed juogat raktisieerima. Sõnna uo nüid angitud juogavideud ja iga teisibe uodatse kõiki uvilisi kellu 18. Sõuke kelluaeg piaks sobima koa tüölt tulavatele inimestele ja väga õhta piale ep lähe. Pisike loaen uo viel Hellamoa päevakeskusel minna külase Nõmmküla päevakeskusele nõnna nädali pärast, aga sie päris kindel põle. Kis tahtvad aga inglise kielt õppeda, andke omast kohe-ruttu Tiina Jõgile tiada, siis soab asjad jonksu aada.

Nõmmküla külakeskuses olli pühabä aktiivgrupi kuosolemine. Paergus jähi sedasi, et teisibäiti akkab kellu 12-14 olema jututuba, siis uo kalapäe ja inimesed soavad suojas tuas külajuttu puhuda. Kui telefon ja internet sisse soajasse, tuleb ametlikku lahtiolemiseaega rohkem. Paergus võivad suovijad ennast Helga juures ette tiatades duši all köia ja ruumid pakkuvad ennast kasutamiseks kokkutulemiste ja kuosolekute jaoks.

Teisibe köisid keskuseks remonditud korterid külastamas vallamaja tüötajad. Muljed kenad, paergus iesmärk uogid nende kasutusvõemaluste tudvustamine.

Liiva lasteaa käekäigust aasin juhataja Reet Hobustkopliga juttu. Lasteaidas köib paergus remonditüö. Rühmad koliti kokku, kõik põle asjade käiguga sugugid rahul. Lohutuseks võib ütelda, et iesmärk õnnistab abinõud ja küll asjad jälle korda soavad.

Koguva küla minevanädalisel kohtumisel kinisvaraarendajaga olli kohja pial igast perest osavõtjud. Kinnisvaraarendaja reakis oma loanidest paerguse külmhuone asemele ehita pisike spaa, mis tüötaks voasta läbi ja kohti pakuks ligi neljakümnele inimesele.

Muhu Muuseumis tulemas tuleva kessiku, 24. joanuaril umbes kellu 17, Sukaseminar, kus käsitüöselts Oad ja Eed abiga voadatse üle muuseumi sukakogu, analüüsitse seda ja kui jõudasse,
võetse mõni kiri üles.

Kuostamisel uo muuseumitüötajatel Ruotsivere külast pärit moekunstnik Luule Heaposti elutüöst näitus, mis tahetse üles soaja Luule sünnioastapäevaks, 12. veebruariks ja mis jääb ilmselt väjapanekuks teveks suiks.

Kokku sai vahepial Muhu turismi- ja moaelukomisjon. Arengukava iseenesest loetse korralikuks, sie keskendub rohkem vääristurismile, mis lihtsam ja süvenenum. Kuna eakord uo turismiga üsna lähedalt seotud ja loanis uo kuosta kaks-kolm jalgrattamarsruuti, tuleb üle voadata koa eakorraieskirjad. Sii uodatse inimeste abi ettepanekute näol, mis vallamajase võiksid jõuda. Et kui suured võiksid olla reglaamid tiede-eares, rügi mismuodi ja kuskohta panna-viia jne.

Muhu vallavalitsus annab tiada, et kasutusvaldusse antavate vabade põllumajandusmoade loani ja registrierimislehe avalik valjapanek toimub 15. joanuarist 15. vebruarini Muhu vallavalitsuse Moa- ja loanieringuosakodas. Olulne uo uvilistel tiada, et põllumajandusmoa uo põllumajanduslikuks tuotmiseks, mitte elamuehituseks ega kinnisvara arenduseks.

Mõne aa pärast, 1. veebruaril Hellamoa külakeskuses uo loanitud sõitjate ja veoste üle Suure väena veo koraldamise kava ja keskkonnamõju stratiegilise indamise rogrammi arutelu.

Sammasugune arutelu toimub 31. joanuaril Virtsu põhikuolis. Kava lähteandmetega soab tutvuda Muhu kodulehel. Rogrammi kohta soab kirjalikke vastuväiteid, ettepanekumi ja küsimusi esita avaliku väljapaneku juosul kuni 5. vebruarini, nie adressid uo koa kodulehe pial väljas: www.muhu.ee

Ja kena sui pidade tulema, kui Tõnissepäeva päike paistab.

Print Friendly, PDF & Email