Muudatused töö- ja sotsiaalvaldkonnas alates 1. jaanuarist 2007

Palga alammäär on 21 krooni ja 50 senti tunnis ning kuupalga alammäär täistööaja korral on 3600 krooni.

Tulumaksumäär alanes 22 protsendile, maksuvaba tulu suurus on endiselt 24 000 krooni aastas ehk 2000 krooni kuus.

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 660 krooni kuus (sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär tõusis 1400 kroonilt 2000 kroonini kalendrikuus).

Töötuskindlustusmakse määr eelmise aastaga võrreldes ei muutunud ning on endiselt tööandjale 0,3 protsenti ja kindlustatule 0,6 protsenti brutopalgast.

Kohustusliku kogumispensioni makse on sellega liitunud isikule 2 protsenti brutopalgast nagu eelmiselgi aastal.

Ravikindlustusega kaetud inimeste ring laienes ligikaudu 10 900 inimese võrra, kuna alates 2007. aastast tagab riik ravikindlustuse kõikidele tööturuametis arvel olevatele aktiivset tööd otsivatele töötutele.

Töötuskindlustushüvitise saajate ring laienes ning soodsamaks muutus ka hüvitise määramine.

Töötutoetus tõusis seniselt 400 kroonilt 1000 kroonini (töötutoetuse päevamäär 32 krooni 90 senti).

Toimetulekutoetus tõusis 750 kroonilt 900 kroonini.

Toimetulekupiir tõusis 900 kroonini üksi elavale inimesele või pere esimesele liikmele ja 720 kroonini pere teisele ja igale järgnevale liikmele.

Eestkostel ja perekonnas hooldusel olevate laste toetus tõusis 600 krooni võrra – 900 kroonilt 1500 kroonini.

Elluastumistoetust 6000 krooni saavad uuest aastast ka eestkostel ja peres hooldamisel olnud lapsed. Siiani toetati iseseisva elu alustamisel ühekordse elluastumistoetusega lastekodudes kasvanud lapsi.

Vanemahüvitise määr 2007. aastal on 2690 krooni, hüvitis alampalga suuruses 3600 krooni ja maksimaalne vanemahüvitise suurus 21 624 krooni.

Toetused represseeritutele tõusid 3000 kroonini aastas – hüvitise maksimum tervishoiuteenustele, retseptiravimitele või taastusravi tuusikule tõusis 2000 kroonilt 2500 kroonini ning sellele lisandub 500 krooni transpordihüvitist.
Matusetoetuse suurus on 2600 krooni.

Hüvitis vägivallakuriteoga tekitatud kahju eest tõusis 70%-lt 80%-ni varalisest kahjust, hüvitiste maksimumsumma tõusis 50 000 kroonilt 150 000 kroonini.

Matusekulude hüvitise määr vägivallakuriteo ohvri surma korral tõusis 5500 kroonilt 7000 kroonini.

Hambaravihüvitis tõusis 150 kroonilt aastas 300 kroonini aastas ning üle 63-aastastele makstav hambaproteesihüvitis 2000 kroonilt 4000 kroonini.

Allikas: sotsiaalministeerium

Print Friendly, PDF & Email