Maavalitsus ei kooskõlastanud ehitamist GO Spa tagusele alale

Planeeringute järelevalvega tegelev Saare maavalitsus ei andnud kooskõlastust spaa Georg Ots taha kavandatud viie korterelamu ehitamiseks, pidades vajalikuks suunata detailplaneering tunnustamiseks ja nõusoleku saamiseks keskkonnaministrile. Lisaks hoonetele on planeeringuga kavandatud Tori jõe suudmest kuni jahisadamani kulgev mereäärne promenaad.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Kaarel Kasemets selgitas, et Tori tn 2A detailplaneering on maavanema järelevalve all, kuna detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Kasemets sõnul on Kuressaare linn pöördunud korduvalt maavanema poole detailplaneeringule heakskiidu saamiseks, kuid pole seda siiani saanud.

Kuressaare linna üldplaneeringu kohaselt ulatub linna ehituskeeluvöönd veepiirist 50 meetri kaugusele, osa GO Spa taha kavandatavatest majadest asub aga veepiirile lähemal kui 50 meetrit. Aastaid tagasi on keskkonnaminister andnud nõusoleku lubada Kuressaare linnas vähendada ehituskeeluvööndit puhkeala ehitiste ja rajatiste osas, kuid maavalitsuse hinnangul ei laiene see erisus elamumaale.

„Meie kui järelevalve teostajad ei loe keskkonnaministri tookordsest nõusolekust välja, et ehituskeeluvööndi vähendamist võiks suvaliselt laiendada elamumaale,” ütles Kasemets. Maavalitsuse hinnangul peab linnavalitsus küsima Tori 2A planeeringulahenduse kohta keskkonnaministri seisukohta, kuna ehituskeeluvööndi vähendamine on keskkonnaministri ainupädevuses.

Et detailplaneering hõlmab ka paari jätkuvalt riigi omandis olevat ala, näeb seadus ette planeerigu kooskõlastamist riigi maa-ametiga. Maa-ameti vastukirjast nähtub, et ka maa-amet peab vajalikuks keskkonnaministri seisukohta ehituskeeluvööndi vähendamisega seoses.

„Protsess kestab ja hea planeering ongi see, mida käsitletakse mitmekülgselt, analüüsitakse ja kooskõlastatakse, kelle poolt vaja,” lausus Kaarel Kasemets.

Kuressaare linna üldplaneeringu järgi on Tori 2A maa sihtotstarve elamumaa. Arendaja Tarmo Sumberg on 2006. aasta juulis ajalehele Kuressaare Sõnumid öelnud, et tema äriidee on hakata krundile ehitatavates elamuhoonetes pakkuma majutust turistidele, kes eelistavad hotellide asemel teiselaadseid majutuskohti. Sumbergi sõnul lähevad kavandatud viie elamu kokku 30 korterit müüki ja kui korteri omanik seda mingil perioodil ei kasuta, saab ta selle anda GO SPA-le väljarentimiseks.
Kasemetsa sõnul võib elamute väljarentimist käsitleda äritegevusena, mis ei lähe kokku elamumaa sihtotstarbega.

„Praegu on asja sisu lõpuni avamata, mis võimaldab arendaja plaane käsitleda kahtepidi. Maavalitsus järelevaatajana soovib ühest mõistet: kas seal tulevad inimeste kodud või üürimajad,” rääkis Kasemets.

Kuressaare abilinnapea Urmas Sepp ütles, et detailplaneering läheb linnavolikogusse kehtestamisele pärast seda, kui on saadud maavanema heakskiit ja ettepanek planeeringu kehtestamiseks.

„Praegu oleme tõlgendanud linna üldplaneeringut linnavalitsuse ja maavalitsuse poolt erinevalt. 2. jaanuaril istusime koos, aga koosolek ei lõppenud väga selge seisukohaga, saame kokku ja räägime korra veel,” lausus Urmas Sepp.

GO Spa taha ehitatavate hoonete üle puhkes planeeringuvaidlus ka 2005. aasta detsembris, kui eskiislahendust linnavalitsuses esmakordselt tutvustati. Tollal avaldasid eelkõige Lootsi tänava elanikud muret selle üle, et rajatavad majad ei ole Tori piirkonnale omased. Arutelude tulemusel muudeti esialgu 3-korruseliseks kavandatud majad 2- korruselisteks.

Print Friendly, PDF & Email