Töötuskindlustushüvitise saajate ring laienes

Sellest aastast on rohkematel töötutel võimalus saada töötuskindlustushüvitist ja hüvitist on töötukassast ka lihtsam taotleda. Samuti hüvitab töötukassa töötajatele ettevõtte maksejõuetuse tõttu saamata jäänud tasusid senisest suuremas summas.

Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab inimene nüüdsest olema töötanud ja töötuskindlustusmakset maksnud vähemalt 12 kuud töötuna arvele võtmisele eelnenud 36 kuu jooksul – senise 24 kuu asemel.

See tähendab, et hüvitist on võimalus taotleda ka inimestel, kes on töötuks jäänud lühema-aegse töötamise järel või korduvalt töö kaotanud.
Töötul tuleb hüvitise taotlemiseks esitada senisest vähem andmeid, kuna nii töötuskindlustusstaaži kui ka hüvitise suurust hakatakse arvestama tolli- ja maksuametilt saadud andmete järgi.

Töötu peab küll endiselt esitama töötukassale tööandja tõendi, kus on ära näidatud talle makstud tasud ja töötuskindlustusmaksed, kuid seda ainult viimase kolme töökuu kohta.

Tööandja maksejõuetuse korral hakkab töötukassa töötajatele maksma saamata jäänud töö-, puhkuse- ja töölepingu lõpetamise hüvitist senisest suuremas summas. Kui töötajal on saamata nii palka, puhkusetasu kui ka töölepingu lõpetamise hüvitist, on tal võimalik maksejõuetuse hüvitist saada kõige rohkem viis Eesti keskmist palka.

Hüvitist kuni viie kuu tasude eest arvestatakse nõuete liikide kaupa:

• saamata jäänud palk – kuni töötaja kolme kuupalga ulatuses, maksimaalselt kolm Eesti keskmist kuupalka;
• saamata jäänud puhkusetasu – kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, maksimaalselt üks Eesti keskmine kuupalk;
• saamata jäänud töösuhte lõpetamise hüvitis – kuni töötaja kahe kuupalga ulatuses, maksimaalselt üks Eesti keskmine kuupalk.

Print Friendly, PDF & Email